Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji – jest to instrukcja określająca procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach technicznych (np. urządzeniach elektroenergetycznych). Instrukcje opracowuje się na podstawie przepisów oraz dokumentacji producenta[1].

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku (poz. 492) określono minimalną zawartość Instrukcji eksploatacji:

 1. charakterystykę urządzeń energetycznych;
 2. opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 3. zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;
 4. opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 5. zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
 6. wymagania w zakresie konserwacji,napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 7. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych,obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;
 8. identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;
 9. organizację prac eksploatacyjnych;
 10. wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej "środkami ochronnymi". 

Prowadzący eksploatację zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji.

PrzypisyEdytuj

 1. Strojny J., Strzałka J.: Egzamin kwalifikacyjny dla elektryków w pytaniach i odpowiedziach, Zeszyt 2 - Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, COSiW SEP, Warszawa 2006.