Ustawa o leczeniu niepłodności

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności, pot. ustawa o in vitro – polska ustawa określająca m.in. zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych (gamet) zastosowanych w leczeniu niepłodności, sposoby leczenia niepłodności oraz zasady działania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności
Nazwa potoczna ustawa o in vitro
Data wydania 25 czerwca 2015
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2015 r. poz. 1087
Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 442
Data wejścia w życie 1 listopada 2015
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo medyczne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 1590
Wejście w życie ostatniej zmiany 7 września 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

13 marca 2015 projekt ustawy przygotowany przez rząd Ewy Kopacz wpłynął do Sejmu, gdzie głosowany był 25 czerwca (261 za, 176 przeciw, 6 wstrzymało się)[1]. Senat nie wniósł żadnych poprawek. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę 22 lipca 2015, kierując jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego jeden z punktów ustawy w celu zbadania jego zgodności z Konstytucją RP[2]. Ustawa weszła w życie 1 listopada 2015. Tuż przed wejściem ustawy w życie Polska była jedynym krajem w UE, które nie posiadało regulacji prawnych dotyczących procedur związanych z medycznie wspomaganą prokreacją, choć takich procedur dokonywano w ok. 40 ośrodkach w kraju[3].

Zakres regulacjiEdytuj

Ustawa jest podzielona na rozdziały:

 • Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-11)
 • Rozdział 2. Centra leczenia niepłodności (art. 12-16)
 • Rozdział 3. Postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (art. 17-28)
 • Rozdział 4. Pobieranie komórek rozrodczych oraz dawstwo zarodka w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (art. 29-36)
 • Rozdział 5. Rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków (art. 37-38)
 • Rozdział 6. Znakowanie, monitorowanie, przechowywanie, transport oraz kryteria bezpieczeństwa i jakości komórek rozrodczych i zarodków (art. 39-43)
 • Rozdział 7. Ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji i banki komórek rozrodczych i zarodków (art. 44-56)
 • Rozdział 8. Wywóz i przywóz komórek rozrodczych i zarodków (art. 57-59)
 • Rozdział 9. Szkolenia (art. 60-65)
 • Rozdział 10. Zadania ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym w zakresie kontroli i nadzoru (art. 66-71)
 • Rozdział 11. Rada do spraw Leczenia Niepłodności (art. 72-75)
 • Rozdział 12. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne (art. 76-90)
 • Rozdział 13. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 91-100)

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1087)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r. poz. 442)