Prowincja Sabaragamuwa

Prowincja Sabaragamuwa (syng. සබරගමුව පළාත, tamil. சபரகமுவ மாகாணம்) – prowincja w południowo-zachodniej Sri Lance.

Sabaragamuwa
සබරගමුව පළාත
சபரகமுவ மாகாணம்
Prowincja
Flaga
Flaga
Państwo

 Sri Lanka

Siedziba

Ratnapura

Powierzchnia

4 968 km²

Populacja 
• liczba ludności


1 787 938

• gęstość

359,8 os./km²

Położenie na mapie
Położenie na mapie
Strona internetowa