Narodowy Plan Rozwoju

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 – plan działań strukturalnych, które Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, zamierzała realizować w latach 2004-2006. Działania te są współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczą one trzech podstawowych dziedzin wsparcia:

  • przedsiębiorstw
  • rozwoju infrastruktury
  • rozwoju zasobów ludzkich.

Narodowy Planu Rozwoju 2004-2006 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 czerwca 2004. Dokument[1] ten jako materiał roboczy 22 stycznia 2003 r. został przesłany do Komisji Europejskiej, stanowiąc podstawę uzgodnienia z Komisją Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Polski na lata 2004-2006.

Narodowy Plan Rozwoju został przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, a po reorganizacji w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Prace nad dokumentem były prowadzone w ścisłej współpracy z ministerstwami odpowiedzialnymi za przygotowanie sektorowych programów operacyjnych oraz z gronem ekspertów.

Projekt Narodowego Planu Rozwoju był przedmiotem konsultacji w roku 2002 z organami administracji samorządu terytorialnego, administracją rządową centralną i wojewódzką, sektorem bankowym, organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami i ugrupowaniami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesowego, organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi, a także środowiskiem naukowym oraz profesorskim; był szeroko dyskutowany na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Rady Polityki Regionalnej Państwa oraz Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej.

Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Osie rozwoju Narodowego Planu Rozwoju:

  1. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw,
  2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia,
  3. Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, trwałego rozwoju i promowania spójności przestrzennej,
  4. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich,
  5. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Narzędziami wdrażania Narodowego Planu Rozwoju są programy operacyjne:

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. nr 149, poz. 1567)

Zobacz teżEdytuj