Adsorpcja względna

Adsorpcja względna (ang. relative adsorption) określa, jaki ułamek pojemności adsorpcyjnej adsorbentu jest zajęty przez cząsteczki adsorbatu. Pojęcie to jest stosowane przy opisie adsorpcji na powierzchniach płaskich, jak i porowatych. Oznacza się je takim samym symbolem, jak pokrycie powierzchni.

gdzie:

  • θ - adsorpcja względna
  • a - wielkość adsorpcji (wyrażonej w dowolnych jednostkach)
  • ao - wielkość adsorpcji odpowiadająca całkowitemu zapełnieniu przestrzeni adsorpcyjnej (pojemność adsorpcyjna, ang. adsorption capacity)

W przypadku adsorpcji monowarstwowej oraz wielowarstwowej pojemność adsorpcyjna ao jest równa pojemności monowarstwy am, a adsorpcja względna ma sens (statystycznego) pokrycia powierzchni lub statystycznej grubości warstwy adsorpcyjnej wyrażonej jako krotność grubości monowarstwy. W przypadku adsorbentu mikroporowatego adsorpcja względna określa, jaka część dostępnych adsorpcji mikroporów jest już zapełniona.