Aspirant sztabowy Policji

stopień służbowy w Policji

Aspirant sztabowy Policji (asp. szt.) – najwyższy stopień aspirancki w Policji. Niższym stopniem jest starszy aspirant, a wyższym podkomisarz. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu aspiranta sztabowego 4 lat. Jest odpowiednikiem stopnia wojskowego chorążego sztabowego[a], starszego chorążego sztabowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz aspiranta sztabowego w Państwowej Straży Pożarnej[1].

Aspirant sztabowy Policji
Stopień wyższy

podkomisarz Policji

Stopień niższy

starszy aspirant Policji

Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik

Przypisy

edytuj
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 331).

Bibliografia

edytuj
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1176).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 135
  1. Dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy w dniu przyjęcia do służby w Policji posiadali stopień wojskowy zachowany na podstawie art. 179 albo art. 180 ust. 2 uchylonej ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 536).