European chemical Substances Information System: Różnice pomiędzy wersjami

drobne techniczne
(drobne techniczne)
 
'''Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych''' ({{ang.|European chemical Substances Information System}} – '''ESIS''') – obecnie już nieistniejący system informacji o substancjach chemicznych prowadzony przez [[Instytut Ochrony Zdrowia i Konsumenta]]. Zapewniał dostęp do wykazów i list{{r|ESIS}}:
* [[Numer WE|EINECS]] (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) – Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (''Dz. Urz. WE C 146A z 15.6.1990''),
* [[Numer WE|ELINCS]] (European List of Notified Chemical Substances) – Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (w oparciu o ''Dyrektywę 92/32/EEC'', siódmą poprawkę do [[Dyrektywa 67/548/EWG|''Dyrektywy 67/548/EEC]]'']]),
* [[Numer WE|NLP]] (No-Longer Polymers) – wykaz „No-Longer Polymers”,
* BPD (Biocidal Products Directive) – substancje aktywne umieszczone w załączniku I lub Ia ''Dyrektywy 98/8/EEC'' albo w liście substancji biobójczych niezawartych w tych załącznikach,