Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego – jeden z organów Naczelnego Sądu Administracyjnego, obok Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego[1].

W skład Zgromadzenia wchodzą sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego pod przewodnictwem Prezesa NSA[2].

Zgromadzenie rozpatruje informację o rocznej działalności NSA; przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na sędziów; wybiera kandydatów na Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; wyraża zgodę w sprawie powołania i odwołania wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego; ustala skład liczbowy Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie; rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego[3].

Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku[4].

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2492); dalej: Ustawa.
  2. Art. 46 § 1 Ustawy.
  3. Art. 46 § 2 Ustawy.
  4. Art. 46 § 4 Ustawy.