Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR, HOPR – to wyodrębniona i wyspecjalizowana stała służba, zajmującą się medycyną ratunkową, wchodzącą w skład Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obecnie jest to program, którego zadaniem jest zwiększanie bezpieczeństwa.

Certyfikat instruktora HOPR

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR zostało rozwiązane rozkazem L. 6/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. Przewodniczącej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej[1], realizując uchwałę nr 254/7 Naczelnictwa ZHR z dnia 27 marca[2], która równocześnie powołała program Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W 2015 roku poczyniono działania mające na celu reaktywowanie tej jednostki ratowniczej.

HOPR stale działa jako służba w okręgach Małopolskim, Wielkopolskim, Podkarpackim, Mazowieckim, Dolnośląskim, Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim.

HOPR zrzeszała w patrolach i drużynach ratowniczych (jednostkach ratowniczych) osoby posiadające kwalifikacje ratowników przedmedycznych lub kwalifikacje osób uprawnionych do podejmowania medycznych działań ratowniczych, a także osoby zdobywające te kwalifikacje.

Godło i odznaka HOPREdytuj

Godłem HOPR był błękitny krzyż na białym polu z wpisaną w ramiona krzyża lilijką ZHR. Odznaką HOPR był okrągły metalowy znaczek z godłem HOPR w białym okrągłym polu otoczonym napisem HARCERSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE * ZHR *

CeleEdytuj

 • Cel wychowawczy
Nadrzędnym celem działania HOPR było wzbogacenie i zintensyfikowanie harcerskiego oddziaływania wychowawczego. Chodziło o ukształtowanie aktywnej obywatelskiej postawy wypływającej z ideału Służby Bogu, Polsce i Bliźnim oraz nacechowanej troską o dobro wspólne i dobro współobywateli.
 • Cel praktyczny
Jak wszystkie elementy programu harcerskiego, zadania HOPR były mocno osadzone we współczesnych realiach państwa polskiego i wynikały z bieżących potrzeb społecznych. Dlatego realizacja celu wychowawczego przekładała się na konkretne zadania, wynikające z nakazu służby społecznej, które miały przynieść realne pożytki społeczne – w tym przypadku, w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.

SzkoleniaEdytuj

1. Podstawowy kurs ratownictwa HOPR – dla harcerek i harcerzy, ratownictwo przedmedyczne, wykład wspomagany przeźroczami, duża ilość ćwiczeń z fantomem, kursy prowadzili instruktorzy HOPR, kursy organizowane były w Okręgach HOPR, w ramach kursu wewnętrzny egzamin na stopień Młodszego Ratownika HOPR

2. Kurs instruktorski HOPR – dla pełnoletnich instruktorów i wędrowników ZHR, ratownictwo przedmedyczne, metodyka prowadzenia podstawowych kursów ratownictwa HOPR, metodyka prowadzenia zespołowych ćwiczeń Pogotowia, normy prawne związane z ratownictwem i sytuacjami kryzysowymi regulaminy, instrukcje, sposoby działania HOPR, kursy prowadzili instruktorzy trenerzy HOPR (lekarze-specjalisci), kursy organizowała Komenda Główna HOPR, w ramach kursu wew. egzamin na stopień instruktora HOPR

3. Kurs trenerski HOPR – tylko dla osób wykonujących zawód lekarza, metodyka prowadzenia kursów instruktorskich HOPR, kursy prowadziła Komenda Główna HOPR

GotowośćEdytuj

Wewnętrzny system alarmowyEdytuj

Instrukcja alarmowa HOPR przewidywała obowiązek posiadania przez każdego ratownika telefonu komórkowego, który musiał być zarejestrowany w sieci alarmowej.

Umowa HOPR z KSREdytuj

HOPR miał być włączony do tworzącego się państwowego systemu ratownictwa i wykonywać wynikające z tego zadania zlecone oraz zadania powierzone na wypadek klęsk żywiołowych lub innych stanów zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Udział HOPR w lokalnych zespołach reagowania kryzysowegoEdytuj

Przedstawiciele odpowiednich szczebli HOPR mieli reprezentować Pogotowie w lokalnych centrach antykryzysowych:

 • Komenda Główna – w Rządowym Zespole Koordynacji Kryzysowej
 • Komendy Okręgów – w Wojewódzkich Zespołach Reagowania Kryzysowego
 • Dowódcy Drużyn i Patroli – w powiatowych i gminnych zespołach reagowania

Wyposażenie ratowników i patroliEdytuj

Każdy ratownik HOPR miał obowiązek posiadania i uzupełniania apteczki indywidualnej oraz kamizelki odblaskowej oznaczonej znakami HOPR. Każdy patrol HOPR miał być wyposażony w sprzęt przewidziany instrukcją pozwalający bezzwłocznie przystąpić do akcji ratowniczej (deska, kołnierz, szyny, maski)

SłużbaEdytuj

 • podejmowanie indywidualnych akcji ratowniczych
 • akcje ratownicze w przypadku klęsk i katastrof
 • akcje poszukiwawcze
 • służba medyczna podczas masowych zgromadzeń
 • wolontariat w pogotowiu ratunkowym
 • służba do wewnątrz ZHR

Struktura PogotowiaEdytuj

Szczeble organizacyjne:

 • Patrole ratownicze
  • podstawowy, szczebel organizacyjny Pogotowia
  • tworzony przy jednostkach ZHR (drużyna, hufiec)
  • grupował od 4-6 ratowników
  • posiadał własne regulaminowe wyposażenie
  • dowódcą patrolu ratowniczego mógł zostać harcerz/harcerka posiadający/a co najmniej stopień wyszkolenia młodszego ratownika HOPR
  • dowódcę patrolu mianował komendant okręgu lub komendant główny
 • Drużyny ratownicze
  • pomocniczy, nieobowiązkowy szczebel organizacyjny Pogotowia
  • tworzony przy jednostkach ZHR (szczep, hufiec, chorągiew)
  • mógł grupować od 3 do 10 patroli ratowniczych, np. drużyna wędrownicza ZHR o specjalności ratowniczej
  • kilka patroli na terenie oddalonym od komendy okręgu połączonych w celu lepszej współpracy
  • dowódcą drużyny ratowniczej mógł zostać wyłącznie instruktorka lub instruktor ZHR posiadający jednocześnie co najmniej stopień wyszkolenia ratownika HOPR
  • dowódcę drużyny mianował komendant okręgu lub komendant główny
 • Okręgi HOPR
  • terytorialny szczebel organizacyjny o zasięgu jednego lub (przejściowo) więcej województw
  • komendantem okręgu HOPR mógł zostać wyłącznie instruktor lub instruktorka ZHR posiadający jednocześnie co najmniej stopień
  • wyszkolenia instruktora HOPR
  • komendanta okręgu mianował komendant główny
 • Komenda Główna
  • centralny, naczelny szczebel organizacyjny Pogotowia
  • komendantem głównym HOPR mógł zostać wyłącznie instruktor lub instruktorka ZHR posiadający jednocześnie co najmniej stopień wyszkolenia instruktora HOPR
  • komendanta głównego mianowało Naczelnictwo ZHR

Stopnie wyszkoleniaEdytuj

Sanitariusz

oznaczenie – odznaka HOPR, kamizelka z symbolem HOPR

 • wymagania:
  • ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana pisemna zgoda rodziców na przystąpienie do HOPR)
  • przynależący lub współdziałający z ZHR
  • udział w kursie podstawowym i zakwalifikowanie po nim do HOPR

Ratownik HOPR

oznaczenie – odznaka HOPR z niebieską, okrągłą podkładką, kamizelka z symbolem HOPR

 • wymagania:
  • ukończone 16 lub 17 lat
  • przynależący lub współdziałający z ZHR
  • po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na stopień ratownika HOPR
  • minimum rok przynależności do HOPR
  • udział w minimum dwóch akcjach (obstawy, akcje samodzielne, manewry) zgłoszonych do bazy danych HOPR

Ratownik KPP

oznaczenie – odznaka HOPR z zieloną, okrągłą podkładką, kamizelka z symbolem HOPR i napisem ratownik

 • wymagania:
  • ukończone 18 lat
  • przynależy lub współdziała z ZHR
  • pozytywnie zaliczony państwowy egzamin na stopień ratownika KPP
  • minimum rok przynależy do HOPR
  • udział w minimum dwóch akcjach (obstawy, akcje samodzielne, manewry) zgłoszonych do bazy danych HOPR

Instruktor HOPR

oznaczenie – odznaka HOPR z czerwoną, okrągłą podkładką, kamizelka z symbolem HOPR i napisem ratownik

 • wymagania:
  • ukończone 18 lat
  • przynależy lub współdziała z ZHR
  • pozytywnie zaliczony egzamin na stopień instruktora HOPR
  • minimum dwa lata przynależy do HOPR (nie dotyczy instruktorów kontraktowych)
  • udział w minimum czterech akcjach (obstawy, akcje samodzielne, manewry) zgłoszonych do bazy danych HOPR
  • zdobyty stopień ratownika HOPR
  • zalecany zdobyty stopień ratownika KSRG
  • w ciągu roku od przyznania stopnia przeprowadzone minimum 4 szkolenia podstawowe i 2 szkolenia dla osób zdobywających stopień Ratownika HOPR

Instruktor trener HOPR (również kontraktowy)

oznaczenie – odznaka HOPR z czerwoną, okrągłą podkładką kamizelka z symbolem HOPR i napisem instruktor lub ratownik bądź (zgodnie z posiadanym tytułem zawodowym), lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny

 • wymagania:
  • ukończone 20 lat
  • uzyskane uprawnienia zawodowe: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego
  • przynależność lub współdziałanie z ZHR
  • uzyskanie pozytywną opinię komendanta głównego HOPR o przydatności do pracy z młodzieżą (tylko instruktor kontraktowy)
  • podpisanie kontraktu o pracy społecznej z komendantem głównym HOPR dla ZHR (tylko instruktor kontraktowy)

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rozkaz L. 6/2012 z 12 marca 2012 r. Przewodniczącej ZHR. [dostęp 2012-08-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-06)].
 2. Uchwała nr 254/7 Naczelnictwa ZHR z dnia 27 marca. [dostęp 2012-09-09].