Polecenie wypłaty (przekaz) jest to bezwarunkowe polecenie dokonania wypłaty określonej kwoty pieniężnej wskazanej osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej. Polecenie wypłaty przesyłane jest do banku zagranicznego lub innego banku w Polsce, z którym rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem banku-korespondenta za pomocą rachunków Nostro, Loro. Środki mogą zostać pozostawione do dyspozycji odbiorcy w formie:

Dawniej polecenia wypłaty były przekazywane między bankami drogą telegraficzną lub pocztową. Obecnie polecenia wypłaty klientów przesyła się poprzez sieć telekomunikacyjną SWIFT w komunikatach MT103. Stąd polecenia wypłaty często potocznie nazywa się „przelewami SWIFT”.

Zastosowanie edytuj

Polecenie wypłaty służy do regulowania zobowiązań wobec kontrahentów posiadających rachunki w bankach zagranicznych lub rachunki w walucie obcej w bankach krajowych. Polecenie wypłaty co do zasady jest nieuwarunkowane, a więc beneficjent otrzyma środki bez względu na to czy wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec kupującego, a w szczególności czy dostarczy towar lub wyświadczy usługę o jakości zgodnej z zamówieniem. Zrealizowanego polecenia wypłaty zleceniodawca nie może cofnąć. Z tego względu polecenie wypłaty stosowane jest, gdy:

  • kontrahentów łączą stałe, długie kontrakty handlowe;
  • kwoty pieniężne nie są duże;
  • terminy płatności przy transakcji nie są długie;
  • brak jest kredytu kupieckiego.

Strony w poleceniu wypłaty edytuj

Zleceniodawca – może nim być osoba fizyczna lub prawna, która zleca bankowi wypłatę określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanej osoby, określając przy tym wszystkie szczegóły polecenia. W zależności od oferty banku, zlecenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej.

Bank – przyjmuje dyspozycję dokonania polecenia wypłaty i działa na zlecenie i na rachunek zleceniodawcy, odpowiadając wobec niego jedynie za wykonanie polecenia według instrukcji zawartych w zleceniu. Do kompetencji banku należy również wybór banku-korespondenta ze szczególną starannością.

Bank pośredniczący – (korespondent zagraniczny) – otrzymuje on od banku krajowego zlecenie wykonania wypłaty. Działa ściśle według instrukcji otrzymanych z banku zleceniodawcy. Jeśli nie może wykonać polecenia zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym bank zleceniodawcy.

Odbiorca (beneficjent) – jest to osoba fizyczna lub prawna, której ma być wypłacona kwota przekazu. Osoba ta może przyjąć kwotę w całości, w części lub odmówić jej przyjęcia. Wszelkie zastrzeżenia i zapytania kieruje ona do zleceniodawcy.

Koszty edytuj

Koszty realizacji polecenia wypłaty są dużo wyższe niż przelewu krajowego, ale relatywnie niskie w stosunku do innych transgranicznych form płatności, takich jak akredytywa czy inkaso dokumentowe. Każda instytucja pośrednicząca w realizacji przekazu może, zgodnie z umową, pobrać należne sobie opłaty i prowizje. To odróżnia polecenie wypłaty od rozliczania czeków, gdzie wszelkie koszty powstają tylko po stronie banku wysyłającego i odbierającego. Klient zlecający przekaz może zdecydować kto pokrywa część kosztów, wybierając jedną z opcji:

  • OUR – wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca przekazu;
  • SHA – koszty należne bankowi wysyłającemu pokrywa zleceniodawca a pozostałe koszty pokrywa beneficjent;
  • BEN – wszystkie koszty pokrywa beneficjent przekazu.

W przeciwieństwie do krajowych poleceń przelewu, poleceń wypłaty nie obsługuje żadna scentralizowana izba rozliczeniowa (ang. Automated Clearing House). Realizacją przekazu zajmują się same banki powiązane relacjami na zasadzie wzajemności. W zależności od trasy jaką idzie dany przekaz, pośredników może być bardzo wiele. Z tego względu całkowita wysokość kosztów nie zawsze jest przewidywalna dla klienta. Ponadto może dochodzić do niespodziewanych wielokrotnych przewalutowań, jeśli choć tylko jeden z pośredników nie posiada rachunku Nostro/Loro w takiej walucie w jakiej jest przekaz.

Zobacz też edytuj