Instalacja (inżynieria środowiska)

Ten artykuł dotyczy instalacji w aspekcie jej wpływu na środowisko. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Instalacja – urządzenie, grupa urządzeń lub budowle wpływające w pewien sposób na środowisko. W Polsce pojęcie instalacji w aspekcie wpływu na środowisko zdefiniowane jest w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z zasadami IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control). W art. 3 ustawy (Definicje i zasady ogólne) stwierdzono[1]:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
...
6) instalacji – rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.
...
42) urządzeniu – rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu;
...
48) zakładzie – rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami

Pojęcie emisja (art. 3, pkt 4) zdefiniowano jako wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi (bezpośrednio lub pośrednio) substancje lub energie (np. ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne). Ilekroć w ustawie jest mowa o substancjach (art. 3, pkt 36), rozumie się przez to pierwiastki chemiczne, związki chemiczne albo ich mieszaniny lub roztwory.

PrzypisyEdytuj

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)