Wikipedia:Encyklopedyczność/Uczelnie i ich jednostki

Dziedzina

Poniższa strona prezentuje propozycje norm na temat encyklopedyczności artykułów opisujących uczelnie i ich jednostki. Ustalenia poniższe dotyczą uczelni publicznych i niepublicznych, ich jednostek i podmiotów o pokrewnym profilach działalności.

Encyklopedyczność uczelni

 1. Hasło opisujące uczelnię jest encyklopedyczne, jeżeli wskazana uczelnia ma już absolwentów dowolnego stopnia studiów;
 2. Dane hasło jest encyklopedyczne, niezależnie czy opisuje uczelnię publiczną czy też niepubliczną;
 3. Analogiczne ustalenia tyczą się uczelni zagranicznych.

Encyklopedyczność wydziałów uczelni

 1. Hasło opisujące wydział każdej uczelni jest encyklopedyczne, jeżeli wskazany wydział ma już absolwentów studiów dowolnego stopnia;
 2. Analogiczna encyklopedyczność zachodzi wobec hasła o wydziale zamiejscowym.

Encyklopedyczność części wydziałów uczelni

Ustalono, że kryterium nazewnicze jest niewystarczające w odniesieniu do orzekania o encyklopedyczności hasła o uczelnianej jednostce organizacyjnej niższej niż wydział, gdyż w wielu przypadkach nazwa nie przekłada się na pionową strukturę uczelni (która tylko w teorii wygląda tak: uczelnia-wydział-instytut-katedra-zakład-pracownia).

Kryterium dydaktyczne

Każda jednostka organizacyjna uczelnianej jednostki organizacyjnej (w zależności od rodzaju uczelni i jej statusu są to: instytuty, katedry, zakłady lub inaczej nazwane jednostki) jest encyklopedyczna jeśli:

 1. posiada osobne uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych i/lub stopni naukowych (prowadzi kierunek);
 2. ma już absolwentów (studiów dowolnego stopnia).

Kryterium badawcze

Każda jednostka organizacyjna uczelnianej jednostki organizacyjnej (w zależności od rodzaju uczelni i jej statusu są to: instytuty, katedry, zakłady lub inaczej nazwane jednostki) jest encyklopedyczna jeśli:

 1. istnieje od co najmniej 10 lat (nawet jeżeli zmieniała nazwę – liczy się ciągłość podawana przez daną jednostkę);
 2. wskazano w treści hasła prowadzenie intensywnej działalności naukowej;
 3. wskazano w treści hasła jej unikalność lub pionierskość w skali kraju;

oraz gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • ma co najmniej 2 encyklopedycznych absolwentów, a hasła o tych absolwentach encyklopedia posiada już minimum miesiąc;
 • zatrudnia co najmniej 5 samodzielnych pracowników naukowych.

Podmioty przeszłe

Hasło o jednostce organizacyjnej uczelnianej jednostki organizacyjnej już nie istniejącej jest encyklopedyczne, jeżeli wskazane wyżej warunki spełniała w jakimś momencie swego istnienia (np. Uczelnie w Polsce#Uczelnie w dawnej Polsce).

Podmioty zagraniczne

Przy ocenie encyklopedyczności hasła o jednostce uczelni zagranicznej, orzeknięto adekwatność nazwy "samodzielny pracownik naukowy" wobec "associate professor/professor II lub full professor".

Encyklopedyczność jednostek innych podmiotów

Polska Akademia Nauk

Jednostka badawczo-rozwojowa

Instytuty niepaństwowe

Encyklopedyczność bibliotek akademickich

===>>>DALSZE PRACE NORMALIZACYJNE PROWADZONE SĄ NA STRONIE DYSKUSJI TEGO ZALECENIA ! TUTAJ BĘDĄ ZAPREZENTOWANE WYNIKI KONSENSUSU .

Linki zewnętrzne

W spisie brak uczelni artystycznych (podległych Ministerstwu Kultury), medycznych (podległych Ministerstwu Zdrowia), wojskowych (podległych MON), policyjnej i służby pożarniczej (podległych MSWiA) oraz morskich (podległych Ministerstwu Gospodarki Morskiej)

 • Rozp. Ministra NiSzW (Dz. U. 2006 nr 144 poz. 1048) , ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365

Zobacz też