Norsk Folkeblad

Norsk Folkeblad, nazwa potoczna Folkebladet – norweski magazyn ilustrowany, ukazujący się w latach 1866–1873.

Norsk Folkeblad
Państwo

 Norwegia

Pierwszy numer

1866

Ostatni numer

1873

Redaktor naczelny

Bjørnstjerne Bjørnson

Pierwsze siedem numerów wydał historyk sztuki Lorentz Dietrichson. Później redaktorem naczelnym został Bjørnstjerne Bjørnson.

BibliografiaEdytuj

  • Edvardsen Erik Henning, Gammelt nytt i våre tidligste ukeblader. Aktstykker om folketro og sagn i Illustreret Nyhedsblad og Norsk Folkeblad, Norsk Folkeminnelags skrifter nr 143, Aschehoug & Co., Oslo 1997, ISBN 82-03-17965-7.