Kodeks pracyakt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
Nazwa potoczna

Kodeks pracy

Skrót nazwy

k.p., kp

Państwo

 Polska

Data wydania

26 czerwca 1974

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 141

Tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 1465

Data wejścia w życie

1 stycznia 1975

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo pracy

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2023 r. poz. 641

Wejście w życie ostatniej zmiany

26 kwietnia 2023

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Od 1 stycznia 1975 w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510). Zgodnie z jego art. 1 „określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”.

Zawartość kodeksu pracy edytuj

Kodeks pracy składa się z 15 działów:

 • Dział pierwszy: Przepisy ogólne
 • Dział drugi: Stosunek pracy
 • Dział trzeci: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Dział czwarty: Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Dział piąty: Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Dział szósty: Czas pracy
 • Dział siódmy: Urlopy pracownicze
 • Dział ósmy: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Dział dziewiąty: Zatrudnianie młodocianych
 • Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dział jedenasty: Układy zbiorowe pracy
 • Dział dwunasty: Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Dział trzynasty: Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Dział czternasty: Przedawnienie roszczeń
 • Dział piętnasty: Przepisy końcowe

Działy dzielą się na rozdziały, a niektóre rozdziały – na oddziały.

Kodeks pracy a Trybunał Konstytucyjny edytuj

Niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r. były art. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie określały wytycznych dotyczących treści rozporządzenia oraz wykonawcze do tych przepisów rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. z 2002 r. nr 132, poz. 1115) – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. P 23/07. Niekonstytucyjność usunięto ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 99, poz. 825).

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj