Konstanty Marcjan Niemirowicz-Szczytt

Konstanty Marcjan Niemirowicz-Szczytt (Szczytt-Niemirowicz / Szczytt) herbu Jastrzębiec (ok. 1649– zm. 17 lub 22 września 1712 roku) – podsędek połocki w latach 1696-1712, horodniczy połocki w latach 1681-1696, podkomorzy wendeński już w 1674 roku[1], starosta ładośniański i szatrowski

Elektor króla Michała Korybuta, Jana III i Augusta II. Był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa połockiego w 1674 roku[2]. Deputat do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1688 z pow. orszańskiego, w 1706 roku z województwa połockiego[3] i w 1701 z woj. połockiego.

Dziedzic Tabołek, gdzie w 1712 ufundował cerkiew Przemienienia Pańskiego.

Syn Justyniana Niemirowicza-Szczytta i Anny Tukowiczówny. Miał sześciu braci, w tym kasztelana smoleńskiego Krzysztofa Benedykta.

Z drugiej żony – Iluminaty z Frąckiewiczów-Radzimińskich, miał syna Jana, kasztelana inflanckiego.

Dziad Justyniana.

BibliografiaEdytuj

  • A. Haratym, Justynian Szczytt Niemirowicz [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 47. Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności – Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 2011, s. 564 (informacje w biogramie ojca)
  • T. Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej, Rocznik IV, Poznań 1882, s. 365-6

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek, pod redakcją Henryka Lulewicza, Warszawa 2018, s. 296.
  2. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  3. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Spis, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Andrzej rachuba i Przemysław P. Romaniuk, przy współpracy Andreja Macuka i Jegenija Aniszczenki, Warszawa 2004, s. 405.