Sebastian Jaranowski

Sebastian Jaranowski (Jarnowski) herbu Topór (zm. w 1695 roku) – podkomorzy brzeskokujawski w latach 1680-1694, sędzia brzeskokujawski w latach 1676-1680, podsędek brzeskokujawski w latach 1662-1676.

Poseł województw kujawskich do króla w 1670 roku, kwietniu 1672 roku, 1689 roku[1].

Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z województwa brzeskokujawskiego[2]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa brzeskokujawskiego[3]. Członek konfederacji województw kujawskich w 1670 roku[4]. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z województwa inowrocławskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[5]. W 1674 roku jako deputat do pacta conventa był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa inowrocławskiego[6]. Poseł sejmiku radziejowskiego województw brzeskokujawskiego i inowrocławskiego na sejm koronacyjny 1676 roku. Poseł na sejm 1681 roku, poseł sejmiku radziejowskiego na sejm 1683 roku, sejm 1685 roku, sejm 1690 roku[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Leszek A. Wierzbicki , Poselstwa województw kujawskich do pierwszych królów rodaków (1669 –1690), w: Zapiski Historyczne, t. LXXXVII 2022, Zeszyt 2, s. 50.
  2. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 68.
  3. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 111.
  4. Adolf Pawiński, Dzieje Ziemi Kujawskiej oraz Akta historyczne do nich służące. T. 2, Lauda i instrukcye 1572-1674, Warszawa 1888, s. 283-284.
  5. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 130.
  6. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  7. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 604.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 246.
  • Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego. Kórnik 1990, s. 234.