Polska Ludowa (pismo PLAN)

Polska Ludowa – jedno z pierwszych pism konspiracyjnych w czasie okupacji niemieckiej, wydawane przez Polską Ludową Akcję Niepodległościową.

Pierwszy numer "Polski Ludowej" ukazał się 6 stycznia 1940 roku w nakładzie 1500 egzemplarzy.

W skład redakcji wchodzili:

W wydaniu drugiego, przygotowywanego już numeru, przeszkodziły aresztowania członków organizacji.