Obieg Diesla w układzie p-V

Cykl Diesla (obieg Diesla) to prawobieżny obieg termodynamiczny złożony z czterech następujących po sobie przemian charakterystycznych: dwóch adiabat odwracalnych (będących jednocześnie izentropami), izobary i izochory. Obieg Diesla jest obiegiem porównawczym silnika wysokoprężnego o zapłonie samoczynnym (ZS) (silnika Diesla). Natomiast obieg Seiligera-Sabathé jest obiegiem porównawczym dla silników tłokowych wysokoprężnych o zapłonie samoczynnym, w których paliwo wtryskiwane jest za pomocą wtryskiwaczy.

Opis cykluEdytuj

Cykl Diesla składa się z następujących procesów:

  1. izobaryczne (przy stałym ciśnieniu) ogrzewanie czynnika w wyniku spalania paliwa; jednocześnie występuje ekspansja czynnika od objętości V1 do objętości V2)
  2. adiabatyczne rozprężanie (adiabata odwracalna) od ciśnienia p3 do ciśnienia p2
  3. izochoryczne chłodzenie przy objętości V3
  4. adiabatyczne sprężanie (adiabata odwracalna) od ciśnienia p1 do ciśnienia p3

Sprawność cykluEdytuj

 

gdzie:

cvciepło właściwe gazu w przemianie izochorycznej
cpciepło właściwe gazu w przemianie izobarycznej
κ – stała zależna dla danego gazu w przemianie adiabatycznej (zwana wykładnikiem adiabaty)  . Dla gazu doskonałego γ=cp/cv


Nie jest to najlepsza sprawność (lepszą ma cykl Carnota). Jest również niższa niż sprawność cyklu Otta przy tym samym stopniu sprężania. W praktyce jednak silniki realizujące cykl Diesla mają znacznie wyższe wartości stopnia sprężania niż silniki realizujące cykl Otta dlatego ich sprawność jest wyższa.