Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu

Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu – centralny organ administracji rządowej utworzony w 1978 r.[1], w miejsce zniesionego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Swoją siedzibę miał w Warszawie i nadzorowany był przez Prezesa Rady Ministrów. W 1985 r. GKKFiS i Główny Komitet Turystyki zostały scalone w Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.

Współcześnie funkcje te pełni Departament Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Zakres działania Komitetu Edytuj

Do zakresu działania Komitetu należały sprawy upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, rozmieszczenia, rozbudowy i wykorzystania obiektów sportowych oraz programowanie, koordynacja i kontrola działalności w tych dziedzinach. Komitet udzielał pomocy w rozwijaniu społecznych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej[2].

Komitet w szczególności:

 • inicjował działania organów administracji państwowej, organizacji społecznych i spółdzielczych w dziedzinie kultury fizycznej,
 • ustalał programy rozwoju koordynowania działalności i dokonuje analiz tej działalności,
 • opracowywał i przedstawiał Radzie Ministrów wnioski w sprawach dotyczących ustalania kierunków polityki Państwa w dziedzinie kultury fizycznej,
 • opiniował projekty planów społeczno-gospodarczych oraz planów zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia potrzeb kultury fizycznej,
 • prowadził kształcenie i doskonalenie kadr w dziedzinie kultury fizycznej oraz ustalał zasady polityki kadrowej,
 • opiniował projekty planów rozwoju nauki i techniki w zakresie potrzeb kultury fizycznej,
 • ustalał zasady współpracy z zagranicą w dziedzinie kultury fizycznej,
 • opiniował celowość tworzenia i zakres działania poszczególnych organizacji państwowych, społecznych i spółdzielczych w dziedzinie kultury fizycznej.

Skład Komitetu Edytuj

W skład Komitetu wchodzili[2]:

 • przewodniczący,
 • zastępcy przewodniczącego,
 • członkowie.

Przewodniczącego Komitetu, jego zastępców oraz członków Komitetu powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów.

Przypisy Edytuj

 1. Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu. Dz. U. 1978 nr 14 poz. 59
 2. a b Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu. Dz.U. z 1978 r. nr 14, poz. 59

Bibliografia Edytuj

 • Mała Encyklopedia Sportu, tom I. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1984. ISBN 83-217-2565-1.