Oksygenazy

Oksygenazyenzymy katalizujące proces wbudowania tlenu w cząsteczkę.

Wyróżnia się oksygenazy właściwe, tj.:

  • dioksygenazy-włączają dwa atomy tlenu do substratu;
    • dioksygenazy wymagające udziału NAD(P)H, katalizujące reakcje hydroksylacji substratu;
    • dioksygenazy niewymagające udziału NAD(P)H, katalizujące rozerwanie pierścienia;
  • monooksygenazy-katalizują włączenie jednego atomu tlenu do hydroksylowanego substratu, podczas gdy drugi atom tlenu wiązany jest w cząsteczkę wody z udziałem NAD(P)H, np. 3-monooksygenaza kinureninowa.