Zero tolerancji dla przemocy w szkole: Różnice pomiędzy wersjami

#*[[Ministerstwo Edukacji Narodowej]] chce także ustanowić specjalną nagrodę dla tych uczniów, którzy pomagają innym w sytuacji gnębienia przez kolegów i koleżanki,
#*wprowadzeniu nowej hierarchii kar. Będzie to upomnienie, nagana, list do rodziców, skreślenie z listy uczniów, zaś w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum przeniesienie do innej szkoły,
#*wprowadzeniu środków wychowawczych nakładanych przez dyrektora szkoły np.: przeproszenie pokrzywdzonego, obowiązkowe uczestniczenie w odpowiednich zajęciach, zawieszenie niektórych praw ucznia, wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły, zakaz opuszczania szkoły w czasie przerw miedzymiędzy lekcjami itp.,
#*uprawomocnieniu dyrektorów szkół do sprawdzania trzeźwości uczniów,
#zobowiązanie szkół do określenia tzw. "godnych strojów", w jakich uczniowie maja przychodzić na lekcje,