Kompetencje społeczne (Polska Rama Kwalifikacji)

Kompetencje społeczne (ang. social competence) – rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania[1].

Definicja dotyczy rozumienia terminu kompetencje społeczne odniesionego do ram kwalifikacji (Europejskiej Ramy Kwalifikacji – ERK i Polskiej Ramy Kwalifikacji – PRK). Termin ten występuje także w innych znaczeniach w różnych dziedzinach nauki (np. w psychologii, socjologii, pedagogice). Nie należy mylić kompetencji społecznych z kompetencjami w ogóle. W odniesieniu do ram kwalifikacji (polskiej i europejskiej) kompetencje społeczne rozumie się jako szczególnego rodzaju kategorię kompetencji.

Definicja jest spójna z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie[2].

Zgodnie z oficjalnym tłumaczeniem tego zalecenia kompetencje w ERK są rozumiane jako udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych, okazywana w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w ERK kompetencje określone są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii[3].

W wersji angielskiej dla oznaczenia trzeciej kategorii efektów uczenia się (oprócz wiedzy i umiejętności) używany jest wyraz competence. Literalne jego tłumaczenie na język polski (‘kompetencja’) nastręczałoby wielu problemów – w języku polskim wiedza i umiejętności to również kompetencje.

Polska Rama Kwalifikacji – uniwersalne charakterystyki poziomów – kompetencje społeczne
Polska Rama Kwalifikacji – uniwersalne charakterystyki poziomów – kompetencje społeczne.PNG

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226).
  2. Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji pod red. Stanisława Sławińskiego, Warszawa 2013 r., s. 54.
  3. Instytut Badań Edukacyjnych, Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Warszawa 2013 r., s. 37.

BibliografiaEdytuj

  • Instytut Badań Edukacyjnych, Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Warszawa 2013 r., s. 36.