Leonard Bystram

Leonard Bystram herbu Tarnawa – wicewojewoda pomorski w latach 1671–1680, ławnik tczewski w latach 1667–1680.

Poseł sejmiku generalnego pruskiego na sejm nadzwyczajny i sejm abdykacyjny 1668 roku[1]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatów: gdańskiego i tczewskiego[2]. Jako poseł na sejm elekcyjny 1669 roku z województwa pomorskiego był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa pomorskiego w 1669 roku[3]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z powiatów: gdańskiego i tczewskiego[4]. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z województwa pomorskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[5]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa pomorskiego[6]. Poseł powiatu tczewskiego na sejm koronacyjny 1676 roku. Poseł sejmiku stargardzkiego na sejm 1677 roku, sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 338.
  2. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 71.
  3. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  4. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 113.
  5. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 132.
  6. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  7. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 589.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 247.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 198.