Obciążenie budowli

Obciążenie budowli – każdy czynnik fizyczny wywołujący w niej pewien stan naprężenia i odkształcenia[1]. W praktyce występują trzy takie czynniki: oddziaływania siłowe, temperaturowe (termiczne) i przemieszczeniowe (geometryczne).

Oddziaływania siłowe spowodowane są przede wszystkim grawitacją ziemską, a więc działaniem sił ciężkości (np. ciężar własny[2], obciążenie śniegiem[3]). Mogą jednak również powstawać jako wzajemne reakcje sąsiadujących ze sobą obiektów, pomiędzy którymi np. została rozpięta lina kolejki linowej. Dla celów analizy obliczeniowej wprowadza się w zasadzie tylko dwie idealizacje: 1) pojęcie siły skupionej, działającej na wyróżniony punkt jej przyłożenia[4] i 2) pojęcie obciążenia rozłożonego w sposób ciągły na obszarze jedno- dwu- lub trójwymiarowym badanego układu[1][5].

Oddziaływania termiczne są wywoływane zmianami temperatury w obszarze badanej konstrukcji. Przykładem obciążenia termicznego może być np. ogrzanie pręta prostego, który końcami opiera się o podpory nieprzesuwne. Ponieważ pręt, ze względu na sposób podparcia jego końców, nie może zmienić długości, ogrzanie go powoduje powstanie w nim sił ściskających. To uzasadnia sensowność określenia obciążenie termiczne[1]. W praktyce obciążenie takie może powodować np. wyboczenie szyn tramwajowych w czasie wielkich upałów.

Oddziaływania geometryczne powstają jako skutki wywołane przez przemieszczenia wymuszone w badanym układzie. I tym razem można posłużyć się przykładem pręta prostego jw. Wymuszenie osiowego przesunięcia jednej z jego podpór, skutkujące zmianą długości pręta, powoduje powstanie w tym pręcie siły osiowej, co uzasadnia określenie obciążenie geometryczne[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Bogdan Olszowski, Maria Radwańska, Mechanika budowli, Kraków 2010, Wyd. Politechniki Krakowskiej
  2. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Cz.1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach PN-EN 1991-1-1, Polska, Polski Komitet Normalizacyjny, 2004
  3. J.A.Żurański, A.Sobolewski, Obciążenie śniegiem w Polsce, Warszawa, 2009, Wyd. Instytutu Techniki Budowlanej
  4. Stanisław Łukasiewicz, Obciążenia skupione w płytach, tarczach i powłokach, Warszawa PWN, 1976
  5. A.Rawska-Skotniczny, Obciążenia budynków konstrukcji budowlanych według Eurokodów, Warszawa, PWN, 2013