Jednostki logistyczne

Jednostki logistyczne - wojskowe jednostki których głównym zadaniem jest zabezpieczenie pod względem logistycznym działań i działalności innych jednostek wojskowych i instytucji wojskowych ogólnowojskowych lub specjalistycznych. Jednostki logistyczne mogą być stacjonarne lub mobilne. Można je podzielić także na występujące samodzielnie lub w ramach związków taktycznych ogólnowojskowych lub specjalistycznych.

Jednostkami stacjonarnymi są: rejonowe bazy materiałowe, bazy materiałowo-techniczne, bazy lotnicze, komendy portów wojennych, samodzielne składnice, samodzielne składy, warsztaty techniczne (okręgowe, rejonowe), szpitale wojskowe.

Jednostkami mobilnymi są:

  • plutony, kompanie, bataliony zaopatrzenia (przeważnie w ramach związków taktycznych ogólnowojskowych);
  • bataliony, pułki i brygady logistyczne;
  • plutony, kompanie, bataliony transportowe;
  • plutony, kompanie rurociągów dalekosiężnych;
  • kompanie, bataliony medyczne;
  • pralnie polowe;
  • piekarnie polowe;
  • kompanie, bataliony remontowe;