Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL” – polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi upoważniona do poboru opłaty od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, oraz poboru opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (np. tzw. punkty ksero).

Decyzją Ministra Kultury z dnia 16 sierpnia 1995 roku wydano stowarzyszeniu zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów naukowych i technicznych na następujących polach eksploatacji[1]:

 1. utrwalanie,
 2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrowego,
 3. wprowadzanie do obrotu,
 4. użyczenie,
 5. najem,
 6. wyświetlanie,
 7. publiczne odtwarzanie,
 8. nadawanie,
 9. reemitowanie,
 10. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Stowarzyszenie zostało również upoważnione do pobierania wynagrodzenia od ośrodków informacji lub dokumentacji za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów.

Członkami zwyczajnymi KOPIPOL mogą być twórcy dzieł naukowych i technicznych spełniający następujące warunki:

 • posiadający obywatelstwo polskie,
 • posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadający udokumentowany dorobek naukowy lub techniczny,
 • posiadający pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia.

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwolenia na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z 2009 r. nr 21, poz. 270)