Maciej Salamon: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 373 bajty ,  9 lat temu
drobne merytoryczne
(drobne merytoryczne)
(drobne merytoryczne)
* ''Theology and Coinage. The Name of Theoupolis on the Coins of Antioch'', (w:) ''Proceedings of the 11th International Numismatic Congress'', Louvain-la-Neuve 1993, t.3, s.15-20.
* ''Emisje dla cesarstwa czy dla plemion barbarzyńskich ? Lekkie solidy VI-VII w.'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 35/1-2 (styczeń-grudzień 1991), Kraków 1993, s.3-5.
* ''Powstanie i losy idei Wschodniego Rzymu (IV-XVI wieku)'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 35/1-2 (styczeń-grudzień 1991), Kraków 1993, s.10-11.
* ''Rozpad i upadek Cesarstwa Rzymskiego. Społeczeństwo wobec nowych struktur politycznych'', (w:) ''Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo-Społeczeństwo-Gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz'', Kraków 1994, s.191-209.
* ''Greek Elements in the Inscriptions of Byzantine Coins in the Sixth Century'', Byzantina et Slavica Cracoviensia, 2(1994), s.53-59 + 15 ill.
* ''Zarys dziejów Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1958-1992'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 36/1-2 (styczeń-grudzień 1992) Kraków 1994, s.31-33.
* ''Coinage and Money in the Epigrams of Palladas. A Few Remarks'', (w:) EverydayE''veryday Life and Literature in Antiquity'', wyd. S. Stabryła, Classica Cracoviensia, 1(1995), s.91-101.
* ''Imię i tytuł Władysława III (Warneńczyka) w historiografii greckiej'', (w:) ''Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątąpiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej'', Kraków 1995, s.529-536.
* ''Europa w Getica (9) Jordanesa'', [w:] ''Nunc de Suebis dicendum est. Studia archaeologica et historica Georgio Kolendo ab amicis et discipulis dicata'', Warszawa 1995, s.221-224.
* ''Bizancjum wobec wyprawy warneńskiej'', (w:) ''Świat chrześcijański i Turcy osmańscy w dobie bitwy pod Warną'', red. D.Quirini-Popławska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1178, Prace Historyczne 119, Studia Polono-Danubiana et Balcanica 8, Kraków 1995, s.73-94.
* ''"Ojczyzny" plemion barbarzyńskich w okresie Wędrówki Ludów'', (w:) ''Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich'', t.I/1, wyd, J.Staszewski, Gdańsk-Toruń 1995, s.167-179.
* ''Polityka czy ekonomia. Legendy monet bizantyńskich V i VI w.'', Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 39/2 (1995 wyd.1996), s.3-4.
* ''The Byzantine Gold Coin Found at Żółków (Southern Poland) and the Problem of Lightweight Solidi in Central Europe'', Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 1(1996), s.97-105.
* ''Pamprepiusz z Panopolis – pisarz , profesor, polityk, obrońca pogaństwa w cesarstwie wschodnim'', (w) ''Studia Classica et Byzantina Alexandro Krawczuk oblata'', Kraków 1996, s.163-195.
* ''Nowy Rzym chrześcijański w oczach Bizantyńczyków'', (w:) ''Prawosławie''. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1194, Studia Religiologica, 19, Kraków 1996, s.11-23.
* ''Konstantynopol pierwszą stolicą chrześcijaństwa. Losy pewnej idei''. Sprawozdania z Posiedzeń i Czynności Polskiej Akademii Umiejętności, 60(1996), s.62-63.
* ''Der Begriff Europa in der Spätantike und Byzanz'', [w:] ''Die Idee Europa in Geschichte, Politik und Wirtschaft'', wyd. H,Timmermann, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, t.82, Berlin 1998, s.19-23.
* ''On the Credibility of an Item in Jan Długosz's Chronicle. May 17, 1395 - the Date of the Battle of Rovine or of the Death of Queen Mary ?'', [w:] ''Melanges d'histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l'occasion de son soixante - dixième anniversaire''. [[Byzantina Lodziensia]] III, Łódź 1998, s.164-170.
* ''Polen und Byzanz – Wege der Begegnung'', [w:] ''Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453. Beiträge zu einer Table Ronde. Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik'', t.3, red. G.Prinzing, M.Salamon, Wiesbaden 1999, s.151-164.
* ''Konstantyn i Metody – typowi czy nietypowi misjonarze bizantyńscy ?'', [w:] ''Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylometodiańskie'', wyd. A.Barciak. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zabrze 1998, Katowice 1999, s.74-91.
* ''Ułamek monety bizantyńskiej ze skarbu z Gniezna (W sprawie zaniku miliaresionów w skarbach wczesnośredniowiecznych)'', Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 3-4 (1999), s.213-220.
* ''Z problematyki mennictwa wczesnośredniowiecznego Chersonu'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 41/2 (1997 wyd.1999), s.2-4.
* ''Bizancjum Feliksa Konecznego'', (w:) ''Feliks Koneczny dzisiaj'', red. J.Skoczyński, Kraków 2000, s.167-186.
* ''Eine Wende in der Münzgeschichte Chersons unter Justin II'', XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten-Proceedings-Actes, wyd. B.Kluge, B.Weisser, Berlin 2000, s.868-873, 10 il.
* ''Hail czy Hal malarz i duchowny prawosławny ?'', (w:) ''Ars Graeca-Ars Latina'', Studia dedykowane A. Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 115-119.
* ''Cyprian (Kyprianos, Kiprian) the Metropolitan of Kiev and Byzantine Policy in East Central Europe'', (w:) ''Byzantium and East Central Europe'', wyd. G. Prinzing, M.Salamon, with the assistance of P.Stephenson [Byzantina et Slavica Cracoviensia, 3], Kraków 2001, s. 221-236.
* ''Obecność Nowego Rzymu w Europie Środkowowschodniej'', (w:) ''Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska'', red. A. Barciak, Zabrze-Katowice 2001, s. 295-319.
* ''Ladislaus von Oppeln – ein schlesischer Herzog zwischen der katholischen und der orthodoxen Welt'', (w:) ''Srednovekovna Christijanska Evropa: Iztok i Zapad. Medieval Christian Europe: East and West'', red. V.Gjuzelev, A.Miltenova, Sofia 2002, s. 518-527.
* ''Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu. Ekumenizm w dobie św. Królowej Jadwigi'', (w:) ''Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego'', red. A.Pankowicz [Textus et Studia, 7], Kraków 2002, s. 61-82.
* ''Polen und Byzanz. Die Perspektiven des 11. und des 14. Jahrhunderts'', (w:) ''East Central Europe at the Turn of the 1st and 2nd Millenia'', wyd. V.Múcska, Acta Historica Posoniensia (Bratislava), 2 (2002), s. 89-102
* ''Cesarska „ikona” darowana Childebertowi II królowi Franków'', (w:) ''Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiąta rocznicę urodzin'', wyd. A.Bursche, R.Ciołek, Warszawa 2003, s. 343-348.
* [wspólnie z Anną Muzyczuk], ''Znalezisko brązowej monety bizantyńskiej z Beska, pow. Sanok'', (w:) ''Polonia Minor medii aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin'', wyd. Z.Woźniak, J.Gancarski, Kraków-Krosno 2003, s. 181-190.
* ''Germanin czy Słowianin ? W sprawie znaleziska monet Justyniana znad Górnej Raby'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 46/1 (2002 wyd. 2003), s. 14-15.
* PamięćP''amięć wspólnoty śródziemnomorskiej. Rozważania nad tradycją bizantyńskich ikon maryjnych'', (w:) ''Portolana. Studia Mediterranea'', 1 (2004), s. 81-92.
* ''Znalezisko miliarensów Justyniana I z doliny Raby. Próba interpretacji numizmatycznej'', (w:) ''Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza'' [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2166], Katowice 2004, s. 251-271.
* ''Ku nowej tożsamości etnicznej. Plemiona germańskie na Wschodzie w III-VI w.'', (w:) ''Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu'', red. M.Salamon, J.Strzelczyk, Kraków 2004, s.145-158; wyd. 2 Kraków 2010, s. 157-171.
* ''A Late-Roman Bronze Coin Find at Thubursicum Numidarum (Now Khemissa, Algeria)'', Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 5(2004), s. 61-73.
* ''Ocalone świętości. O tradycji ikon, które przetrwały okupację łacińską''. [w:] ''IV Krucjata. Historia , reperkusje, konsekwencje'', red. Z.Kijas, M.Salamon, Kraków, WAM 2005, s. 183-193.
* ''Mikołaj Lanckoroński in Konstantinopel und die Gottesmutter nominata Mellita'', [w:] ''Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur''. Wyd. L.M.Hoffmann, A.Monchizadeh [Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, 7], Wiesbaden 2005, s. 947-963.
* ''The Miliaresia with St. Mary Nikopoios Attributed to Basil II – Can They Be Dated?'', [w:] ''Kletorologion eis mnemen Nikou Oikonomide'', red. F. Euangelatou-Notara, T. Maniate-Kokkine, Athena-Thessalonike 2005 (wyd. 2006), s. 359-372.
* [wspólnie z M.Wołoszynem] ''Byzantine Coins from the 6th and 7th Century Found in Poland and their East-Central European Context'', Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, 43 (2006), z. 2, s. 235-244.
* ''The Oldest Mention of Bulgaria in a Medieval Polish Chronicle. Chronica by Master Vincent'', [w:] ''Vizantija, Balkanite, Evropa. Izsledvanija v čest na Prof. Vasilka Tàpkova-Zaimova'' [Studia Balcanica, 25], Sofija 2006, s. 463-471.
* ''Przymusowe przesiedlenia w starożytności i średniowieczu'', [w:] ''Migracje: dzieje typologia, definicje'', red. A.Furdal, W.Wysoczański [Acta Universitatis Wratislviensis, t. 2945], Wrocław 2006, s. 55-65.
* ''Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej'', [w:] ''Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach''. Red. A.Barciak, Zabrze – Katowice 2007, s. 221-231.
* ''Einige Bemerkungen zur Notitia episcopatuum des Codex Parisinus 1555A'', [w:] ''Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century'', wyd. M.Kaimakamova, M.Salamon, M.Smorąg Różycka [Byzantina et Slavica Cracoviensia, 5], Cracow 2007, 89-102.
* ''Kilka uwag w sprawie chronologii homilii św Jana Chryzostoma wygłoszonej w kościele gockim'', [w:] ''Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi'', Łódź 2007 (wyd. 2008), s. 517-524.
* ''The Inscription of Dulcissimus, the Bishop of Dorostolon, in Odessos'', Byzantinoslovaca, 2 (2008), s. 49-59.
* ''Follis Herakliusza z Grodziska Dolnego (pow. Leżajsk) a znaleziska monet brązowych w kręgu awarskim'', [w:] ''Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki'', wyd. P. Berdowski, B.Blahaczek, Rzeszów 2007, s. 397-405
* ''Greckie hapax legomenon (?) w liście bizantyńskiego władcy do Władysława III (Warneńczyka)'', [w:] ''Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin'', red. J.Smołucha, A.Waśko, T.Graff, P.F.Nowakowski, Kraków 2008, s. 201-213.
* ''Jan Chryzostom i Goci w Konstantynopolu'', [w:] ''Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska Pedagogia'' [Opolska Biblioteka Teologiczna, 105], red. N.Widok, Opole 2008, s. 245-266.
* ''Józef Wolski (1910-2008). Expert In Parthian History, Historian of Antiquity'', Palamedes. A Journal of Ancient History, 3 (2008) wyd. 2009, s. 9-16
* ''Novae in the Age of the Slav Invasions'', [w:] ''Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town'', t.1, wyd. T.Derda, P.Dyczek, J.Kolendo, Warsaw 2008 (wyd. 2009), s. 173-212.
* ''A Gilded Miliaresion from Excavations in the Market Square in Cracow'', [w:] ''Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century'', wyd. M.Wołoszyn, [Moravia Magna, S. Polona, 3], Kraków 2009, s. 625-634.
* ''Powstanie Uniwersytetu Śląskiego'', [w:] ''W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku'' [Katowice w 143. rocznicę uzyskania praw miejskich. VIII], red. A.Barciak, Katowice 2009, s. 43-56.
* ''Arsakios, Attyk i tradycja historyczna o wygnaniu Jana Chryzostoma'', [w:] ''Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin'', red. E.Dąbrowa, M.Dzielska, M.Salamon, S.Sprawski, Kraków 2010, s. 563-576.
 
{| align=center width="75%" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto;"
23 201

edycji