Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego

ministerstwo PRL

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego – polskie ministerstwo istniejące w latach 1949–1976, powołane z zadaniem działania w obszarze przemysłów związanych z hutnictwem, metalurgią, elektrotechniką i chemią. Minister był członkiem Rada Ministrów w Polsce.

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
Państwo

 Polska

Data utworzenia

10 lutego 1949

Data likwidacji

27 marca 1976

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ustanowienie urzędu

edytuj

Na podstawie ustawy z 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej zniesiono urząd Ministra Przemysłu i Handlu i utworzono urząd Ministra Przemysłu Ciężkiego obok takich urzędów jak: Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, Ministerstwa Przemysłu Lekkiego, Ministra Przemysłu Rolnego I Spożywczego, Ministra Handlu WewnętrznegoMinistra Handlu Zagranicznego[1].

Ministrowie

edytuj

Zakres działania urzędu z 1950

edytuj

Do zakresu działania urzędu Ministra Przemysłu Ciężkiego należały sprawy przemysłu hutniczego, metalowego, elektrotechnicznego i chemicznego[2].

Ponadto Ministrowi Przemysłu Ciężkiego podlegały następujące centralne zarządy:

Nowa organizacja władz z 1952

edytuj

Na podstawie ustawy z 1952 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego urząd Ministra Przemysłu Ciężkiego przekształcono w urząd Ministra Przemysłu Maszynowego, a ponadto utworzono urząd Ministra Hutnictwa oraz urząd Ministra Energetyki[3].

Na podstawie ustawy z 1957 r. urzędy Ministra Hutnictwa oraz urząd Ministra Przemysłu Maszynowego połączono w urząd Ministra Przemysłu Ciężkiego[4].

Zakres działania urzędu z 1967

edytuj

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów r. z 1967 r. w sprawie działania Ministra Przemysłu Ciężkiego, zakres działania obejmował sprawy przemysłów: hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa metali nieżelaznych, górnictwa rud metali, materiałów ogniotrwałych, koksochemicznego, maszyn ciężkich, urządzeń chemicznych, taboru kolejowego, budowy okrętów, wyrobów metalowych, wyrobów odlewniczych i instalacyjnych[5].

Do zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego należały także sprawy obrotu i gospodarowania surowcami wtórnymi żelaza, metali nieżelaznych i materiałów ogniotrwałych oraz zagadnienia topników hutniczych i prac geologicznych w zakresie określonym szczegółowymi przepisami.

Minister Przemysłu Ciężkiego sprawował zwierzchni nadzór i ogólne kierownictwo w sprawach objętych jego właściwością, a w szczególności w sprawach:

 • planowania gospodarczego oraz polityki rozwoju i inwestycji,
 • rozwoju techniki i organizacji wytwarzania oraz prowadzenia badań naukowych,
 • nadzoru nad działalnością podległych przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych,
 • ogólnego nadzoru nad instytutami naukowo-badawczymi, biurami projektowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi,
 • kadr i ich kwalifikacji oraz współdziałania z właściwymi organami w sprawach zatrudnienia i szkolenia kadr,
 • nadzoru nad urządzeniami technicznymi,
 • polityki finansowej i problematyki działalności ekonomicznej podległych przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych,
 • współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą,
 • publikacji i informacji techniczno-ekonomicznej,

W zakresie działania Ministra Przemysłu Ciężkiego pozostały przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne, zgrupowane w następujących zjednoczeniach:

Zniesienie urzędu

edytuj

Na podstawie ustaw z 1976 r. zniesiono urząd Ministra Przemysłu Ciężkiego i utworzono urzędy Ministra Maszyn Ciężkich i Rolniczych[6] oraz Ministra Hutnictwa[7].

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 1949 r. nr 7, poz. 43: Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.
 2. M.P. z 1951 r. nr 1, poz. 2: Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
 3. Dz.U. z 1952 r. nr 11, poz. 67: Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego.
 4. Dz.U. z 1957 r. nr 17, poz. 86: Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji.
 5. Dz.U. z 1967 r. nr 43, poz. 216: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
 6. Dz.U. z 1976 r. nr 12, poz. 70: Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.
 7. Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa. Dz.U. z 1976 r. nr 12, poz. 69