Wikiprojekt:Psychologia/Zalecenia edycyjne dotyczące płci w języku

B-check.svg Dokument został oficjalnie zatwierdzony przez członków Wikiprojektu.


Komentarz Wikiprojektu:Psychologia do zaleceń edycyjnych dotyczących rodzaju w języku.

Wikiprojekt:Psychologia docenia pomysł koleżanek i kolegów uczestniczących w Wikiprojekcie:Gender Studies dotyczący stworzenia odpowiednich zaleceń edycyjnych, regulujących kwestie rodzaju i płci w języku. Uważamy, że postulat unikania dominacji rodzajowej w języku oraz konserwacji antyspołecznych stereotypów, stanowi obecnie bardzo istotny problem nie tylko na gruncie lingwistycznym ale także ogólnospołecznym. Jak pokazują badania psychologiczne, percepcja zakodowanych w języku przekonań, przekłada się na stopień ich internalizacji i dalszej reprodukcji. Z tego powodu pragniemy wyrazić nasze najgłębsze poparcie dla zaleceń edycyjnych wypracowanych przez Wikiprojekt:Gender Studies. Uważamy, że przedstawianie opresywnych stereotypów w sposób subwersywny ma kluczowe znaczenie dla ich ostatecznej dekonstrukcji. Doceniamy także rolę zniesienia dominacji jednego rodzaju gramatycznego, która przyczynia się do podniesienia dyspersji zdominowanych obszarów społecznych. Jednocześnie, wyrażamy swoją aprobatę również w stosunku do postulatu używania odpowiednich form rodzajowych zgodnych z autoidentyfikacją płciowo-genderową opisywanych osób.