Droga klasy GP

kategoria drogi publicznej w Polsce

Droga klasy GP – droga główna ruchu przyspieszonego – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Potocznie często zwana drogą szybkiego ruchu. Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy GP dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowy: 60 i 70 km/h oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowy: 60, 70, 80 i 100 km/h. Drogi klasy GP mogą należeć do kategorii dróg krajowych lub wyjątkowo dróg wojewódzkich.

Wymagania techniczno-użytkowe dla drogi klasy GP w zależności od prędkości projektowej
Prędkość projektowa [km/h] 60 70 80 100
Najmniejsza szerokość drogi

w liniach rozgraniczających [m]

jednojezdniowej 2 pasy ruchu 30 30 - -
dwujezdniowej 4 pasy ruchu 40 40 - -
6 pasów ruchu 50 50 - -
Najmniejsza szerokość drogi

w liniach rozgraniczających poza

terenem zabudowy [m]

jednojezdniowej 2 pasy ruchu 25 25 25 25
dwujezdniowej 4 pasy ruchu 35 35 35 35
6 pasów ruchu 45 45 45 45
Szerokość pasa ruchu [m] na terenie zabudowy 3,5 3,5 - -
poza terenem zabudowy 3,5 3,5 3,5 3,5
Minimalne odległości między

skrzyżowaniami [m]

na terenie zabudowy 1000 1000 - -
poza terenem zabudowy 2000 2000 2000 2000
Największa długość odcinka prostego [m] 1000 1200 1500 2000
Najmniejsza długość odcinka prostego między

odcinkami krzywoliniowymi o zgodnym kierunku zwrotu [m]

250 300 350 400
Szerokość pobocza gruntowego [m] 1,5 1,5 1,5 1,5
Szerokość pobocza utwardzonego [m] 2,0 2,0 2,0 2,0
Minimalna odległość chodnika od krawędzi jezdni [m] 5,0 5,0 5,0 5,0
Minimalna wysokość skrajni drogi [m] 4,7 4,7 4,7 4,7

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami).
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)