Uniwersytet Kambodży

Uniwersytet Kambodży[1] (khm. សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា) – kambodżańska uczelnia niepubliczna znajdująca się w Phnom Penh. Została założona 23 czerwca 2003 przez Kao Kim Hourna, byłego kambodżańskiego sekretarza stanu i ministra spraw zagranicznych, oraz Hun Sena, doradcę premiera Kambodży. Model i program uczelni bazuje na amerykańskim systemie nauczania, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim[2].

Uniwersytet Kambodży
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
University of Cambodia
Dewiza

In Pursuit Of Knowledge And Wisdom (W poszukiwaniu wiedzy i mądrości)

Data założenia

2003

Typ

uniwersytet niepubliczny

Państwo

 Kambodża

Adres

Northbridge Road, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok
Phnom Penh

Liczba studentów

ok. 5000

Rektor

Kao Kim Hourn

Położenie na mapie Kambodży
Mapa konturowa Kambodży, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Kambodży”
Ziemia11°33′17″N 104°55′42″E/11,554722 104,928333
Strona internetowa

Struktura edytuj

Uczelnia kształci ponad 5000 studentów w sześciu koledżach, prowadzących studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie:

 • College of Art and Humanities
 • College of Education
 • College of Law
 • College of Management
 • College of Science and Technology
 • College of Social Science

Uniwersytecka biblioteka Toshu Fukami, zawierająca ponad 50 tys. książek, czasopism, gazet i periodyków, uważana jest za jedną z najlepszych w Kambodży[3].

Stypendia edytuj

Uniwersytet oferuje trzy typy stypendiów, mających zachęcać do studiowania i wspierać mniej zamożne osoby, które po szkole średniej chciałyby podjąć studia. Pierwsze z nich to stypendium naukowe przeznaczone dla wybitnych studentów, spełniających określone warunki, drugie to stypendium dla uzdolnionych osób pozbawionych wsparcia finansowego (w tym przypadku są zwalniani z połowy opłat). Z kolei trzeci rodzaj to częściowe stypendia dla uczniów szkół średnich, którzy wyrazili chęć podjęcia dalszej nauki, ale z powodów finansowych nie mogą jej podjąć[4].

Słynni absolwenci edytuj

 • Michael Haas – honorowy profesor Uniwersytetu Hawajskiego i przewodniczący Międzynarodowej Uniwersyteckiej Komisji Doradczej
 • Noun Pichsoudeny – najmłodszy studencki pisarz w Kambodży i autor czterech powieści, członek Stowarzyszenia Pisarzy Khmerskich

Przypisy edytuj

 1. Aktualności: rok 2004, tiger.edu.pl.
 2. Phnom Penh: University of Cambodia: History. uc.edu.kh. [dostęp 2013-06-14]. (ang.).
 3. Ismail Abdullahi: Global library and information science: a textbook for students and educators. With contributions from Africa, Asia, Australia, New Zealand, Europe, Latin America and the Caribbean, the Middle East, and North America. Walter de Gruyter, 2009, s. 167. ISBN 978-3-598-22042-5.
 4. Phnom Penh: University of Cambodia: Scholorships. uc.edu.kh. [dostęp 2013-06-14]. (ang.).
 5. Phnom Penh: University of Cambodia: Press Release Mr. Jackie Chan. uc.edu.kh, 2009-11-10. [dostęp 2013-06-14]. (ang.).

Linki zewnętrzne edytuj