Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo - doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody[1] pełni także funkcję organu naukowego CITES. Państwowa Rada Ochrony Przyrody jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa).

Powołanie Rady Edytuj

Zgodnie z art. 96 ustawy o ochronie przyrody, skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody ustala minister właściwy do spraw środowiska w liczbie od 20 do 40 członków spośród osób działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych.

Komisje Rady Edytuj

Obecnie w ramach Rady działa 6 komisji problemowych:

 1. Komisja ds. zwierząt
 2. Komisja ds. roślin
 3. Komisja ds. grzybów
 4. Komisja ds. ochrony obszarowej
 5. Komisja ds. wód i mokradeł
 6. Komisja ds. CITES

Zakres działania Edytuj

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

 • ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody,
 • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody,
 • ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,
 • przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody,
 • popularyzowanie ochrony przyrody.

Przypisy Edytuj