Związek wyznaniowy

Związek wyznaniowywspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej.

Sytuacja w Polsce edytuj

Polska ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 definiuje związek wyznaniowy jako wspólnotę religijną, zakładaną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe[1]. Może ona uzyskać regulację sytuacji prawnej poprzez rejestrację. Aby uzyskać wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych, ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wymaga złożenia wniosku przez co najmniej 100 obywateli polskich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskodawcy składają listę zawierającą ich notarialnie poświadczone podpisy potwierdzające treść wniosku i deklaracji o utworzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL każdego z wnioskodawców. Wnioskodawcy mogą wybrać spośród siebie co najmniej pięcioosobowy komitet założycielski reprezentujący ich w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru. W świetle art. 25 Konstytucji RP wpis do rejestru nie jest koniecznym warunkiem legalnego działania związku wyznaniowego[2].

Definicje socjologiczne edytuj

Socjologowie religii dzielą organizacje religijne na trzy typy: kościoły, denominacje i sekty[3].

  1. kościół – najczęściej największa spośród typów organizacji religijnych; hierarchiczna, rządzona najczęściej autokratycznie; duchowieństwo stanowi wydzieloną, wyspecjalizowaną grupę.
  2. denominacja – struktura demokratyczna lub hierarchiczna; profesjonalne duchowieństwo; współpraca z innymi związkami wyznaniowymi.
  3. sekta – najczęściej najmniejsza spośród typów organizacji religijnych; demokratyczna lub autokratyczna, zwarta; członkostwo nabywane przez wybór lub doświadczenie nawrócenia; mała różnica między duchowieństwem i pozostałymi członkami; funkcje duchowne często wykonywane dorywczo przez nieprofesjonalistów.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Art. 2 pkt 1 ustawy
  2. J. Cupriak, Związek wyznaniowy, [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. Artur Mezglewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-5570-2, s. 586-588.
  3. Wprowadzenie. W: Maria Libszowska-Żółtkowska: Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Wyd. 1. Warszawa: VERBINUM, 2001, s. 8, seria: Mały słownik. ISBN 83-7192-112-8.

Literatura edytuj

  • Marek Plisiecki, Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7507-149-8.