Paweł Antoni Białobłocki

Paweł Antoni Białobłocki herbu Białynia – wicewojewoda pomorski w latach 1683-1689, pisarz grodzki pomorski w latach 1659-1680, pisarz ziemski pomorski w latach 1667-1689, ławnik tczewski w latach 1642-1667, pisarz grodzki wałecki w 1653 roku.

Poseł sejmiku generalnego pruskiego na sejmy 1650, 1654 (I), 1654 (II), 1655, 1658, 1661, 1662, 1664/1665, 1668 (I), sejm abdykacyjny 1668 roku[1]. Poseł na sejm 1653 roku z województwa pomorskiego. Poseł powiatów gdańskiego i tczewskiego województwa pomorskiego na sejm wiosenny 1666 roku[2].

Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatów: gdańskiego i tczewskiego[3]. Jako poseł na sejm elekcyjny 1669 roku z województwa pomorskiego był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa pomorskiego w 1669 roku[4]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa malborskiego[5]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego i posłem na sejm elekcyjny z województwa pomorskiego[6]. Poseł powiatu tczewskiego na sejm koronacyjny 1676 roku[7]. Poseł sejmiku starogardzkiego na sejm 1677 roku, sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku, sejm 1683 roku, sejm 1685 roku, sejm 1690 roku[8].

PrzypisyEdytuj

  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 336.
  2. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 481-482.
  3. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 71.
  4. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  5. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 113.
  6. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  7. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 247.
  8. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 586.

BibliografiaEdytuj

  • Tomasz Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r., Toruń 2003, s. 277.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 195.