Gminna służba rolna

Gminna służba rolna – zespół specjalistów rolnictwa zatrudnionych w administracji gminnej, z zadaniem udzielania porad fachowych rolnikom indywidualnym. Służba kontynuowała zadania gromadzkiej służby rolnej (1968–1972), której zmieniono nazwę i strukturę organizacyjną. Służba powstała w wyniku zmiany administracyjnego podziału kraju i wyłonienia gmin zamiast gromad. W 1973 r. powstało 2365 gmin, których liczba spadła do 2070 w 1981 r. Nowo powstałe gminy były większe obszarowo w stosunku do gromad. Na czele gminy stał naczelnik gminy. W tym kształcie gminna służba rolna funkcjonowała w latach 1973–1981.

Powstanie gminnej służby rolnej Edytuj

Gminna służba rolna zorganizowana została w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 1972[1]. Gminną służbę rolną tworzyli zatrudnieni w urzędzie gminy instruktorzy, którzy odpowiedzialni byli za rozwój i postęp w rolnictwie. Zrezygnowano z podziału na stanowiska agronoma oraz zootechnika i powrócono do pierwotnie przyjętego pojęcia instruktora. Pracownicy mogli być zatrudniani na stanowisko jako starsi instruktorzy, instruktorzy i młodsi instruktorzy. Zawód doradcy poszerzony został o nowe specjalizacje, gdzie obok zawodu technika (inżyniera) rolnictwa, mogły także występować specjaliści sadownictwa, warzywnictwa, chowu trzody chlewnej, bydła i innych. Spośród instruktorów rolnych naczelnik gminy powoływał kierownika służby rolnej.

Struktura organizacyjna gminnej służby rolnej Edytuj

Struktura organizacyjna gminnej służby rolnej przedstawiała się następująco:

 • kierownik gminnej służby rolnej,
 • instruktorzy ogólnogminni,
 • instruktorzy specjalistyczni,
 • instruktorzy rejonowi.

W skład instruktorów ogólnogminnych wchodziły trzy stanowiska, w tym instruktorzy ds. wiejskiego gospodarstwa domowego, ds. melioracji i łąkarstwa, ds. budownictwa wiejskiego. Do grupy instruktorów specjalistycznych zaliczano osoby z przygotowaniem innym niż rolniczym, w tym specjaliści z zakresu ogrodnictwa, warzywnictwa czy chowu zwierząt. Instruktorzy rejonowi zatrudnieni zostali w obrębie kilku sołectw lub dawnej gromady, określonym jako rejon pracy instruktorskiej. Nadzór fachowy na gminną służbą rolną sprawował wydział rolnictwa powiatowej rady narodowej.

W 1975 r. wprowadzono nowy podział administracyjny kraju, polegający na przyjęciu dwustopniowego systemu administracji terenowej województwo-gmina (bez powiatu).

Wówczas do wojewódzkich rad narodowych przeszły dotychczasowe zadania i uprawnienia powiatowych rad narodowych, polegające na ustalaniu liczby stanowisk gminnej służby rolnej dla gmin oraz określaniu urzędów gmin, w których mogą być zatrudnieni instruktorzy rolni[2].

Zadania gminnej służby rolnej Edytuj

Do podstawowych zadań gminnej służby rolnej należało:

 • organizowanie rozwoju produkcji rolniczej, a zwłaszcza produkcji zwierzęcej,
 • racjonalne wykorzystanie środków produkcji i właściwe użytkowanie gruntów, z uwzględnieniem zespołowych form gospodarowania,
 • prowadzenie intensywnej gospodarki na trwałych użytkach zielonych,
 • prowadzenie instruktażu i doradztwa dla rolników, zwłaszcza podejmujących specjalizację w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej[3].

Realizowane plany rozwoju rolnictwa wymagały od służby rolnej odejścia od działań o charakterze ogólnym, na rzecz specjalizacji, kooperacji i zespołowej gospodarki w rolnictwie. Specjalizacja oznaczała ograniczenie liczby kierunków upraw i rodzajów chowu zwierząt, na rzecz węższej i celowo wybranej grupy działalności gospodarczej, która była właściwa dla danych warunków glebowo-klimatycznych i predyspozycji rolnika. Kooperacja oznaczała podjęcie współpracy między sektorem indywidualnym a uspołecznionym w rolnictwie (PGR, RSP). Najwięcej uwagi służba rolna była zobowiązana skierować na tworzenie zespołów rolników indywidualnych[4]. W skład zespołu powinno wchodzić co najmniej trzech rolników, którzy zarejestrują swoją działalność w urzędzie gminy i podejmą wspólną działalność[5]. Zespoły rolników indywidualnych uzyskiwały preferencje w dostępie do kredytów, środków produkcji i materiałów budowlanych[6].

Wynagrodzenie gminnej służby rolnej Edytuj

Zgodnie z pragmatyką wynagrodzenie gminnej służby rolnej składało się z następujących elementów:

 • miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatku za trudne warunki pracy,
 • premii za wykonanie rocznych zadań wynikających z planu społecznego rozwoju gminy.

Wynagrodzenie zasadnicze gminnej służby rolnej uzależnione było od poziomu wykształcenia oraz stażu pracy i wahało się od 1500 do 3300 zł miesięcznie. Do tego dochodziły dodatki: 10% wynagrodzenia zasadniczego za 5 lat nieprzerwanej pracy, 10% za trudne warunki pracy, miesięczny ryczałt na pokrycie kosztów podróży (300-500 zł), bezpłatny lokal mieszkalny lub ekwiwalent za brak mieszkania (200-400 zł) oraz bezpłatne działki gruntu o powierzchni do 0,5 ha, wydzielonej z gruntów PFZ[1]. W 1976 r. Minister Rolnictwa wprowadził nowe stawki miesięczne wynagrodzenia zasadniczego, w tym dla:

 • kierownika gminnej służby rolnej w wysokości 3900-5200 zł,
 • starszego instruktora rolnego w wysokości 3300-4800 zł,
 • instruktora w wysokości 2700-4200 zł
 • młodszego instruktora od 1900-2700 zł.

Minister rolnictwa podnosząc stawki płac jednocześnie obniżył premię z 30% do 15% uposażenia zasadniczego[7].

Rozwój gminnej służby rolnej Edytuj

W latach 1973–1981 liczba osób zatrudnionych w gminnej służbie rolne wzrosła z 14924 osób do 20843 osób. W strukturze zatrudnienia kierownicy gminnej służby rolnej stanowili 10,2% ogólnej populacji, instruktorzy rolni (rejonowi) 46,3% oraz instruktorzy specjalistyczni 43,5%.

W latach 1973–1981 poziom wykształcenia wyższego wśród służby rolnej wzrósł z 8,8% do 13,2%. W zbiorowości gminnej służby rolnej udział kobiet wzrósł odpowiednio z 13,9% do 51,2%. Najmniej sfeminizowane były stanowiska kierowników gminnej służby rolnej (kobiety stanowiły 28%) oraz instruktorów budownictwa wiejskiego (37,6%).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1981 r. zostały wprowadzone zmiany w organizacji służby rolnej, poprzez oddzielenie funkcji administracyjnych od funkcji doradczych. Część służby została w gminie, tworząc administracyjną służbę rolną, pozostałe zadania przejęły wojewódzkie ośrodki postępu rolniczego[8].

Przypisy Edytuj

 1. a b Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 318.
 2. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 94.
 3. Zarządzenie nr 209 Ministra Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1972 r. w sprawie wykonanie niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów dotyczących zasad organizacji, zadań i wynagrodzenia gminnej służby rolnej.
 4. Dz.U. z 1974 r. nr 31, poz. 185.
 5. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Finansów z dnia 30 października 1974 r. w sprawie zasad i warunków pomocy państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie.
 6. Instrukcja nr 3 Ministra Rolnictwa z dnia 30 października 1974 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień dotyczących pomocy państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie.
 7. Zarządzenie nr 276 Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1976 r. w sprawie premiowania pracowników gminnej służby rolnej oraz dodatków za trudne warunki pracy.
 8. Dz.U. z 1981 r. nr 24, poz. 127.