Jednostka wojskowa

militarna jednostka na poziomie organizacyjnym (zwykle pułk lub większa)

Jednostka wojskowa (JW)

  1. Jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonująca na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jego strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki[1]. Jednostki wojskowe i związki organizacyjne różnych rodzajów wojsk i służb tworzą Rodzaje Sił Zbrojnych (Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne)[2]. Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne rozmieszczone są w garnizonach[3].
  2. Pododdział, oddział lub inny związek organizacyjny, wyodrębniony pod względem administracyjnym i gospodarczym oraz mający osobowość prawną. Wśród JW najogólniej rozróżnia się jednostki bojowe, jednostki tyłowe i instytucje wojskowe oraz ze względu na system zaciągu i uzupełnień jednostki terytorialne. W systemie zaopatrywania wojsk rozróżnia się jednostki gospodarcze i jednostki zaopatrujące. Dawniej w odniesieniu do niektórych jednostek używano również terminu „wielka jednostka" (WJ) – obecnie związek taktyczny[4].
  3. Jednostka wojskowa lub Jednostka bez bliższego określenia – samodzielna jednostka organizacyjna sił zbrojnych, posiadająca odrębny etat, posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Państwa i nazwą (numerem) jednostki[5].

Jednostką wojskową spełniającą warunki określone w pkt 1 jest np.:

W zależności od etatu na czele jednostki może stać:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 3 ust. 5 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 372)
  2. Tamże, art. 3 ust. 3 i 4
  3. Tamże, art. 3a ust. 1
  4. Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I (A-J), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 591
  5. Regulamin Ogólny SZ RP