Krzysztof Skarbek (zm. 1706)

poseł na sejm, kasztelan halicki
Ten artykuł dotyczy kasztelana halickiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Krzysztof Skarbek herbu Abdank (zm. w 1706 roku) – kasztelan halicki w latach 1693-1703, sędzia ziemski halicki w latach 1679-1690, podsędek halicki w latach 1671-1676, podwojewodzi krakowski w 1681 roku, porucznik znaku husarskiego wojewody Jędrzeja Potockiego, sędzia żydowski, porucznik husarii armii koronnej w wyprawie mołdawskiej 1686 roku[1].

Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku z ziemi halickiej[2]. Poseł ziemi halickiej na sejm grodzieński 1678-1679 roku[3]. Sędzia kapturowy ziemi halickiej w 1696 roku[4]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[5].

Był elektorem Augusta II Mocnego z ziemi halickiej w 1697 roku[6], jako deputat z Senatu podpisał jego pacta conventa[7].

BibliografiaEdytuj

  • Alicja Falniowska-Gradowska, Podwojewodowie województwa krakowskiego w XVI do XVIII wieku, w: Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP im. Komisji Edukacji Nar. w Krakowie Z. 158: Prace Hist. [T.] 16: 1993, s. 184.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy. Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 388.

PrzypisyEdytuj

  1. Zbigniew Hundert, Porucznicy husarii koronnej w kampanii mołdawskiej 1686 roku. w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (104), s. 64.
  2. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 246.
  3. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 141.
  4. Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu Wydawnictwa Fundacji Al. Hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 25. Lauda Sejmikowe Halickie 1696-1772, Lwów 1935, s. 2.
  5. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  6. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 38.
  7. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 19.