Milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawyinstytucja postępowania administracyjnego będąca jednym ze sposobów zakończenia tego postępowania.

W Polsce została wprowadzona do Kodeksu postępowania administracyjnego ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Wcześniej nie była skodyfikowana[1].

Przesłanki i formy milczącego załatwienia sprawyEdytuj

Milczące załatwienie sprawy jest dopuszczalne, gdy ustawa tak stanowi. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony (nie stosuje się milczącego załatwienia sprawy w postępowaniu wszczętym z urzędu), jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:

 • nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
 • nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda)[2].

Dzień wydania decyzji, postanowienia, sprzeciwu przez organ oraz dzień milczącego załatwienia sprawyEdytuj

Dniem wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie albo wniesienia sprzeciwu jest dzień:

 • nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo
 • doręczenia za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby, albo
 • wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego w przypadku doręczenia elektronicznego[3].

Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po ostatnim możliwym dniu wydania decyzji, postanowienia czy sprzeciwu, chyba że strona zostanie poinformowana wcześniej przez organ o braku sprzeciwu[4].

Potwierdzenie milczącego zalatwienia sprawyEdytuj

Potwierdzenie milczącego zalatwienia sprawy następuje przez uczynienie adnotacji w aktach sprawy albo zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy. Zaświadczenie wydaje się na wniosek strony. Jeśli milczące załatwienie sprawy nie nastąpiło, odmawia się jego wydania. Wydanie zaświadczenia i odmowa wydania tego aktu następują w formie zaskarżanego zażaleniem postanowienia[5].

Weryfikacja milczącego załatwienia sprawyEdytuj

Do spraw załatwianych milcząco stosuje się z uwzględnieniem specyfiki tej instytucji przepisy rozdziału 12 i 13 działu II Kodeksu postępowania administracyjnego[a]. Przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej powstał w terminie czternastu dni od dnia milczącego załatwienia sprawy[6].

UwagiEdytuj

 1. Przepisy tych rozdziałów dotyczą wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia lub zmiany.

PrzypisyEdytuj

 1. Marek Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 192. ISBN 978-83-255-9634-7.
 2. Marek Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 193. ISBN 978-83-255-9634-7.
 3. Marek Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 195–196. ISBN 978-83-255-9634-7.
 4. Marek Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 195. ISBN 978-83-255-9634-7.
 5. Marek Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 197. ISBN 978-83-255-9634-7.
 6. Marek Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 198. ISBN 978-83-255-9634-7.

BibliografiaEdytuj

 • Marek Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-83-255-9634-7.