ACT UP

międzynarodowa grupa działająca na rzecz ludzi chorych na AIDS

AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) – międzynarodowa grupa popierająca działania bezpośrednie, działająca na rzecz ludzi chorych na AIDS i przeciwko pandemii AIDS w celu wprowadzenia ustawodawstwa, badań medycznych i leczenia oraz polityki, które ostatecznie doprowadzą do zakończenia choroby poprzez zmniejszenie szans utraty zdrowia i życia[1].

ACT UP
AIDS Coalition to Unleash Power
Utworzenie

marzec 1987

Strona internetowa

ACT UP zostało utworzone w marcu 1987 roku w Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Community Center w Nowym Jorku[2]. Larry Kramer został poproszony o wystąpienie w ramach cyklu rotacyjnych prelegentów, a jego przemówienie skoncentrowane było na działaniach na rzecz walki z AIDS[2]. Kramer wypowiadał się przeciwko Gay Men's Health Crisis (GMHC), które postrzegał jako politycznie bezsilne[2]. Kramer był współzałożycielem GMHC, ale zrezygnował z zarządzania organizacją w 1983 roku. W pew­nym momen­cie zwró­cił się do słu­cha­czy z pyta­niem „Czy chcemy zało­żyć nową orga­ni­za­cję poświę­coną poli­tycz­nej działalności?” – wspo­mniał Douglas Crimp, pro­fe­sor histo­rii sztuki z Uni­ver­sity of Roche­ster[2]. Około 300 osób spotkało się dwa dni później, aby utworzyć ACT UP[3].

Wśród akcji pro­wa­dzo­nych przez Koali­cję są np. pro­te­sty na Wall Street w walce o eks­pe­ry­men­talne leki; przy­ku­wa­nie się do bal­konu vip-ów nowo­jor­skiej giełdy papie­rów war­to­ścio­wych by wyra­zić sprze­ciw wobec wygó­ro­wa­nych cen jedy­nego dostęp­nego leku[2]. Gło­śną sprawą była też demon­stra­cja w sie­dzi­bie Admi­ni­stra­cji Żyw­no­ści i Leków, którą udało się zablo­ko­wać na cały dzień[2]. Według mediów, była to naj­więk­sza demon­stra­cja od czasu pro­te­stu prze­ciwko woj­nie w Wiet­na­mie[2]. W 1988 r. kobiety z ACT UP weszły w kon­flikt z maga­zy­nem Cosmo­po­li­tan ze względu na opu­bli­ko­wa­nie arty­kułu autor­stwa psy­chia­try Roberta E. Goulda, zawie­ra­ją­cego kłam­liwe infor­ma­cje na temat seksu bez zabez­pie­cze­nia[2]. Akty­wistki wal­czyły także z Cen­trum Kon­troli Cho­rób o defi­ni­cję AIDS ukutą przez tę jed­nostkę[2].

W tej organizacji powstało słynne hasło Cisza = Śmierć[2]. Symbolem organizacji stał się obrócony różowy trójkąt[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. ACT UP new york, www.actupny.org [dostęp 2018-06-10].
  2. a b c d e f g h i j k Histo­rie dzia­ła­czy ACT UP chro­nione dzięki pro­jek­towi dok­to­ranta z Yale Uni­ver­sity ⋆ Rainbow Star, rainbowstar.pl [dostęp 2018-06-10] [zarchiwizowane z adresu 2018-06-12] (pol.).
  3. Crimp, Douglas. AIDS Demographics. Bay Press, 1990. (Comprehensive early history of ACT UP, discussion of the various signs and symbols used by ACT UP).