Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Od roku 2014 organizacja Olimpiady została wstrzymana.

Zawody podzielone są na 3 części:

  • etap szkolny – test pisemny (test wielokrotnego wyboru) oraz eliminacje ustne;
  • etap okręgowy – przygotowanie opinii prawnej (pisemne rozwiązanie kazusu prawnego) z zakresu prawa międzynarodowego publicznego (Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych) oraz dla osób których prace zostały zakwalifikowane do dalszego etapu egzamin ustny przed komisją okręgową;
  • etap centralny – egzamin ustny przed izbami egzaminacyjnymi (oraz dla 10 najlepszych uczestników z poszczególnych izb – superfinał procesowy w postaci symulacji procesu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka), który odbywa się na WPiA UMK w Toruniu.

Uprawnienia wynikające z uzyskania statusu laureata, bądź finalisty są zróżnicowane w zależności od danej uczelni. Oprócz najwyższej oceny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie laureaci i finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów z rekrutacji na liczne kierunki najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Ponadto na mocy zarządzenia CKE finaliści i laureaci olimpiady (na etapie centralnym) otrzymują zwolnienie z matury z wiedzy o społeczeństwie (równoznaczne z uzyskaniem 100% z zakresu rozszerzonego).

Laureaci zapraszani są do udziału w letnim obozie Wioska olimpijska organizowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile pod patronatem rektorów uniwersytetów Jagiellońskiego oraz Warszawskiego[1].

Zakres programowyEdytuj

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, od jej uczestników oczekuje się ugruntowanej i głębokiej wiedzy z zakresu:

  • Wiedzy o Społeczeństwie – pełnego programu;
  • Historii najnowszej – od zakończenia I wojny światowej;
  • Aktualnych procesów, problemów i wydarzeń w kraju, w Europie i w świecie, z elementarną umiejętnością ich prawnej interpretacji;
  • Praw człowieka i ich ochrony – nie ograniczającej się do programu szkolnego, a stopniowo pogłębianej i poszerzanej w miarę wzrostu szczebla zmagań olimpijskich.

Tematy przewodnie OlimpiadyEdytuj

Co roku Olimpiada odbywa się pod hasłem: "Demokracja – Prawa człowieka – Rządy prawa". Dodatkowo każda edycja ma swój profil, związany z konkretną dziedziną ochrony praw człowieka.

Tematy przewodnie Olimpiady (program zmienny)
Edycja Rok szkolny Temat
I
1993/1994
brak sprecyzowanego profilu tematycznego
II
1994/1995 W pięćdziesięciolecie zakończenia II wojny światowej – prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych
III
1995/1996 Równość, niedyskryminacja, ochrona mniejszości – Międzynarodowy Rok Tolerancji
IV
1996/1997 Zbrodnie wojenne – Prawo Norymberskie, a prawa człowieka
V
1997/1998 Rodzina i jej prawa w świetle urzeczywistniania «wspólnego standardu do osiągnięcia» – w pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
VI
1998/1999 Humanitaryzm a prawa człowieka. Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
VII
1999/2000 Prawa dziecka na tle praw rodziny – praw w rodzinie
VIII
2000/2001 Od realizacji praw związkowych i politycznych do upodmiotowienia społeczeństwa – w dwudziestolecie «Doświadczenia Solidarności 1980/1981»
IX
2001/2002 Między wolnością ekspresji a wolnością religii
X
2002/2003 Prawo do życia
XI
2003/2004 Neminem captivabimus – Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
XII
2004/2005 Prawo do poszanowania życia prywatnego
XIII
2005/2006 Wolność od tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania
XIV
2006/2007 Zakaz niewolnictwa i poddaństwa – współczesne formy niewolnictwa
XV
2007/2008 Wojna i pokój – prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
XVI
2008/2009 Cudzoziemcy a prawa człowieka. W 60-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
XVII
2009/2010 Wolność od strachu i niedostatku – ekonomiczne aspekty praw człowieka
XVIII
2010/2011 Prawa dziecka a wymiar sprawiedliwości
XIX
2011/2012 Różnorodność kulturowa a demokracja i prawa człowieka
XX
2012/2013 Odpowiedzialność jednostki za poważne naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego

PrzypisyEdytuj

  1. Wioska Olimpijska Collegium Invisibile, Collegium Invisibile [zarchiwizowane z adresu 2010-04-12].

Linki zewnętrzneEdytuj