Dyskusja Wikipedii:Prawa autorskie

Aktywne dyskusje

Istnienie prawa autorskiegoEdytuj

Pierwsza ustawa o prawach autorskich z 1926 uzależniała w ogóle istnienie praw autorskich do fotografii od umieszczenia zastrzeżenia na fotografii:

Art. 3. Prawo autorskie do utworów fotograficznych lub otrzymanych w podobny do fotografji sposób istnieje pod warunkiem, że zastrzeżenie wyraźne uwidoczniono na odbitkach. (...)

To samo co do zasady powtórzono w ustawie z 10 lipca 1952:

Art. 2. § 1. Utwór, wykonany sposobem fotograficznym lub do fotografii podobnym, jest przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli na utworze uwidoczniono wyraźnie zastrzeżenie prawa autorskiego.

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że wystarczy ogólne zastrzeżenie prawa autorskiego w albumie (takie zastrzeżenia na ogół pojawiły się od lat 70-tych) - w postaci np. ogólnej noty copyrightowej znajdującej się na odwrocie strony tytułowej.

"Zastrzeżenie to mogło być dokonane w jakikolwiek sposób, który wyraźnie ujawniałby wolę autora traktowania zdjęcia jako utworu podlegającego ochronie (...) Z chwilą przystąpienia Polski do konwencji berneńskiej zastrzeżenie w postaci copyrightu zaczęło być traktowane jako wystarczające dla celów dowodowych zastrzeżenie praw autorskich - także w odniesieniu do fotografii i wydawnictw albumowych." (wyrok SA w Warszawie z 12.09.1995, I ACr 590/95, publikowany w OSA 1997/3/16).

Wymaganie takiego formalnego zastrzeżenia w polskim prawie wewnętrznym było jednak sprzeczne z postanowieniem art. 5 ust. 2 konwencji berneńskiej z 1971. Dlatego nowa ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (obowiązująca od 23 maja 1994) uczyniła zbędnym dawny bezwzględny wymóg dotyczący dokonywania na zdjęciach fotograficznych zastrzeżenia prawa autorskiego, a zatem od 1994 wszystkie nowo publikowane zdjęcia są objęte prawem autorskim, które gaśnie dopiero w 70 lat po śmierci twórcy (ściślej, ustawa z 1994 wprowadziła 50-letni termin, przedłużony do 70-letniego nowelizacją w 2000 roku).

(ust. z 1994) Art. 36: (...) autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

1) od śmierci twórcy (...)

2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia

Jeszcze ciekawostka z ustawy z 1952 (obowiązujacej do 23 maja 1994):

Art. 5. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 3) informacje prasowe i reporterskie zdjęcia fotograficzne

Długość ochrony prawa autorskiegoEdytuj

Według ustawy z 1923, jeśli prawo autorskie zostało zastrzeżone, to: "prawo autorskie do dzieł fotograficznych (...) gaśnie w dziesięć lat od zdjęcia fotografji" (art.21). Według ustawy z 1952, "Autorskie prawa majątkowe gasną (..) do utworu fotograficznego (...) z upływem lat dziesięciu od pierwszej publikacji" (art.27).

Niestety, jednak nie ma tak dobrze, żeby te prawa już wygasły, bo po wejściu w życie ustawy z 1994, "odżyły" one tak, jakby od początku stosował się do nich 50-letni (a od 2000 roku - 70 letni) termin ochrony (art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy). Czyli: autor polskiego zdjęcia zastrzeżonego musiałby umrzeć przed 1936 rokiem (2006 minus 70), żeby prawo autorskie zdążyło wygasnąć. PYTANIE: Jak to możliwe żeby prawo działało wstecz? To jakaś głupota (albo powyższego autora, albo polskich ustawodawców).

Przy czym, dotyczy to tylko zdjęć z wyraźnym zastrzeżeniem prawa autorskiego, bo jeśli prawa takie nie były zastrzeżone, to w ogóle nie powstały i nie zostały potem przedłużone.

Nie znam szczegółów sprawy, ale co do wtrącenia „Jak to możliwe żeby prawo działało wstecz?...” – prawo może działać wstecz. Lex retro non agit nigdzie poza wiedzą przeciętnego Polaka nie pojawia się jako bezdyskusyjna zasada prawa. Tar Lócesilion|queta! 01:34, 16 lis 2013 (CET)

Wątpliwości:Edytuj

1. - wydawnictwa sprzed 1994 zastrzeżone ogólnym copyrightem, lub wydawnictwa po 1994 mogą zawierać także zdjęcia public domain (takie, co do których prawa nie powstały lub wygasły), tylko jak je odróżnić?

2. jeśli faktycznie zdjęcie sprzed 1994 było gdzieś zastrzeżone copyrightem, lecz zostało opublikowane w jakimś wydawnictwie bez takiego zastrzeżenia, to, zdaniem Sądu Najwyższego: nieuwidocznienie zastrzeżenia na późniejszych odbitkach nie powoduje zgaśnięcia prawa autorskiego, nabytego przez zastrzeżenie go na egzemplarzach wcześniejszych, pociąga jednak za sobą skutki w sferze dowodowej. W procesie o ochronę takich praw do egzemplarzy późniejszych, nieopatrzonych zastrzeżeniem, na twórcy spoczywa więc ciężar dowodu, że naruszyciel wiedział o istnieniu tego prawa. (wyrok z 06.06.2002, I CKN 654/00, publikowany w OSNC 2003/7-8/110). Tak więc to twórca musiałby udowodnić, że osoba, która wykorzystała takie zdjecia z niezastrzeżonego wydawnictwa, zrobiła to świadomie naruszając prawo autorskie.

3. przedmiotem polskich ustaw o prawach autorskich są "dzieła" lub "utwory"

(ust. z 1994) Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)

- dlatego, jeśli dana fotografia w ogóle nie zawiera "działalności twórczej o indywidualnym charakterze", może nie być w ogóle przedmiotem prawa autorskiego. Lepiej być jednak z tym ostrożnym!

(Wyrok SN z 10.05.1976, IV CR 127/76, publikowany w OSNC 1977/4/69: "Nie podlega takiej ochronie fotografia, która spełnia funkcję wyłącznie rejestracyjną (np. jest wykonana według wyraźnie dla autora określonego sposobu, przy zastosowaniu ściśle określonych norm itp.), gdyż pozbawiona jest cech twórczości osobistej."

4. jak odróżnić zdjęcia reporterskie, które przed 1994 nie były chronione prawami autorskimi, od niereporterskich?

Pibwl 21:21, 19 kwi 2004 (CEST)


Wydaje mi się, że twierdzenie "można swobodnie korzystać z nieoznaczonych znaczkiem © zdjęć sprzed 1994" to myślenie życzeniowe. IMO wg ustawy z roku 2000 (rozdz. 15, art. 124) utwory, które przed wejściem tej ustawy w życie nie były chronione, teraz są chronione. Więc wg obecnie obowiązującego prawa nie ma znaczenia to, czy był znaczek ©, czy nie - liczy się tylko kwestia tych 70 lat.

Na stare ustawy można powoływać się tylko celem ustalenia, czy wykorzystanie danego utworu w przeszłości, podczas obowiązywania tego prawa, było pogwałceniem praw autorskich. Dla kwestii wykorzystywania tych zdjęć po roku 2000 (więc i teraz) nieaktualne prawo nie ma znaczenia. Ustawa z 2000 raczej nie pozostawia co do tego wątpliwości.
--tsca
21:46, 23 kwi 2004 (CEST)

Właśnie chyba niekoniecznie! Obecnie chronione są tylko te utwory, co do których prawa wygasły na skutek krótszej ochrony, niż obecna 70-letnia. Natomiast nie są chronione te, które chronione nie były (z powodu braku zastrzeżenia). W cytowanym wyżej wyroku Sądu Najwyższego (wyrok z 06.06.2002, I CKN 654/00, publ. w OSNC 2003/7-8/110): ...zgodzić się jednak trzeba ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego, że to odnowienie i prolongata okresu ochrony autorskich praw majątkowych dotyczy tylko takich praw, które według Prawa autorskiego z 1952 r. przysługiwały twórcy, a które na skutek upływu czasu wygasły, nie obejmuje natomiast tych, które według tego Prawa nie były w ogóle przedmiotem prawa autorskiego. Pibwl 22:58, 23 kwi 2004 (CEST)
Wszystko wskazuje na to, że masz rację.
Proponuję tekst, który umieściłeś przy korsarzu (Zdjęcie opublikowane przed 1994 rokiem bez zastrzeżenia praw autorskich, pod rządem ustawy z 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim - można domniemywać, że nie jest przedmiotem prawa autorskiego.) opakować w MediaWiki tak, aby można było go automatycznie wstawiać na strony z tego rodzaju zdjęciami. Ew. zmieniłbym opublikowane na opublikowane w Polsce i może dodał info o wyroku sądu - skoro to MediaWiki, to nie ma co sobie żałować...
Przy okazji: apeluję do ładujących obrazki na serwer o opisywanie ich licencji. Na Wikipedii jest duża ilość grafik/zdjęć o statusie 'dozwolony użytek' lub niejasnym, więc nie można już zakładać, że każda grafika jest na GNU FDL lub Public Domain. Przynajmniej ja miewam takie wątpliwości, kiedy chcę skorzystać z niektórych nieopisanych zdjęć z en-wp. IMO takie rzeczy powinny być jasne dla chcących skorzystać z zasobów Wikipedii.
Można zrobić to tak, jak na en-WP: przygotować serię MediaWiki {msg:GFDL}, {msg:PD}, {msg:1994}, {msg:copyrighted} itd i dopisać do strony ładowanie plików prośbę o zamieszczenie jednego z nich w opisie.
--tsca
00:11, 24 kwi 2004 (CEST)

Wątpliwości co do sensu stosowania GFDL przez WikipedięEdytuj

W związku z dyskusją jak miała miejsce po publikacji Oświadczenia fundacji Wikimedia w serwisie 7thGuard.net, zamieszczam tutaj moje wątpliwości co do sensu używania licencji GFDL przez Wikipedię:

 1. licencja GFDL nie ma oficjalnego polskiego tłumaczenia, co więcej istnieje zapis mówiący o tym, że jedynym wiążącym tekstem jest wersja angielska. W związku z tym należałoby sprawdzić czy polskie prawo dopuszcza taką sytuację i czy ważność takiej licencji nie będzie w Polsce kwestionowana
 2. licencja wprowadza terminy, które trudno odnieść do Wikipedii - w szczególności dotyczy to "Sekcji niezmiennych", "Adnotacji", "Podziękowań", "Dedykacji", "Strony tytułowej" oraz "Okładki". O ile nota na stronie Wikipedia:Prawa autorskie wyjaśnia, że: [Wikipedia] nie zawiera Sekcji Niezmiennych, bez Tekstu na Przedniej Okładce i bez Tekstu na Tylnej Okładce, to w dalszym ciągu pozostają wątpliwości co do pozostałych elementów, a stosowanie GFDL tym bardziej wydaje się bezzasadne, bo ta licencja opiera się głównie na regulacjach kwesti związanych właśne z w/w elementami.
 3. GFDL wprowadza zapis o możliwości zmian w licencji, które nie są bliżej określone, poza stwierdzeniem, że muszą być "pozostające w duchu" podobnym do porzednich wersji. Równocześnie zmienione wersje mogą być wybrane przez licencjobiorcę, niezależnie od tego na jakiej wersji licencji treść została wydana przez autora. To rodzi dwie wątpliwośći: 1. Jaki będzie kierunek zmian w licencjonowaniu i czy nie zaszkodzi on funkcjonowaniu Wikipedii; 2. Czy tak sformułowana umowa nie jest wadliwa w świetle prawa. FSF, która nie jest stroną w umowie licencyjnej (nie jest ani autorem ani licencjobiorcą) zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości treści zawartej umowy, bez konieczności jej akceptacji przez autora. Jest to wątpliwe zarówno od strony uprawnień FSF do takich działań jaki i pod względem zgodności z prawem.
 4. GFDL wymaga od licencjobiorcy wymienienia co najmniej 5 autorów pierwotnej wersji, lub wszyskich jeśli było ich mniej. W przypadku Wikipedii wymóg ten jest często niemożliwy do spełnienia, ze względu na anonimowość autorów. Równocześnie wątpliwe jest takie wybiórcze traktowanie autorstwa w świetle polskiego Prawa Autorskiego, które zakłada współautorstwo wszystkich uczestników.
 5. GFDL jest dokumentem kontrowersyjnym, różnie interpretowanym, nie sprawdzonym w praktyce zwłaszcza w sporach prawnych, który dodatkowo ulega zmianom w czasie, poprzez tworzenie kolejnych wersji, o trudnym do przewidzenia kierunku rozwoju. Taka licencja nie daje Wikipedii gwarancji funkcjonowania w przyszłości na pewnych i niezmiennych zasadach.
 6. GFDL nie jest jasna dla wszystkich uczestników licencji. Nie posiada nawet oficjalnego tłumaczenia, a zapisy w niej zawarte są przedmiotem sporów. Taka licencja nie jest odpowiednia dla wielkiej społeczności jaką jest Wikipedia. Nie daje autorom poczucia jasnych zasad tworzenia.
 7. Licencja GFDL w opisie warunków wygaśnięcia nie zakłada okresu, po którym przestaje obowiązywać. Równocześnie Prawo Autorskie w wielu krajach (w tym w Polse) przewiduje uwolnienie przedmiotu chronionego prawami autorskimi w określonym czasie po śmierci autora. W związku z tym licencjonowanie całej treści Wikipedii na GFDL nie będzie możliwe, bo część treści przestanie kiedyś być chroniona prawem autorskim, a co za tym idzie udzielanie na nią licencji będzie bezprawne. Dotyczy to zwłaszcza np. grafik, które mają jednego autora, i które z całą pewnością staną się kiedyś wolne od praw autorskich.
 8. GFDL zawiera niejednoznaczny zapis na temat wygaśnięcia licencji: "...Niemniej jednak w odniesieniu do stron, które już otrzymały od Licencjobiorcy kopie albo prawa w ramach niniejszej Licencji, licencje nie zostaną anulowane, dopóki strony te w pełni się do nich stosują." W zależności od interpretacji zapis taki może oznaczać ograniczenie autora w wycofaniu raz udzielonej licencji, co byłoby sprzeczne z zapisami Prawa Autorskiego.
 9. GFDL wprowadza zapis dotyczący sekcji "historia": "Zachować sekcję zatytułowaną 'Historia'". Nie jest jasne co to oznacza w przypadku Wikipedii. Czy jest to jedynie lista edycji, czy również informacje o autorze i treści zmian, oraz w jakiej formie ma zachować tę sekcę licencjobiorca. Czy powiniem też utrzymać mechanizm porównań wersji jaki istnieje w Wikipedii. Rozwiązanie GFDL zakłada istnienie statycznej treści, która może być wyodrębniona granicami sekcji. W Wikipedii mamy do czynienia z dynamicznie generowaną i dostosowaną przez użytkownika formą takiej sekcji. Sposób w jaki licencjobiorca powinien się wywiązać z obowiązku zachowania tej sekcji nie jest jasny.
 10. GFDL uzależnia Wikipedię w realizacji swoich celów od przyszłych postanowień FSF. To uzależnienie tak wielkiej społeczności od niezależnej fundacji, luźno związanej z Wikipedią jest bezzasadne. Wikipedia powinna dążyć do możliwie największej swobody działania, które byłoby planowane i kontorlowane jedynie przez samą społeczność tego projektu, bez udziału osób trzecich.

PrzemekL 20:10, 16 sty 2006 (CET)

w Polsce nie ma 'fair use'Edytuj

Niekiedy Wikipedia będzie zawierać materiały tekstowe, dźwiękowe, graficzne lub inne, które są objęte innymi prawami autorskimi niż GNU FDL, a są udostępniane za zgodą lub na zasadzie "fair use". Informacja o prawach autorskich w takich przypadkach będzie zachowana w odpowiednim miejscu (stronie opisu grafiki, stronie Dyskusja: lub w historii artykułu). Należy zaznaczyć że włączenia grafiki i dźwięku może być w ten sposób wykorzystywane, informacje tekstowe o ile o tylko możliwe należy zastępować tekstem napisanym przez Wikipedystów.

To jest tłumaczenie z en? W Polsce nie ma fair use tak jak w USA, jest tylko dozwolony użytek prywatny. W przypadku wykorzystania dzieła w Wikipedii, twórcy przysługuje wynagrodzenie.
--tsca
11:58, 3 cze 2004 (CEST)

Kpjas: Jak to jest? Na WP-En czyli na Florydzie jest tam zdj. fair use i to jest legalne. Potem ja to zdjęcie downloaduje i wstawiam na WP-PL w Polsce nie na fair use, ale to nie dotyczy PL. No i ?)

Skoro na polskiej Wikipedii, to dlaczego nie dotyczy PL? AFAIK inne Wikipedie starają się stosować prawo lokalne, nie amerykańskie. To, co robimy, ma być możliwe do wykorzystania w Polsce, nie w USA.

Nie można sobie dobierać prawa tak selektywnie: skopujemy zdjęcie z US, bo to jest _tam_ fairuse, choć u nas nie, a jednocześnie skopiujemy sobie skan zdjęcia z DA, bo u nas skan nie jest chroniny prawami aut, chociaż w DA jest.
--tsca
14:43, 3 cze 2004 (CEST)

Tak przez ciekawość - dlaczego właściwie narodowe wikipedie mają się stosować do lokalnego prawa, skoro cała wikipedia siedzi w 100% na serwerze w USA i jest formanie własnością fundacji, która też jest zarejestrowana w USA. IMHO z formalnego punktu widzenia polskie prawo właściwie nic do polskiej wikipedii nie ma. Może mieć dopiero gdybyśmy wydali i rozpowszechniali w Polsce jakąś wersję off-line Wikipedii. Jakie prawo ma np. stosować wikipedia-de, wikipedia-fr albo wikipedia po chińsku? Jest wiele krajów niemiecko i francuskojęzycznych, które zapewne mają różną regulacją praw autorskich. Na przykład czy w Algerii albo Kamerunie obowiązuje takie samo prawo autorskie jak we Francji czy w Niemczech? Czy chińska wikipedia ma np. przestrzegać prawo Chin Ludowych, które zabrania tworzenia i oglądania stron WWW, w których są treści niezgodne z aktualnymi wytycznymi KPCh?? Polimerek 15:14, 3 cze 2004 (CEST)

Polimerek ma rację. Jedyne prawo autorskie jakie można stosować do Wikipedii to amerykańskie. To, że piszemy w języku polskim nie ma znaczenia. Nie ma też znaczenia, skąd pochodzą autorzy. Liczy się lokalizacja serwera lub siedziba osoby prawnej, czyli fundacji. W obu wypadkach są to Stany Zjednoczone. My nie możemy sobie dowolnie wybierać jakiego prawa chcemy przestrzegać. Musimy przestrzegać amerykańskiego. Trudno by było np. ścigać polskim prawem Jonasza, który pisze na serwerze w USA z mieszkania w Kanadzie i jedyne co łączy jego działalność z Polską to język. Silthor 16:25, 3 cze 2004 (CEST)

dlaczego właściwie narodowe wikipedie mają się stosować do lokalnego prawa, skoro cała wikipedia siedzi w 100% na serwerze w USA
Takie podejście to jest sprowadzanie Wikipedii do statusu strony WWW. Błąd. Ideą Wikipedii nie jest zrobienie kopii tego, co ma onet albo PWN, tylko zrobienie tego w formie wolnej, nie obłożonej restrykcyjnymi prawami wiedzy i informacji, z której można swobodnie korzystać. Z polskiej Wikipedii korzysta się w Polsce, nie w USA.
Jonasza pewnie nikt ścigał nie będzie, ale jeśli ktoś zachęcony naszymi zapewnieniami o wolności uwierzy w nie, i uzna, że skorzystanie z reprodukcji okładek umieszczonych w Wiki jest legalne (bo np. wynegocjowaliśmy zgodę na okładki w niskiej rozdzielczości), to ten korzystający (lub wydawca) będzie miał kłopoty. Od jakiegoś już czasu mam ochotę te okładki dodać do 'stron do usunięcia'; może to dobry moment?.
Na poparcie moich słów dodam, że owszem, np. japońska, niemiecka, francuska Wikipedie stosują się do prawa lokalnego. We Francji chcą rozdawać kopie szkołom, w Niemczech robią książeczki tematyczne, a my co? Zrobimy kopię na CD i sprzedamy polonii amerykańskiej?
--tsca
17:40, 3 cze 2004 (CEST)

Tsca, nie możemy sobie wybierać. MUSIMY przestrzegać amerykańskiego z powodów, które podałem wyżej. MOŻEMY dostosować się do polskiego, ale nie MUSIMY. Taki jest stan prawny, a nie moje widzimisię. Osobiście wykorzystywanie komercyjne zawartości polskiej wikipedii mnie się nie podoba i jeśli stanie się powszechniejsze, to wycofam się z projektu, bo nie będę za darmo robił, by potem ktoś sobie zarobił. Nie zamierzam więc się przejmować, tym czy ktoś taki będzie miał kłopoty. Silthor 18:25, 3 cze 2004 (CEST)

Trochę obok tematu piszesz; przecież ja nie nawołuję do gwałcenia prawa amerykańskiego, tylko do przestrzegania polskiego.
Co do wykorzystania, nie chciałbyś, aby Wikipedia, kiedy się trochę zdestubuje, była np. rozprowadzana za darmo w polskich szkołach? IMO to byłoby wspaniałe. Takich niekomercyjnych zastosowań można trochę wymyślić; właśnie dla nich warto dbać o takie sprawy, jak prawa autorskie.

tsca,

Ciekawe skąd pieniądze na to darmowe rozprowadzenie, zresztą gdy już będzie miała stan pozwalający na rozprowadzanie to wszystkie szkoły będą miały net. No i jeszcze jedno - w szkołach encyklopedii używa się niezmiernie rzadko. Podsumowując, mnie to nie przekonuje, a fair use jest dobrą ideą i w Polsce też wkrótce powinno się pojawić, bo o ile dobrze pamiętam zawiera je projekt unijnej ustawy Silthor 20:30, 3 cze 2004 (CEST)
Szkoły to był tylko przykład, próba przerabiania go na główny punkt dyskusji to tania sztuczka. Dodatkowo do dyskusji zniechęcają mnie wypowiedzi typu nie zamierzam się przejmować, czy ktoś będzie miał kłopoty oraz prawo nie zezwala, ale powinno. Skoro uważacie, że nie ma sprawy, to niechaj nie będzie. tsca
Wysunąłeś argument na celowość przestrzegania polskiego prawa, ja go tylko próbowałem zbić. Nic nie przerabiałem na główny punkt dyskusji. Nie upieram się przy niestosowaniu polskiego prawa, tylko piszę, że nas na wikipedii obowiązuje amerykańskie i że za jakiś czas dyskusja może być bezcelowa, bo w całym UE będzie fair use. Nie ma się o co obrażać. Silthor 23:49, 3 cze 2004 (CEST)
Nie obrażam się.
Wątpię, czy nas obowiązuje amerykańskie. Nawet na EN jest napisane, że za ew. naruszenia prawa odpowiadają poszczególni użytkownicy. To o uniezależnieniu się od polskiego prawa poprzez używanie serwera w USA to jest chyba mit miejski (jak chcesz go przestrzegać, proszę bardzo, skasuj zdjęcia z polskich książek bez © sprzed 1994; skasuj mechaniczne kopie i skany, bo w USA taka praca jest chroniona, itd - nie można sobie selektywnie wybierać, że czasem używamy polskiego, a czasem amerykańskiego). Niemcy lub Japończycy jakoś nie uważają, że ich Wikipedie powinny opierać się o prawo USA.
Nawet założywszy, że fair use w Polsce wprowadzą, to i tak będzie to niezgodne z ideą i licencją Wikipedii.
Z mojej strony jest to koniec dyskusji, przepraszam za nieporozumienia. tsca

Wydaje mi się, że musimy przestrzegać każdego prawa autorskiego, w zależności do jakich materiałów. Jeśli zdjecia są zrobione przez obywatela polskiego (lub UE ;-) - stosuje się naszą ustawę o prawach autorskich. Jeśli ktoś z USA zdjecia takie naruszy - można go teoretycznie ścigać. Jeśli zdjęcia są robione przez obywatela USA - stosuje się zapewne fair use i ichnie regulacje także u nas, bo nasze prawo tego nie obejmuje. Pibwl 00:12, 4 cze 2004 (CEST)


Silthor 18:25, 3 cze 2004 (CEST): "Osobiście wykorzystywanie komercyjne zawartości polskiej wikipedii mnie się nie podoba i jeśli stanie się powszechniejsze, to wycofam się z projektu, bo nie będę za darmo robił, by potem ktoś sobie zarobił. Nie zamierzam więc się przejmować, tym czy ktoś taki będzie miał kłopoty."

Hmm... poniekąd rozumiem Twoje zniesmaczenie na myśl, że ktoś może zarobić na Twojej pracy, ale... W koncepcji copyleft (a co za tym idzie w GFDL) nie chodzi o to, żeby nikt na danym dziele nie mógł zarobić, tylko, żeby ono zawsze pozostało wolne - czyli, żeby nie mogło być tak, że ktoś to dzieło wydaje i twierdzi, że nie masz prawa z niego korzystać bez jego zgody itp... Dlatego też nie jesteś(my) w stanie ani zabronić, ani powstrzymać kogokolwiek od wydania Wikipedii w jakikolwiek sposób - płatny czy niepłatny ... Tak samo jest z oprogramowaniem udostępnianym na licencji GPL...
Zresztą - zgadzasz się na to przy każdej edycji materiałów na Wikipedii - "Jeśli nie chcesz, żeby Twój tekst był dowolnie zmieniany przez każdego i rozpowszechniany bez ograniczeń, nie umieszczaj go w Wikipedii.". Kluczowym sformułowaniem w tym kontekście jest " rozpowszechniany bez ograniczeń". A "bez ograniczeń" oznacza, że nie wnikamy w to, czy ktoś to wyda na CD, na papierze, jako tekst na T-shirtach i czy odda to za darmo, czy za pieniądze, czy wymieni na paciorki...
Pozdrowienia, Blueshade 00:50, 7 wrz 2004 (CEST).

ze strony dyskusji Tsca:

Kto to jest autor? AUTOR=PODPIS Patrz obrazy malarzy.--83.4.121.73 (dyskusja) 18:23, 18 kwi 2010 (CEST)

Fair useEdytuj

Tekst o Wikipedii i prawie amerykańskim to nie mydlenie oczu - po prostu Wikipedia podlega pod prawo USA ze względu na umiejscowienie jej serwerów w Stanach. Nie dla każdego jest to oczywiste, dlatego powinno to być jasno stwierdzone. Ausir 21:58, 8 wrz 2004 (CEST)

To jest rozpowszechniony mit. Jeśli skierujesz pod moim adresem, w tej dyskusji, groźby karalne, to będzie to podlegało pod prawo USA, czy polskie?
Możesz myśleć, że amerykańskie, ale usuń to z szablonu - to tylko Twoja opinia, nie przedstawiaj jej jako fakt ani stanowisko Wikipedii.
--tsca
22:07, 8 wrz 2004 (CEST)
To dwie zupełnie różne kwestie. Grafika umieszczona na serwerze Wikipedii podlega pod prawo autorskie, ponieważ przechowywana jest na amerykańskich serwerach i na nich jest udostępniana. Jeśli wyślesz pocztą do Stanów fizyczną kopię zdjęcia, to jego dalsze rozpowszechnianie w Stanach podlega pod prawo amerykańskie, mimo że wysłałeś je z Polski. Chyba nie śledzisz dysput prawnych na en:... Co do groźby, to można to porównać do wysłania do Stanów listu z pogróżkami z poleceniem wysłania go z powrotem do Polski do Ciebie. To, że przechodzi przez Stany nie ma w tym wypadku znaczenia, jako że obaj znajdujemy się w Polsce. Ausir 22:13, 8 wrz 2004 (CEST)
Grafika też jest ładowana z komputera w Polsce i wyświetlana na komputrze w Polsce. A że jest przechowywana na serwerze w USA? Groźba też by była.
Pomijając już tę kwestię, uzasadnij, dlaczego koniecznie chcesz umieszczać swoją opinię prawną w szablonie. Wg mnie jest to nieprawda i jest to szkodliwe.
--tsca
22:27, 8 wrz 2004 (CEST)
Według takiego rozumowania również angielska Wikipedia podlega pod polskie prawo. Bo przecież przeglądają ją również Polacy i przez przeglądanie grafiki fair use na en: łamią prawo. Serwery i sama Wikimedia Foundation mieszczą się w Stanach i to się liczy. Ausir 22:37, 8 wrz 2004 (CEST)

Ale wcale nie musimy się wzajemnie przekonywać w tej kwestii. Możemy mieć każdy swoje zdanie. Mi chodzi tylko o to, żebyś nie forsował swojej opinii w szablonie, prezentując ją jako fakt. To nie jest tam potrzebne.
--tsca
22:42, 8 wrz 2004 (CEST)

Jak dla mnie to jest fakt - jeśli są do tego wątpliwości, to najlepiej się skonsultować z fachowcami i raz na zawsze ustalić tę kwestię. Ausir 22:50, 8 wrz 2004 (CEST)
Nie sądzę, żeby to było realne.
Szczerze mówiąc, to jest wg mnie krętactwo: PL-Wikipedia jest tworzona przez Polaków dla Polaków, jest używana w Polsce, nazywa się szumnie "Wolną Encyklpedią", a ucieka się do argumentów "bo serwer jest w USA"... Jakoś Niemcy tego nie robią.
Szablon: ja nie forsuję tekstu, że Wikipedia podlega prawu polskiemu, Ty forsujesz, że amerykańskiemu. Może się jednak ograniczymy do tekstu, że jest to zgodne z prawem USA, a niezgodne z polskim (stan sprzed Twojej ostatniej edycji)? Czy rozpoczynamy wojnę edycyjną, bo uważasz, że Twoja opinia musi tam być?
--tsca
23:00, 8 wrz 2004 (CEST)
W takim wypadku należałoby jednak być konsekwentnym i nie używać żadnych zdjęć fair use. Zresztą nie chodzi tylko o fair use, bo lokalizacja serwera narzuca też ograniczenia - rzeczy, które dozwolone są w Polsce, a niedozwolone w Stanach nie mogą być umieszczane na amerykańskim serwerze. Ausir 23:04, 8 wrz 2004 (CEST)

Ja oczywiście jest zdecydowanym przeciwnikiem poświęcania idei wolności Wikipedii dla paru grafik. Ale mówimy teraz o szablonie, który miał podobno dotyczyć stanu prawnego grafik, a nagle zaczyna dotyczyć stanu prawnego Wikipedii jako całości.
--tsca
23:07, 8 wrz 2004 (CEST)

Zaś co do Niemców, to oni mają niemiecki oddział Wikimedia Foundation i podlegają przez to IIRC pod niemieckie prawo. Polska wersja nadal podlega pod amerykańską Wikimedię. Ausir 23:26, 8 wrz 2004 (CEST)

Widzę, że odmawiasz rozmowy nt. szablonu? (A to, co piszesz na en, to inna sprawa).
--tsca
23:30, 8 wrz 2004 (CEST)

Co do szablonu to może i masz rację, niech zostanie Twoja wersja - co do en: to po prostu jestem ciekaw tych wszystkich niuansów prawnych - poza tym należałoby napisać o tym na Wikipedia:Prawa autorskie - nie chodzi mi już tylko o sam szablon :). Ausir 23:33, 8 wrz 2004 (CEST)
OK, to szablony "cofnę" do wersji neutralnej :-)
Natomiast co "niuansów prawnych" - na en/m-wiki jest wiele wątków takich jak ten, który rozpocząłeś. Za każdym razem inna odpowiedź, żadna wiążąca, nikt nie wie.
--tsca
23:39, 8 wrz 2004 (CEST)

kopia z http://meta.wikimedia.org/wiki/Fair_use:

The German Wikipedians decided not to allow any "fair use" pictures on de.wikipedia. Keep in mind that fair use only applies in the USA. There's no equivalent in Germany. Allowing fair use would make things very complicated:

 1. visitors will be disturbed because they think all content is free, but it isn't; they have to check twice before reusing an image from Wikipedia.
 2. editors are disturbed because they may use a picture on one page, but may not copy it to another one. Also keep in mind that most users are even too lazy to add source / license information when they upload an image.
 3. no one would understand why we had posters/covers of all US movies, but none for non-US ones.
 4. as soon as there is a fair use image, nobody will care to look for a free one.
 5. you won't be able to publish the Wikipedia in Europe (think of that "Wikipedia v1.0 CD-ROM") --Head 00:53, 29 Sep 2003 (UTC)

Discussion was started on the wikide-l mailinglist [1] (http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikide-l/2003-June/002384.html), and most users heavily opposed the en.wiki fair use policy. A poll was started here (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meinungsbild_Urheberrecht), results: "All pictures have to be GFDL, pd or otherwise free, non-free images will be deleted" pro: 22, contra: 3;

"Most pictures should be free, exceptions (e.g. historically important pictures) are possible according to German law, but they must be marked as non-free and it must be possible to automatically filter them" pro: 16, contra: 4;

"It is OK to use the same policy as the english WP regarding copyrighted images. What's allowed there should also be allowed here, the German WP is hosted from the USA" pro: 1, contra: 23 --Head 10:16, 29 Sep 2003 (UTC)~

W takim razie przydałoby się zrobić podobne głosowanie u nas. Ausir 00:12, 9 wrz 2004 (CEST)
Zacytowałem to też po to, aby pokazać, że niekoniecznie trzeba rozwiązywać problem "które prawo" - bo nieużywanie fu może być też kwestią umowy, jak w DE. W ten sposób są zgodni i z niemieckim, i z amerykańskim prawem. :-)
Natomiast co do głosowania u nas - cienko to widzę. Ale możesz spróbować...
--tsca
00:21, 9 wrz 2004 (CEST)
No właśnie - kwestia umowy. Najpierw należałoby taką umowę przegłosować u nas :). Ausir 00:23, 9 wrz 2004 (CEST)

Skoro fundacja ma siedzibę w USA, to stosowanie obrazków fair use jest formalnie w porządku, bo najwyżej pozywana będzie fundacja w Ameryce, a nie polska Wikipedia (kilka tez na te tematy było też w Dyskusja_Wikipedii:Prawa_autorskie). Ale ja osobiście staram się unikać obrazków fair use. Być może powinnismy przy nich zamieszczać informacje odnośnie ich limitowanego wykorzystania poza Wikipedią?.. Pibwl 00:24, 9 wrz 2004 (CEST)

Nie, to akurat jest jasne. Wikimedia nigdy nie będzie pozywana za pogwałcenie praw autorskich; pozywany byłby indywidualny Wikipedysta, który np. wrzucił chronioną grafikę czy tekst. Jest o tym dość szczegółowo na EN (z opinią prawnika).
--tsca
00:28, 9 wrz 2004 (CEST)
Jeśli wysyła zgodną z fair use grafikę amerykańską na amerykański serwer, to pozwany być nie może, bo nie łamie prawa amerykańskiego. Ausir 00:41, 9 wrz 2004 (CEST)
To akurat była uwaga generalnie nt. łamania praw autorskich i odpowiedzialności Wikimedia.
--tsca
00:47, 9 wrz 2004 (CEST)

Z drugiej strony, polskie prawo autorskie kryje w sobie sporo zagadek. Mam wrażenie, że 90% zwykłych zdjęć sprzed 1994 roku jest w istocie public domain, bo chyba mało który autor zastrzegał prawa autorskie, nawet, jeśli jest podawany jako autor (nie chodzi mi o zdjęcia artystyczne, bo tam niewątpliwie było dużo zastrzeżonych). Tylko jak to udowodnić? - najlepiej byłoby mieć dostęp do oryginalnych odbitek (chociaż to właściciel praw autorskich powinien udowadniać). Odsyłam do (skąpego) orzecznictwa sądów na podanej stronie dyskusji. Druga sprawa: dużo zdjęć pewnie w ogóle nie podlegało (i nie podlega także obecnie) pod definicję "dzieła" jako przejawu twórczości. Być może nawet większość zdjęć, które ludzie normalnie pstrykają, w istocie nie jest przejawem twórczości, tylko zwykłą rejestracją rzeczywistości i tym samym nie podlega pod prawo autorskie. Tylko ponownie: jak to udowodnić? (tutaj sprawa jest o tyle "prostsza", że człowiek uznajacy się za "twórcę" musiałby udowadniać przed sądem, że jego obrazek stanowi dzieło - ale tym samym, sprawa staje się śliska). Pibwl 00:24, 9 wrz 2004 (CEST)


Witam, to co planuje napisać (Wikibooks:Hns/Brudnopis) będzie opracowaniem paru zagadnień z Fizyki. Nie mam w tym żadnego doświadczenia, wiec rozpisalem sobie plan na podstawie ksiażki Resnick'a i Halliday'a. Czy przepisując spis treści i biorąc jego treść (spisu) jako zalążek artykułu złamałem prawo autorskie? --q# 22:19, 16 wrz 2004 (CEST)

 • intuicyjnie wydaje mi się, że byłoby niedorzecznością dociekać własnych praw autorskich do samego spisu treści książki... dodatkowo, wydaje mi się, że spis treści wynika niejako z charakteru samego opisywanego materiału i nie bardzo może w ogóle być opatrzony prawami autorskimi (chociaż - bzudry w stylu patentów na oprogramowanie i ich potencjalna implementacja w Polsce udowadniają, że gorszych niedorzeczności ludzie są w stanie się trzymać)... ale to mi się tylko wydaje ... nie jestem ani prawnikiem, ani za wiele z tą dziedziną wspólnego nie mam... to co powiedziałem przed chwilą to tylko niesprawdzone widzimisię - Blueshade 20:09, 19 wrz 2004 (CEST)

Licencja do zdjęćEdytuj

Nie wolno w Wikipedii zamieszczać grafik "nie do użytku komercyjnego". Nawet na angielskiej jest to niedozwolone.
--tsca
21:37, 20 wrz 2004 (CEST)

A jest to gdzieś opisane? Danielm 21:40, 20 wrz 2004 (CEST)

Na angielskiej Wikipedii, na liście dyskusyjnej w decyzjach założyciela Wikipedii, w opisach calu istnienia Wikipedii. Czy zakładasz u mnie złą wolę?
--tsca
21:47, 20 wrz 2004 (CEST)
Skąd znowu. Ale przecież Wikipedia to w końcu przedsięwzięcie niekomercyjne i do tego w pewnym sensie edkukacyjne.
Tak, ale ma być to być wolna informacja. A jeśli będzie ograniczenie, że nie można z części zasobów korzystać, to już taka wolna ta encyklopedia nie będzie.
--tsca
21:58, 20 wrz 2004 (CEST)
To już kwestia rozumienia słowa wolna. Informacja zawsze pozostanie wolna a do tego wolnością się nie kupczy i zwykle jest non-profit. Ale zaczynamy schodzić na tematy filozoficzne. Danielm 22:23, 20 wrz 2004 (CEST)
I jeśli tak jest to warto by to napisać wprost także informacjach w polskiej wiki Danielm 21:51, 20 wrz 2004 (CEST)
To jest napisane na dole każdej strony w trakcie edycji: Proszę pamiętać o tym, że przyjmuje się, iż wszelki wkład do Wikipedii jest udostępniany na zasadach GNU Free Documentation License
--tsca
21:58, 20 wrz 2004 (CEST)
Ale z założenia wszystko, co jest umieszczone na Wikipedii może być użyte również komercyjnie, jeśli zostanie udostępnione na GFDLu. Dlatego na Wikipedii nie można umieszczać tekstu ani grafik przeznaczonych tylko dla użytku niekomercyjnego. Warto czasem przeczytać treść licencji, na której umieszcza się coś na stronie. Ausir 21:55, 20 wrz 2004 (CEST)
Czytałem ale czytałem także Wikipedia:Prawa autorskie. Co w takim razie z zapisami w Wikipedia:Prawa autorskie:
Niekiedy Wikipedia będzie zawierać materiały tekstowe, dźwiękowe, graficzne lub inne, które są objęte innymi prawami autorskimi niż GNU FDL, a są udostępniane za zgodą lub na zasadzie "fair use". Informacja o prawach autorskich w takich przypadkach będzie zachowana w odpowiednim miejscu (stronie opisu grafiki, stronie Dyskusja: lub w historii artykułu). Należy zaznaczyć, że włączenia grafiki i dźwięku może być w ten sposób wykorzystywane, informacje tekstowe, o ile to tylko możliwe należy zastępować tekstem napisanym przez Wikipedystów
Po co pisać w taki razie takie teksty!
Danielm 22:09, 20 wrz 2004 (CEST)

To niestety jest bezp. tłumaczenie z wersji angielskiej, które wg mnie należy usunąć.
--tsca
22:13, 20 wrz 2004 (CEST)

Jeśli zatem tłumaczenie z angileskiej tzn. że i tam są dopuszczone zasoby inne niż GFDL lub PD.
Ale póki co jest w informacjach i albo można podane tam zasady stosować albo trzeba zmienić ten tekst.
Może się także okazać, że cos zostanie (zgodnie z tymi zapisami) umieszczone w Wikipedii ale tylko do użytku w Wikipedii i nigdzie więcej np. jakieś zdjęcie lub dźwięk. I co wtedy z takim fantem.
Danielm 22:23, 20 wrz 2004 (CEST)
Już się zdarzało. Takie grafiki były usuwane.
--tsca
22:33, 20 wrz 2004 (CEST)
Nie może. W angielskiej Wikipedii już jakiś czas temu ustalono, że grafiki dla wyłącznego użytku Wikipedii nie są dopuszczane. Kiedyś można było takie wysyłać, ale teraz już nie - tak samo jak grafiki do użytku niekomercyjnego. Należy zaktualizować polski tekst o prawach autorskich, bo zasady się parę miesięcy temu trochę zmieniły. Ausir 22:24, 20 wrz 2004 (CEST)
Chyba nie do końca jest to prawda bo na en:Wikipedia:Copyrights jest nadal infomacja o fair use oraz non-profit. I do tego jest do wykorzystywane w umieszcanych u nich artykułach jeśli chodzi o zdjęcia.
Usuwanie takich zdjęć to znowu postępowanie niezgodne z zamieszczonymi zasadami, nie mówię tutaj o licencji GNU FDL ale o dodatkowych wyjasnieniach, do których jest także odsyłacz ze strony do przesyłania zasobów.
Danielm 23:00, 20 wrz 2004 (CEST)

Prawo amerykańskie różni się od polskiego - w USA fair use jest dozwolone.
--tsca
23:05, 20 wrz 2004 (CEST)

U nas też jest coś takiego jak dozwolony użytek, nie mam tylko pojęcia, jakie są dokładnie przepisy. Trzebaby to dokładniej sprawadzić. A co do fair use to ogólnie sprawa jest śliska i możliwe, że niedługo też nie będzie można ich stosować. Co zaś do grafiki na licencji niekomercyjnej to na en: nie ma nic takiego - takowej zdecydowanie nie można używać. Ausir 23:07, 20 wrz 2004 (CEST)
 1. u nas jest dozwolony użytek prywatny
 2. o 'non-profit' na tej stronie jest - link do tekstu "I officially pronounce that such images must be removed".
  --tsca
  23:11, 20 wrz 2004 (CEST)
Czy aby na pewno? Czy naruszeniem praw autorskich jest na przykład zamieszczenie okładki książki w czasopiśmie jako ilustracji recenzji danej książki? Bo nie sądzę, aby czasopisma za takie coś płaciły. Ausir 23:18, 20 wrz 2004 (CEST)
 1. u nas dozwolonu użytek jest opisany w prawie autorskim i prywatne użycie to tylka jedna z form dopuszczalnego użytku.
 2. "fair use" w prawie amerykańskim nie wiemy dokładnie co on obejmuje (może także użycie non-profit i educational). A do tego na en jest taki zapis: This file or image is copyrighted. After deliberation on Wikipedia:Fair use, it has been decided that it is eligible for fair use under United States law, and that there are no alternatives to using it under that doctrine. It is therefore contended that this file or image is fair use; if you use it for any non-educational purpose, you may be in violation of copyright law.
 3. sam mam także wątpliwości co do używania innych zasobów niż GFDL i PD ale skoro są zapisy takie jak wyżej cytowane to... a do tego dość szeroko i niejasno sformułowany dopuszczalny użytek w naszej ustawie.
 4. myślę, że problem jest na tyle ważny, że dyskusję na ten temat należałoby przenieśc na listę.

Danielm 23:21, 20 wrz 2004 (CEST)

Może po prostu zrobimy jak Niemcy i będziemy używać jedynie zdjęć na wolnych licencjach i PD? Ausir 23:24, 20 wrz 2004 (CEST)

Ja jestem za - taka jest moja idea Wikipedii; ale najpierw należałoby zorganizować szeroką dyskusję, zacząć od zacytowania tekstu o głosowaniu u Niemców (z dyskusji sprzed dwóch? tygodni) i zorganizować głosowanie. Nie wiem, czy większość byłaby za.
--tsca
23:28, 20 wrz 2004 (CEST)

Ja też nie jestem przeciwny. Ale dalej pozostaje kwestia zapisów w informacjach Wikipedii. Tak jak pisałem powyżej problem jest na tyle ważny, że należy go chyba poruszyć na naszej liście dyskusyjnej. I po wypracowaniu stanowiska wprowadzić odpowiednie zapisy.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia takich zdjęć jak Grafika:Maksymilian Maria Kolbe.jpg (co opisałem na stronie dyskusji obrazka ale nikt się nie zainteresował). Zdjęcie jest pobrane co prawda z angielskiej ale na niej zamiast informacji o licencji jest link do strony, na której jest wyraźny Copyright. W zaleceniach zatem pwinna także znaleźć się informacja o konieczności sprawdzania licencji nawet w przypadku pobierania zasobów z innych wersji językowych wiki.

Poza tym po przyjeciu takich zapisów należałoby sprawdzić wszystkie umieszczone zasoby pod kątem licencji. (czy jest to wykonalne. :) )

Danielm 23:35, 20 wrz 2004 (CEST)

Powinny być ostrzeżenia, gdzieś nawet są; nie można zakładać, że na innych Wikipediach nie ma takich kwiatków. Może na niemieckiej nie ma :-) Na innych Wikipediach zapewne są odpowiednie ostrzeżenia, nieraz widziałem zagranicznych Wikipedystów dopytujących się o licencję jakiejś grafiki od nas. Z tym jest trochę lepiej, teraz już grafiki zazwyczaj są opisywane.
--tsca
23:47, 20 wrz 2004 (CEST)

PS. Całą dyskusję można przenieść do Dyskusja Wikipedii:Prawa autorskie - niechaj będzie wszystko w jednym miejscu.
--tsca
23:49, 20 wrz 2004 (CEST)

Dokładnie. Poza tym nie należy kopiując grafikę z innych wikipedii pisać tylko "z WP-En" ew. tylko informacje o licencji. Należy zgodnie z GFDLem przepisać też wszystkie informacje o autorze zdjęcia itp. No i nie należy kopiować zdjęć z innych Wikipedii jeśli nie mają opisu licencji. Nie możemy się zasłaniać jedynie tym, że "bylo na en:". Ausir 23:53, 20 wrz 2004 (CEST)
Właśnie informacje o takim sprawdznaiu powinny znaleźć się w zaleceniach.
Należałoby także postarać się o dobrą interpretację naszej ustawy o prawach autorskich także w kontekście licencji takich jak GFDL czy PD i zrzeczenia się przez autora wynagrodzenia czy praw majątkowych.
oraz czy rygorystyczne podejście to tematu nie pozbawi nas całkowicie pewnej grupy zdjęć np. eksponatów muzealnych czy obrazów.
Danielm 00:05, 21 wrz 2004 (CEST)

Obrazy sprzed 1923 nie sa objete prawem autorskim. Ausir 00:08, 21 wrz 2004 (CEST)

Chyba miałeś na myśli fotografie a nie obrazy. Danielm 09:19, 21 wrz 2004 (CEST)
Fotografie też - ale i obrazy. Wszystko sprzed 1923 jest już public domain, niezależnie od tego, do kogo należy oryginał dzieła. Ausir 09:27, 21 wrz 2004 (CEST)
Tak jest w USA. W Polsce obowiazuje 70 lat od śmierci autora dzieła (publikacji, obrazu, fotografii). Czyli dziś można publikować na bazie PD rzeczy autorów, którzy zmarli przed 1934 rokiem. Dixi 10:52, 21 wrz 2004 (CEST)
Wiem, już doczytałem na en: :). Ausir 10:54, 21 wrz 2004 (CEST)
A skąd taka data. Prawa autorskie majątkowe wygasają dopiero 70 lat po śmierci autora, zaś same prawa autorskie są nieograniczone w czasie. Danielm 09:58, 21 wrz 2004 (CEST)
Stąd, że dopiero wtedy któraś tam konwencja o prawach autorskich weszła w życie. Co zaś do grafik niekomercyjnych to na en: są już całkowicie zakazane, zostało jedynie fair use, które jest i tak kontrowersyjne i trwa debata nad jego zakazaniem. A fair use dotyczy jedynie grafiki, dla której nie ma nieobjętych prawami autorskim odpowiedników, np. okładek książek, płyt itp, nie dotyczy zdjęć osób, drzew itp. Ausir 10:27, 21 wrz 2004 (CEST)

Z http://mail.wikimedia.org/pipermail/wikien-l/2004-April/012133.html :

I officially pronounce that as of June 30, 2004, content which we are

using _solely_ by virtue of non-free licenses should be removed from Wikipedia. In the meantime, these should be removed from Wikipedia with reasonable haste, but out of respect for those who contributed them and have worked hard to obtain these permissions, we should try to find replacements whenever possible.

This decree is only about non-free licenses _as a justification_ for

images being on Wikipedia, and does not comment on, nor affect, evolving doctrine on "fair use". Fair use is good *and bad* for entirely different reasons, and that's a whole set of issues that remains to be fully worked out. For the time being, I think we should rely on fair use, because it's a good thing, but cautiously so.

--Jimbo

Non-free, czyli właśnie też niekomercyjne, edukacyjne i za specjalnym pozwoleniem. Ausir 10:37, 21 wrz 2004 (CEST)

Trochę pewnie późne włączenie się do dyskusji, ale prawdę mówiąc wcześniej jej nie widziałem... IMVHO, to, co powinno przyświecać twórcom wikipedii to tworzenie przede wszystkim wolnej encyklopedii... I wbrew głosom, że "wolność" może być różnie interpretowana, ja uważam, że w naszym przypadku "wolność" nie może być ograniczona ani do Wikipedii ani do zastosowań niekomercyjnych - bo to już nie będzie wolność... Co jeśli ktoś będzie chciał wydać np. wikipedię jako encyklopedię do zastosowania w szkołach w postaci drukowanej? Chyba nie oczekujemy, że ktoś to zrobi z własnych pieniędzy i będzie to rozdawał (miłe to by było - nie przeczę, ale nie każdy sobie może pozwolić na taki wydatek)... A jeśli będzie chciał nawet wyjść na zero, to już nie będzie to przedsięwzięcie niekomercyjne... I materiały "do użytku niekomercyjnego" nie stoją w zgodzie z takim zastosowaniem... Sądzę więc, że w Wikipedii powinna się liczyć przede wszystkim wolność, a dopiero później użyteczność, czy cokolwiek innego... Przywołam tu dodatkowo Debian Free Software Guidelines, które mimo, że dotyczą wolnego oprogramowania, a nie wolnej treści, to jednak IMHO, są wartościowym wzorem zasad, o które oparta powinna być większość projektów, którym zależy, żeby pozostać na zawsze "wolnymi"... - Blueshade 10:58, 21 wrz 2004 (CEST)
PS. Aha - i jeszcze jeden argument dorzucę - jeśli nie będziemy stawiać przede wszystkim na wolność, to może się okazać, że kiedyś spotkamy się w sądzie z kimś, kto będzie się domagał zapłaty za użycie jego pracy w projekcie bez jego zgody...

Wikipedia:Głosowania/Fair use - propozycja głosowania

No i nie ma już fair use w polskiej Wikipedii...Edytuj

... ale ja tego do końca nie rozumiem, bo co z np. okładkami i tym podobnymi grafikami, których odpowiedniki na innych licencjach nie istnieją? Oświeci mnie ktoś? Dodając opis filmu, płyty, gry czy przedstawienia teatralnego nie można już użyć okładki, plakatu itp. ... Co w takim razie z materiałami "dla prasy" - czy są one dopuszczone do stosowania? Wiele firm umieszcza tego tpu sekcja na swoich stronach WWW i umieszcza tam swoje logo, okładki itp. bez konkretnego wymieniania co można z nimi robić... ?

często, np. w ulotkach reklamowych, spotyka się dopisek - nazwy producentów, loga użyte jedynie w celach informacyjnych - może pomyśleć o czymś takim na wikipedii, zgadzam się, że to obsurd, że nie można dodać do wiki okładki płyty, itp. Siałababamak 11:49, 9 mar 2005 (CET)

Niestety ustawa wyraźnie mówi, że taki dozwolony użytek nie dotyczy encyklopedii. Ausir 17:24, 10 mar 2005 (CET)

Ausir, które miejsce ustawy tak mówi? Wiedza powszechna jaką jest z pewnością okładka plyty dystrybuowana w 10000 egzemplarzy może znaleźć się w encyklopedii z wielką pewnością. Kwiecień 19:29, 19 wrz 2005 (CEST)

Treści z Wikipedii na własnej stronie WWWEdytuj

Jak to w końcu jest? Chciałbym umieścić na swojej stronie jakiś materiał (hasło) z Wikipedii. Jeśli jednak tak zrobię to będzie to wtedy miało formę niejawną. Czy w takim przypadku muszę umieścić linka do tego hasła na Wikipedię, czy nic nie muszę robić (czytaj dowolnie wykorzystywać materiały z Wikipedii) ?

Trzeba link do Wikipedii czy nie trzeba żadnego linku ?

Proszę o odpowiedź. Radzik 19:10, 19 wrz 2005 (CET)

Treści z Wikipedii na stronie WWW instytucji publicznychEdytuj

Nie raz spotykam się z wykorzystaniem artykułów pisanych na Wikipedii przez instytucje jednak rzadko kiedy są one oznaczone źródłem. Sam brałem udział w tworzeniu kilku haseł i czasem aż żal ściska jak widzę swój tekst, w dodatku pocięty jak się komu podoba. Brałem udział w tworzeniu haseł o Gminie Ożarowice i jej miejscowościach zanim w urzędzie gminy nawet zaczęli myśleć o własnym serwisie. I co? Wchodzę na stronę www.ozarowice.pl a tam moje (i nie tylko moje) słowa z Wikipedii powybierane jak komu pasowało i ani słowa, że to ordynarnie zerżnięte i wręcz zdemolowane (głównie opisy sołectw). Ktoś tam za to bierze kasę i to niemałą i nie dość, że kopiuje cudze twory to jeszcze je masakruje.

Powiedzcie mi jak przekonać tego autora do oznaczenia źródła, bo podejrzewam, że cięcia artykułów mu się nie da zabronić? Przerabiałem już to z jednym stowarzyszeniem ale tam w pięć sekund autor strony dodał źródła i jeszcze przeprosił.

UG Ożarowice widocznie nie poczuwa się do obowiązku poinformowania, że swoją stronę za publiczne pieniądze tworzy przez kopiowanie cudzego.

Czy nasze artykuły są w jakikolwiek sposób chronione przed takim jak mi się wydaje nadużyciem? 17:36, 06 mar 2013 (CET)

Pytania o prawa autorskie i inne zagadnienia prawneEdytuj

Dlaczego usunięto artykuł?Edytuj

Chciałem stworzyć artykuł "Herakliusz cesarz Bizancjum" gdyż nie było go jeszcze w Wikipedii, następnie poprawiłem go. Dlaczego zostało napisane iż naruszam prawa autorskie i mój tekst został usunięty, Wkleiłem go ponownie i sytuacja powtórzyła sie.

Jeśli jako argument dla usunięcia podano naruszenie praw autorskich, najprawdopodobniej znaleziono identyczny tekst w Internecie lub jakiejś książce. Kopie istniejących tekstów (ani żadne grafiki z zewnętrznych serwerów) nie mogą znaleźć się w Wikipedii - jest to nielegalne, chyba że ich autor udzieli pozwolenia na zamieszczenie i dowolne przetwarzanie materiału (na licencji GNU FDL). Jeśli więc posiadasz prawa autorskie do tekstu, proszę - zaznacz to wyraźnie (zwłaszcza jeśli znajduje się on już w innym miejscu w sieci). Selena 14:09, 26 paź 2004 (CEST)
Może się zdarzyć, że w internecie dostępne są materiały również nieobjęte prawem autorskim. Prawo autorskie to czasowy monopol, ale wielu ludzi dąży do tego, by stopniowo rozszerzać domenę publiczną. Jedno z pytań o Wikipedię może zatem brzmieć: czy Wikipedia chciałaby stanowić źródło wartościowej i "wolnej" informacji (a zatem do konstrukcji haseł encyklopedycznych celowe byłoby wykorzystywanie wartościowych materiałów, do których prawa autorskie nikomu nie przysługują, lub których autorzy zdecydowali się udostępnić te materiały na jednej z wolnych licencji), czy też Wikipedia ma ambicję zbierać materiały nigdzie wcześniej nie publikowane (unikalne). Nie wszystko co pojawi się w Wikipedii a jest jednocześnie "gdzieś w sieci" opublikowane stanowi naruszenie prawa autorskiego. VaGla 14:20, 26 sie 2006 (CEST)

Prawa autorskie pozwolenie na publikacjęEdytuj

Czy jest gdzieś (a jeśli tak, to gdzie) szczegółowe wyjaśnienie sposobu zagwarantowania i udokumentowania prawa do publikacji cudzych materiałów, np. zdjęć? Konkretnie, znalazłem zdjęcie w Sieci, napisałem do administratora strony pytanie, i dostałem zgodę na powieszenie jego zdjęcia w Wikipedii. Jednak:

 • Tak naprawdę to nie mam gwarancji, że osoba, która mi odpisała, jest rzeczywiście właścicielem zdjęcia.
 • Nawet gdyby, to właściwie nie mam dowodu, że udzieliła zgody - zwykły list elektroniczny nie jest dokumentem w rozumieniu prawa, i nadawca może się go w każdej chwili wyprzeć.
 • A nawet gdyby list ten mógł posłużyć za "dowód", to mam go ja, a nie administratorzy Wikipedii - a kim ja jestem, to nikt (na razie) dokładnie nie wie. ;) Zatem w razie jakichkolwiek zastrzeżeń może być bardzo trudno udowodnić fakt uzyskania zgody - któż bowiem znajdzie tę zgodę u mnie, jeśli zmienię adres IP, maszynę, nick, lub w ogóle wyłączę się z projektu...?

CiaPan 18:14, 18 mar 2004 (CET)

Nie znam się na prawie, ale przychodzi mi do głowy kilka rozwiązań. Czy realnych inna sprawa:

 • sam autor przesyła plik na Wikipedię (wtedy jest 100% OK)
 • autor wypuszcza np. zdjęcie w mniejszej rozdzielczości na licencji GNU FDL
 • bierzemy deklarację za dobre słowo i umieszczamy o tym info w opisie zdjęcia
W praktyce nie ma innego wyjscia, jak brac deklaracje za dobre slowo. Mail informujacy o zgodzie kopiujemy do opisu zdjecia. Jesli to artykul jest skopiowany za zgoda autora, zgode wpisujemy do jego dyskusji a na stronie artykulu kurtuazyjnie mozemy poinformowac skad oryginalnie pochodzi. I nic wiecej zrobic nie jestesmy w stanie. Olaf 10:45, 19 mar 2004 (CET)

prawa autorskie przy przenoszeniu haseł z Wikipedii do innych projektów opartych na WikiEdytuj

Zajmuje się przygotowaniem encyklopedii na zasadzie WIKI. Tematyka to jRPG, konsole, Japonia, etc. Otóż wzorowałem sie na Polskiej Wikipedii. Przeczytałem licencje wolnej dokumentacji, ale nie do konca wiem czy moge dowolnie korzystać z materiałów zawartych na Wikipedii. Rzeczywiscie mozna dostrzec podobienstwo, ale wiele rzeczy zmienialem i niejedno zrobilem sam. Czy w takim razie korzystając z materiałow zamieszczonych na Wikipedii, musze napisać na kazdej stronie ze informacje pochodza z tej strony, i takie tam. Czy moze wystarczy notka na głownej stronie, ze: Moja encyklopedia jest dostępna na zasadach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU oraz była wzorowana na polskiej Wikipedii. Poprostu chce byc w porzadku i pytam, aby nie miec kłopotow, ani nie byc posadzonym o plagiat.--83.16.5.174 13:16, 3 sty 2005 (CET)

 1. zasadniczo sprawa wygląda tak, że wypada wpisać coś w rodzaju pierwotna wersja artykułu pochodziła z Wikipedii do każdego artykułu stąd, jeśli jesteś w stanie automatycznie załadować artykuły to nie powinieneś mieć kłopotów z automatycznym dopisaniem czegoś takiego na końcu każdego
 2. oczywiście każdy artykuł stworzony na podstawie artykułu z wikipedii musi być objęty GFDL
 3. zobacz Mirrory i forki polskiej Wikipedii, to niezły przykład, co można uznać za dobre, a co za złe
 4. mój egoistyczny punkt widzenia jest taki: po co się rozdrabniać, przecież:
  • wikipedia ma bardzo dużo użytkowników, Ty musiałbyś zaczynać od nowa
  • skoro i tak udostępniasz zawartość na GFDL, to każdy może wziąć od Ciebie poprawioną wersję i wstawić do Wikipedii
 5. raczej nie nazywaj swojej encyklopedii wikipedią, żeby nie wprowadzać zamieszania
--matusz 13:41, 3 sty 2005 (CET)
przeczytam polecony temat, ewentualnie dodam do każdej strony na koncu formułke ze teksty zaczerpniete z Wikipedii, a nazwa jest inna, ale nie mogłem jej jeszcze podać, ponieważ konkurencja nie spi :)

Skąd wiedzieć, czy dane zdjęcie podlega prawu autorskiemu?Edytuj

Witam

Dodałem dzisiaj zdjecie (najprawdopodobniej) chronione prawami autorskimi na serwer Wikipedii. Jednak nie umiesciłem tego zdjecia w jakimkolwiek artykule. Czy to stanowi jakiś problem? I jak mozna sie najprosciej dowiedziec o prawach autorskich danego zdjecia? Czy zdjecia np. z artykułu z portalu internetowego maja prawa autorskie? Bo nic o jakis prawach nie pisze.

Należy założyć że jeśli zdjęcie nie jest wyraźnie oznaczone jako Public Domain lub GNU FDL należy uważać że jest to zdjęcie zastrzeżone prawem autorskim. Jeśli nic nie jest nie napisane nie znaczy, że nie jest chronione. Można uważać za PD prace 70 lat po śmierci autora. Kpjas ☺ 20:35, 19 sie 2004 (CEST)
Popieram Kpjasa - utwór jest chroniony z racji samego bycia utworem, nie potrzeba do tego specjalnego zastrzeżenia. Zobacz też wyżej odpowiedź, którą na podobne pytanie pół roku temu dał mi Olaf (punkt Prawa autorskie pozwolenie na publikację). --CiaPan 20:54, 19 sie 2004 (CEST)

Prawa autorskie na zdjęcia przy przenoszeniu ich z Wikipedii do innych serwisówEdytuj

Witam Jesteśmy z portalu astronomicznego o nazwie ..::AstroVisioN::.. Bardzo spodobały się nam fotki gwiazdozbiorów. Problem polega na tym że nie wiemy na jakich zasadach można umieścić wasze zdjęcia na naszym portalu ... o ile wogóle można. POZDRAWIAM ... ..::AstroVisioN

 • to zależy na jakiej licencji jest wydane zdjęcie (na stronie opisu zdjęcia jest jej licencja, czasami autor) - należy poprostu dostosować się do niej i objąć ją taką samą licencją u siebie. Marshaü 16:51, 24 sty 2005 (CET)

Licencja GNU FDLEdytuj

Chcialbym napisac freewarowa aplikacje - encyklopedie oparta na artykulach Wikipedii. Czy musze wowczas upowszechnic kod zrodlowy tego programu? Nie do konca sa dla mnie jasne zapisy GNU FDL w tej sprawie. Czy wowczas tez musze zamiescic w aplikacji historie wszystkich hasel. Prosze o informacje. Z gory dziekuje.

Co do kodu źródłowego programu: nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że dopóki dostęp do artykułów Wikipedii (które ta aplikacja "obsługiwałaby") będzie swobodny, to nie powinno być konieczności obejmowania kodu programu np. licencją GNU. Co do historii wszystkich haseł: chyba też nie ma takiej konieczności (w końcu nikt na płytach dystrybucyjnych Linuxa nie umieszcza wszystkich wersji danego pakietu od zarania dziejów). Prosimy o trochę cierpliwości, jest nas dość mało, ale może ktoś bardziej kompetentny tu zaraz zajrzy i odpowie bardziej konkretnie. Pozdrawiam. Youandme 22:49, 8 lip 2003 (CEST)
Jeszcze raz ja. W dziale "Prawa autorskie" pisze:

"Jeśli użytkownik Polskiej Wikipedii chce wykorzystać materiały w niej zawarte może to zrobić zgodnie z GNU GFL, czyli : dzieła w których są wykorzystane muszą same być objęte licencją GNU FDL należy zaznaczyć informacje o autorstwie pobranego materiału z Polskiej Wikipedii należy umożliwić dostęp do "transparentnej" treści pobranego materiału, jest to źródłowy tekst wiki. Zwykle wystarczy zamieszczenie linku do pobranego tekstu na http://pl.wikipedia.org."

Szczególnie: "dzieła w których są wykorzystane muszą same być objęte licencją GNU FDL " ale to nie tyczy się programów tylko zawartości (tez musi byc Open Content). Jest moze gdzies informacja dotyczaca samych aplikacjach ktore korzystaja z zawartosci Open Content?

Znam tylko przykłady aplikacji, które są objęte GNU (ale znów: mam wciąż zbyt słabe rozeznanie). Youandme 15:05, 9 lip 2003 (CEST)
Zapytalem o to samo na angielskiej Wikipedii. Odpowiedziano mi (prawie tak samo jak Youandme) ze artykuly musza byc wolne, nalezy zamiescic creditsy do Wikipedii a kod nie musi byc publikowany (bo nie nalezy on do Wikipedii). Dzieki na pomoc.

Prawa autorskie jeszcze razEdytuj

Zredagowałem już kilka haseł i pomysłów na hasła do Wikipedii, ale mam pewne dylematy jeśli chodzi o prawa autorskie na przyszłość. Pewnie wynika to z mojej skromnej wiedzy na temat zasad rządzących tą wspaniałą wolną Encyklopedią. Do tej pory umieszczałem tu fragmenty własnych artykułów popularnonaukowych, publikowanych tylko na domowej stronie internetowej i w lokalnych wydawnictwach o niedużym zasięgu. Ustna umowa z redaktorami tych lokalnych pism pozostawia mi pełnię praw autorskich i całkowitą swobodę dysponowania swymi autorskimi tekstami. Tu jestem więc OK. Wrzuciłem też kilka zdjęć, nie moich, ale pozyskanych od autora wraz z jego zgodą na publikację. OK. Jeden ze swoich tekstów ilustrowałem samodzielnie wykonanami skanami herbów z dawnych źródeł, opublikowanych jeszcze przed wojną. Tu więc także nie muszę szukać właścicieli praw autorskich. OK. Ale co dalej ? Rozumiem, że nie wolno tu umieszczać fragmentów skopiowanych żywcem z innych, nie swoich stron internetowych, książek czy czasopism bez zgody ich autorów, ani tekstów własnych opublikowanych gdzie indziej, jeśli umowa z wydawcą na to nie pozwala. OK. Ale czy mogę zredagować na nowo, samodzielnie, np. biogram jakiejś postaci czy opis miejscowości na podstawie danych wziętych z takich wydawnictw jak słowniki biograficzne, inne encyklopedie, słowniki, leksykony, podręczniki, albo z oficjalnej strony internetowej jakiegoś miasta, gminy, powiatu czy instytucji. W przeciwieństwie do artykułów i prac naukowych, gdzie każdą zaczerpniętą skądś myśl trzeba udokumentować w przypisie czy bibliografii, w Wikipedii przy hasłach nie dajemy bibliografii ani nawet krótszej notki o pochodzeniu informacji. Czy zawsze ? Jest to uzasadnione edukacyjnym charakterem Encyklopedii, ale czy nie wchodzimy tu w konflikt z czyimś prawem autorskim ?

W niektórych, obszernych hasłach znajduje się bibliografia (np. Poznań). Poza tym można korzystać ze źródeł w takim stopniu aby nie przekroczyć granicy plagiatu. Radomil 20:01, 2 paź 2004 (CEST)

Wykorzystywanie tekstów z Wikipedii w innych miejscachEdytuj

Zapoznałem się z Państwa zasobami i chciałbym opublikować kilkanaście państwa tekstow na swoich stronach www. Interesuja mnie teksty dotyczące anatomii i medycyny. Oczywiscie z podaniem źródła i autora oraz aktywna stopka do Państwa zasobów. W zamian oferuje teksty dotyczące problemów zdrowotnych, opisy chorób itp. Jaki jest koszt licencji na wykorzystanie Państwa tekstów? Przeczytałem już licencje na Państwa stronie ale nie wynika z niej nic konkretnego.

Pozdrawiam Adam Wajs

adam@medserwis.pl

 • nie jesteśmy państwem, tylko społecznością
 • koszt licencji wynosi zero
 • licencja wymaga zasadniczo:
  • napisania, że tekst jest na takiej licencji dla wszystkich, innymi słowy, nie można zabronić kopiowania w całości, wprowadzania zmian, sprzedania po niższej cenie itp.
  • podania autora orginału, w tym przypadku autorem zbiorowym jest społeczność Wikipedii
  • autorstwo poszczególnych fragmentów, zmian itp jest dostępna w historii strony i dlatego nie uważamy za konieczne podawania listy wszystkich osobowych autorów
 • radzę nie wstawiać artykułów do Wikipedii, o ile nie zgadza się Pan na skutki licencji opisane wyżej

--matusz 14:51, 7 gru 2004 (CET)

Zajrzy do: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ

Czy można całą zawartość Wikipedii wykorzystać we własnym serwisie WWW?Edytuj

Witam, nie dawno przeglądałem zasoby internetu w celu wyszukania bazy haseł do mojej małej encyklopedii i trafiłem tutaj. Prowadzę popularny serwis, w zasadzie portal internetowy. Wymyśliłem sobie że dobrze byłoby z Wami podjąć "współpracę" a mianowicie czy jest możliwość podpięcia się do Waszej bazy danych ?? - Wasze hasła - moja "skórka", tzn Wikipedia by działała pod Waszą marką ale wkomponowana mój serwis ?. Może z początku pytanie wydaje się śmieszne ale korzysci obupólne, myślę że mogę znacznie zwiększyć popularność encyklopedii. - po co z resztą robić konkurencję - można siły połączyć. pozdrawiam Piotr pieto(@@)tlen.pl

  • Zgodnie z licencją GNU FDL wolno robić takie rzeczy, trzeba to tylko zrobić zgodnie z tą licencją - czyli np. przy każdym artykule pobranym z Wikipedii musi być link do artykułu źródłowego w Wikipedii i lista ostatnich 5. autorów lub link do historii edycji artykułu w Wikipedii. My to nazywami mirorami Wikipedii. Dla nas to żadna reklama i żaden interes, a czasem nawet jest to dla nas raczej szkodliwe - zwłaszcza, gdy te same artykuły w Googlach pojawiają się w wersji zmirorowanej wyżej na liście niż oryginalne wikipediowe. Google na szczęście stara się, żeby się tak nie działo za często i wikipediowe artykuły są na ogół znacznie wyżej na listach od zmirorowanych. Nie ma natomiast przeszkód prawnych żeby sobie fork czy mirror Wikipedii założyć i my się w ich działanie nie wtrącamy, ale też nie udzielamy pomocy przy ich tworzeniu. Dla własnych potrzeb gromadzimy informacje o forkach i mirorach a także o stopniu ich zgodności z licencją GFDL na stronie: Wikipedia:Mirrory i forki polskiej Wikipedii. Polimerek 12:16, 19 lut 2005 (CET)

Korzystanie ze zdjęć w Wikipedii w innych, zewnętrznych wydawnictwachEdytuj

pracuje dla wydawnictwa i chcialabym sie dowiedziec czy moge wykorzystac pare zdjec wyspy Capri w magazynie ? k.

Nie jestem prawnikiem, ale widzi mi się, że tak. Oczywiście pod warunkiem dotrzymania warunków GFDL. Spójrz na dół strony... Niżej... Jeszcze niżej - ostatnia linijka. Napisano tam:
Treść udostępniana na licencji GNU Free Documentation License.
ATSD, czy Twoje wydawnictwo nie ma prawnika, który umie takie kwestie wyjaśnić? CiaPan 14:49, 17 mar 2005 (CET)
A, jeszcze jedno: myślę, że oprócz dotrzymania ogólnie obowiązującej w odniesieniu do Wikipedii licencji GFDL powinnaś również sprawdzać zapis o licencji przy grafice. Przy każdej osobno. Wprawdzie w Wikipedii nie powinno być grafik chronionych, ale czasem się zdarzają (niektóre przemkną się przez sito weryfikacji, niektóre jeszcze nie zostały sprawdzone). Poza tym, niektóre są udostępniane na innych niż GFD licencjach, np. na licencji Creative Commons. Przypuszczam, że zanim wykorzystasz obrazek, musisz wiedzieć na jakiej licencji został udostępniony.... CiaPan
czepianie sie mode on grafika na licencji gfdl, czy cc jest również grafiką chronioną, chroni ją przed nadużyciem (np. wykorzystaniem bez creditsów) właśnie licencja gfdl, cc lub inna czepianie sie mode off ... a nie-chronione też są - mają zwykle dopisek "public domain" :) - regards, Blueshade 02:30, 19 mar 2005 (CET)

Czy mogę umieścić (własne) polskie tłumaczenie artykułu z angielskiej Wikipedii?Edytuj

Jak najbardziej! Wikipedia to jeden projekt i w tym wypadku bariera językowa nie powinna być barierą w swobodnym przepływie myśli i treści. Wielu z nas już tłumaczyło i wciąż tłumaczy artykuły z angielskiej Wikipedii (albo na odwrót). Zapraszamy! Youandme 13:40, 25 lut 2003 (CET)

Portrety osób historycznych wykonane powyżej 50 lat temuEdytuj

Czy mogę umieszczać portrety osób historycznych , wykonane np. powyżej 50 lat temu, lub reprodukcje znanych dzieł sztuki? co na to prawa autorskie? Akir:

Prawo autorskie tak się ostatnio rozciągnęło, że jeśli coś ma mniej niż 100 lat to lepiej sie 3 razy upewnić. --Taw

Reprodukcje obrazów dawnych malarzyEdytuj

A konkretnie skan reprodukcji obrazu (starszego niż 100 lat), np. z jakiegoś albumu malarstwa. Czy jest to legalne? Czy może samemu trzeba pojechać do Louvre'u i pstryknąć fotę? :o Encyklopedysta 14:59, 30 wrz 2004 (CEST)

w Luwrze nie wolno pstrykać. Z książek też nie wolno, jeśli ich autor nie zszedł przez 70 laty. Chyba że to encyklopedia, a wtedy można po 70 latach od jej wydania. Dura lex...Dixi 15:13, 30 wrz 2004 (CEST)
Jestem zszokowany ;) Co w takim razie trzeba zrobić, żeby móc w pełni legalnie pokazać w Wikipedii np. jakiś obraz van Gogha? Czy trzeba się zwrócić z bezpośrednią prośbą do aktualnego właściciela obrazu (muzeum/kolekcjoner)? Przecież skoro samo dzieło ma ponad 70 lat, to powielenie powielenia (reprodukcji) powinno być chyba legalne? Encyklopedysta 16:13, 30 wrz 2004 (CEST)
No tak, ale ktoś to dzieło pstryknął. I teraz on ma prawo do tej reprodukcji. Może go udzielić, ale pewnie zechce pieniędzy. Ja też nad tym boleję. Trzeba znaleźć w en-wiki ten obraz, a jak nie ma, to znaleźć ksiażkę dość starą, która go reprodukuje. Ew. zwrócić się do wydawnictwa z prośbą o pozwolenie, ale to raczej bez szans, bo oni też kupują to od kogoś za grube pieniadze i na jakichś warunkach, pewnie nie GNU FDL. To dość trudna sytuacja. Dlatego własnie mamy ty tyle obrazów czarno-białych. Wydane przed wielu laty, muszą wystarczyc. Każdy dzis chce zbić fortunę nawet na malarzach, których proch dawno rozwiał wiatr. Tylko nieliczne muzea nie zastrzegają, że nie wolno robić zdjęć - przecież trzeba zarobić na folderach... i tak to jest. Ale spytaj jeszcze --tsca - on się zna lepiej niż ja... Dixi 16:28, 30 wrz 2004 (CEST)

Wg mojego rozumienia ustawy o prawach autorskich skan czegokolwiek nie jest chroniony swoimi prawami - bo nie jest to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Czyli, jak rozumiem, można skanować/kopiować skany rzeczy PD, nie można skanować/kopiować skanów rzeczy chronionych prawami aut.
--tsca
16:44, 30 wrz 2004 (CEST)

No tak, ale w takim razie skan z książki "nówki" musi wyglądać tak, że nikt nie udowodni, że to jest skan z tej książki, bo samo zdjęcie w ksiązce jest copyrightowane. Jaką masz gwarancję, że perfidny autor zdjęcia nie zrobil czegoś, co później dowiedzie (pod mikroskopem) że to jednak jego zdjecie...
Ech, chyba powinnam się leczyć... to już jakaś mania, czy co? Niedlugo wypiszę sobie na czole licencję, żeby nie było wątpliwości... Dixi 16:52, 30 wrz 2004 (CEST)
PS, wiem coś o tym, bo jesem właścicielką obrazu i jego slajdu. Do obrazu mam prawo ja, ale slajdu mi tknąć nie wolno, nawet odbitki z niego zrobuć, bo jest kopyrightowany. Czy to nie śmieszne??? Dixi 16:58, 30 wrz 2004 (CEST)
(jeszcze raz podkreślając: wg mnie :-) - znaczek © pod czymś takim nie ma mocy wiążącej. Tak samo, jak sprzeczne z polskim prawem umowy. Po prostu nie nabywa sie praw autorskich do grafiki przez odbicie jej na ksero, zeskanowanie, czy sfotografowanie tak, żeby wiernie było widać grafikę, a nie wkład fotografa. A do wiernej kopii z definicji nie można mieć praw, bo nie jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, itd. Wszystkie kopie są takie same.
Co innego zdjęcie, na którym widać kawałek ściany, ramę, i palec fotografa :-) Podobnie, myślę, że wszystkie zdjęcia rzeźb chronione, bo tu trzeba wybrać kąt, tło, oświetlenie, itd.
--tsca
17:05, 30 wrz 2004 (CEST)
Też jestem takiego samego zdania. Co więcej, o ile pamiętam, gdzieś widziałem albo wyrok SN albo pogląd z podobną tezą, że fotografia dzieła nie jest osobnym dziełem, chyba, że ta fotografia sama w sobie jest przejawem twórczego podejścia do dzieła. Co więcej, na stronie Dyskusja_Wikipedii:Prawa_autorskie cytowany jest podobny wyrok odnośnie fotografii dokonywanej według z góry określonych parametrów (np. dokumentacji muzealnej). Ale zaznaczam, że to wg prawa polskiego - nie wiem, jak jest gdzie indziej. Pibwl 18:17, 30 wrz 2004 (CEST)

~Dzięki, --tsca. Może faktycznie ten grafik mnie robi w żabę trawną? Dzięki za ciekawą dyskusję i pomoc. Dixi 17:19, 30 wrz 2004 (CEST)

Ale jeśli będziesz miała okazję, to daj mu przedstawić jego kontrargumenty na powyższe i przekaż nam - może dowiemy się czegoś sensownego?
--tsca
17:23, 30 wrz 2004 (CEST)
jeszcze tylko odpowwiem. To ogromny obraz, b. trudny do zrobienia. Trzeba sposo doświadczenia, zeby nie było odblasków, cieni itp. On twierdzi, że to waśnie jest jego wkład. Faktycznie, trzeba mieć "warsztat", zeby to zrobic dobrze. Tyle wiem na dzisiaj. Pozdrawiam... Dixi 17:28, 30 wrz 2004 (CEST)
Warsztat to on może mieć, ale wg mnie i tak nie jest twórcą, a jedynie "rzemieślnikiem". W umowie o wykonanie fotografii może chyba zastrzec jej określony sposób wykorzystywania czy kopiowania - ale wg mnie i tak nie podpada to pod prawo autorskie. Pibwl 18:17, 30 wrz 2004 (CEST)
Ode mnie to samo - z całym szacunkiem dla warsztatu i umiejętności fotografa, taki przypadek to praca odtwórcza, nie twórcza.
--tsca
18:21, 30 wrz 2004 (CEST)

Prawa autorskie - ilustracjeEdytuj

Życie jest krótkie i człowiek nigdy nie zdąży sam zdobyć odpowiedzi na wszystkie pytania, które go nurtują. Jeśli ktoś zna odpowiedź na moje pytanie (lub ma na ten temat skrystalizowane podlądy), prosze o odpowiedź.
Jak się przedstawia zgodność z zasadami Wikipedii umieszczanie w artykułach ilustracji zaczerpnietych z serwisów aukcyjnych? Przykładowo: piszę (lub modyfikuję) artykuł "Księstwo Wiki" rozdział "Znaczki pocztowe księstwa w latach 30-tych XX w". Jako ilustrację zamieszczam skan znaczka pocztowego, informując, że skopiowano do z aukcji serwisu http://www.allegro.pl.
Takie przykłady można znaleźć na polskich stronach Wikipedii. Czy to zgodne z zasadami czy nie bardzo? wp

Z tego co wiem to taką praktykę wprowadził Topory i za każdym razem IIRC uzyskiwał zgodę na wykorzystanie. Kpjas 21:44, 8 lut 2004 (CET)
Tylko po uzyskaniu zgody osoby wystawiającj.Topory 21:43, 7 paź 2004 (CEST)
Według mnie, jeśli chodzi o skany znaczków pocztowych, uzyskiwanie zgody od skanującego/wystawiającego lub podawanie jako źródła Allegro jest zbędne. Natomiast, pozostaje pytanie ogólne, czy można wystawiać skany znaczków na Wiki (prawdę mówiąc, nie mam pojęcia jakie regulacje mogą tu wchodzić w grę - ale wydaje mi się, że można). Natomiast jeśli chodzi o inne zdjęcia z Allegro, powinniśmy podawać autora (lub właściciela praw autorskich) Pibwl

Skany lub fotografie starych map i planów, zwłaszcza niekomercyjnychEdytuj

Na przykład niemieckiej mapy wojskowej z czasów I Wojny Światowej lub planów zabudowy spółdzielni mieszkaniowej z okresu międzywojennego.
Dlaczego przy takich plikach w Wikimedia Commons jest dodawany szablon {{PD-Polish}} jak na Leszczowate Mapa katastralna z 1852 r. (tu dodatkowo {{Anonymous-EU}}) albo The Pabst Plan Warsaw. Ten szablon jest stosowany nagminnie przy mapach, a przecież mapy i plany to nie są fotografie, nawet jeżeli nie są zeskanowane tylko sfotografowane. Bo chodzi przecież o oryginał.
Pozostaje oczywiście pytanie co z planami komercyjnymi, jak plan miasta sprzedawany w okresie międzywojennym.
Darekk2 (dyskusja) 15:39, 8 sie 2013 (CEST)

Czy wolno publikować zdjęcia, które pod rządami poprzednich przepisów zdążyły już przestać być chronione prawami autorskimi, natomiast wedle nowych przepisów byłyby chronione.Edytuj

Nie. Przyjęliśmy zasadę, że przestrzegamy polskiego prawa autorskiego w 100%. Polimerek 19:29, 12 sty 2005 (CET)

Problem polega na czym innym. Jeśli zdjęcie pod rządem poprzednich przepisów było chronione, lecz prawo wygasło, to od 2000 roku "odżyło" ono tak, jakby od początku stosował się do niego 70-letni termin (spójrz na początek dyskusji). A jeśli chodzi o utwory, które nie były w ogóle chronione z uwagi na brak zastrzeżenia praw autorskich - według nowych przepisów, prawo to nie odżywa. Pibwl « 20:43, 8 maja 2006 (CEST)

Prawa autorskie i pliki multimedialne (dźwięk, filmy)Edytuj

mam pytanko czy moge zamiescic w artykule inny plik niz grafika i dzwieki. Chodzi o to ze znalazlem na stronie NASA super animacje burzy slonecznej i chcialbym ja zmiescic. moze mi ktos powiedziec czy jest to mozliwe i jesli tak to jak??--Pjotrekr 14:02, 9 paź 2004 (CEST)

wszystko zależy od rodzaju licencji i typu pliku - jeśli gif, to chyba na razie można (nie wiadomo, czy status prawny gifów się nie zmieni, bo mają przestać być "wolne"). Nie mogę sprawdzić jak jest w NASA z licencjami na różne rzeczy /chyba można używać, ale trzeba wspomnieć o źródle - tak mi się coś roi, ale nie mam pewności/ - strony NASA nie chcą mi się w ogóle dziś otwierać. A robisz to "normalnie", z polecenia "prześlij plik". Niewiele pomogłam...

Pozdrawiam. Selena 14:21, 9 paź 2004 (CEST)

Dzieki serdecznie, za odpowiedz tylko ja chyba niezbyt precyzyjnie zadalem pytanie . Chodzi mi o to, że ta animacja jest w formacie MPEG i ja nie wiem jakiej składni użyc, byla wyswietlana i wogole czy jest to mozliwe. a jesli nie to co mam w tym wypadku zrobic zeby ogladajacy tą strone mogł sciagnąc sobie tenk filmik? Pozdrawiam

Niestety, masz to czynienia z tłumokiem informatycznym ;), myślę jednak, że MPEGi nie są "wolne" i same w sobie nie mogą być zamieszczone w Wikipedii. Proponuję podać link zewnętrzny do tego filmiku na stronie o burzy i dobrze opisać, czym ten link jest. Wtedy będzie ok, bez potrzeby ściągania czegokolwiek. Przykro mi, że nie potrafię lepiej pomóc. Pozdrawiam! Selena 14:32, 9 paź 2004 (CEST)

dzieki-widac tak zrobie:) Pozdrawiam serdecznie.--Pjotrekr 15:08, 9 paź 2004 (CEST)

może Video policy coś więcj wyjaśni. Kpjas ☺ 19:20, 9 paź 2004 (CEST)

Skany znaczków pocztowychEdytuj

A ja mam pytanie czy w ogóle wolno zamieszczać skany znaczków? Własnoręcznie zrobione? Wikipedysta:Dixi

Raczej nie. Skan stanowi reprodukcję dzieła, więc skoro dzieło jest chronione prawami autorskimi, to osobiste zeskanowanie niczego tu nie zmienia. Olaf 13:56, 8 mar 2004 (CET)
Co do znaczków nie byłbym pewien, czy faktycznie nie można... Pibwl 18:17, 30 wrz 2004 (CEST)
Pytanie brzmi - jak wygląda na Wikipedii sprawa wklejania skanów znaczków pocztowych polskich z okresu po 1945?
W świetle prawa autorskiego jest okres 70 lat, niby w PRL dzieła bez zastrzeżonych praw autorskich nie podlegały ochronie. A z drugiej strony każdy znaczek jest jakimś dziełem sztuki - bo pierwotnie robiony jest ręcznie rodzaj matrycy, a z reguły na znaczku można znaleźć nazwisko jej autora.
Jest jeszcze jedna kwestia - na stronie Poczty Polskiej znaczki są tylko z lat 1990-2006. Pewnie wynika to z lenistwa.
No i ostatnia sprawa - na znaczkach przedstawione są czasem ciekawe ilustracje, które często są jedyną sensowną ikonografią - np. Obrona Wizny czy polski autobus Zawrat. --Hiuppo 09:36, 10 wrz 2006 (CEST)
Zgodnie z prawem znaczki pocztowe są dokumentami urzędowymi. Podpadać powinny pod licencję oznaczaną w polskiej wikipedii {{PD-symbol}}, a na commons - {{PD-Polishsymbol}}. Prawo Pocztowe pisze o znaczkach pocztowych tyle (Dz. U. z dnia 24 lipca 2003 nr 130 poz.1188): Art.31 p.7 Znaczkom pocztowym przysługuje ochrona przewidziana w przepisach Kodeksu karnego dla urzędowych znaków wartościowych, zaś innym znakom i oznaczeniom służącym do potwierdzania opłacenia usługi pocztowej, ochrona przewidziana w przepisach Kodeksu karnego dla dokumentów, natomiast kodeks karny o "urzędowych znakach wartościowych" pisze (Art. 310-316) z grubsza tyle, że nie wolno ich fałszować, przerabiać itp., co w przypadku wikipedii nie znajduje zastosowania. Można ewentualnie zaproponować specjalny szablon dla znaczków pocztowych, wzorem na przykład niemieckiego {{Briefmarke-Deutschland}}. Julo 16:56, 15 wrz 2006 (CEST)
Julo, mógłbyś nie uskuteczniać chałupniczego poradnictwa prawnego? Ostatnia dyskusja na Wikiliście zadaje kłam twoim twierdzeniom. --Derbeth talk 10:17, 17 wrz 2006 (CEST)

Od czterech lat są dyskusje czy znaczki polskie podpadają pod {{PD-Polishsymbol}} i cały czas nie mogę znaleźć oficjalnej opinii Polskiej Wikipedii na ten temat, tylko wiele sprzecznych "prywatnych" opinii. W międzyczasie ilość polskich znaczków na Commons powoli rośnie, mimo ze nie jest jasne czy warto inwestować czas w ich opisywanie i organizacje. Czy można by bylo wrócić do tej dyskusji i zakończyć ją jakaś oficjalną pozycją. --Jarek Tuszynski (dyskusja) 22:23, 11 lut 2008 (CET)

Kto ma prawa autorskie do postów z Usenetu i innych grup dyskusyjnych?Edytuj

Jak wyglądają prawa autorskie postów? Pytam ze względu na hasło plonk będące kopią czegoś [1].

"Plonki humorystyczne"? Te cytaty należy skasować. Nie na poziomie, nie nadają się do encyklopedii, a i humoru w nich brak.
Natomiast co do postów w Usenecie - można napisać maila/posta i zapytać. Bez pytania nie wolno kopiować.
--tsca
00:31, 9 wrz 2004 (CEST)

Czy w wikipedii wolno zamieszczać podstawowe informacje z innych źródeł?Edytuj

Jak traktować hasła dotyczące powszechnie znanych informacji?. Chodzi mi o np. biografie astronautów, informacje dotyczące poszczególnych załogowych lotów kosmicznych. MP

Na informacje nie ma praw autorskich - należy je więc zredagować samodzielnie w tekście i zamieścić w Wikipedii. Nie wolno po prostu kopiować cudzych tekstów. Zapraszam do Portalu wikipedystów - masz link z lewej strony. Miłej pracy i pozdrawiam, Selena 20:15, 24 wrz 2004 (CEST)

Kto ma prawa autorskie do zdjęć w nie wydawanych już czasopismach?Edytuj

Czy można wykorzystać zdjęcia już nieistniejącego pisma zgodnie z licencją Wikipedii (GNU FDL / Public Domain / cokolwiek podobnego)? Mam tu konkretnie na myśli Wojskowy Przegląd techniczny i logistyczny, który zakończył działalność pod koniec 2003r. Pozdrawiam--Dax 00:24, 31 paź 2004 (CEST)

Raczej nie. Prawo autorskie do zdjęć istnieje niezależnie od istnienia czasopisma. Niektóre z zamieszczanych tam zdjęć mogą być w rzeczywistości public domain, ale trudno powiedzieć które. Spójrz też na Dyskusja_Wikipedii:Prawa_autorskie Pibwl 00:07, 8 lis 2004 (CET)

Prawa autorskie do definicji matematycznych i fizycznychEdytuj

Od niedawna przeglądam Wikipedię, jestem nowicjuszem. Wpisałem w części matematycznej kilka haseł ,,na czerwono, które chciałbym poznać. I pytanie. Jestem matematykiem (tak mogę chyba powiedzieć) i znam parę haseł, które przydałyby się w Wikipedii, ale nie wiem jak to jest z prawami autorskimi do definicji. Można oczywiście zmodyfikować definicję, np. zmienić słowa, ale prawda jest taka, że definicje (matematyczne) są najlepsze, gdy przytacza się te znane, wypróbowane, zapamietane lub wyczytane gdzieś z podręczników, np. akademickich. Powiedzcie mi, proszę, jeśli można, co mogę, a czego nie mogę dopisać w Wikipedii. Nie chciałbym dodawać pracy administratorom przy wymazywaniu rzeczy, które są chronione prawami autorskimi. Będę wdzięczny za wyjaśnienia.Balbin

Sprawa jest nieco złożona i IANAL. Prawdą jest że nie wolno dodawać treści objętych prawem autorskim,a więc przepisywanie słowo w słowo lub za pomocą wytnij-wklej, nie jest możliwe. Z drugiej strony jeżeli jest to prawda oczywista i nie na w niej twórczego, indywidualnego wkładu osoby, która taką definicję stworzyła, to można (tak mi się wydaje) takiej definicji użyć. Trudno przypuszczać, że np. to że gdzieś jest w podręczniku czy encyklopedii napisane "Miasto Warszawa jest stolicą Polski i leży nad środkową Wisłą", nie znaczy że nie można też tego zamieścić. Nie jestem pewien jak się ma sprawa z definicjami matematycznymi. Kpjas ☺ 14:47, 4 lis 2004 (CET)
Co do definicji chyba nie ma problemu, bo przecież nic nowego się na tym polu nie wymyśli. nastomiast reszta artykułu, czyli np. wyjaśnienie czy omówienie definicji, generalne wprowadzenie itp. powinny być własne. Pibwl 00:07, 8 lis 2004 (CET)
Nie jestem do końca pewien, ale użycie czyichś definicji i wzory fizycznych/matematycznych nie kwalifikuje się chyba jak złamanie praw autorskich... Bardziej jako cytowanie (z tym, że w tym wypadku przydałaby się być może notka o źródle). Zresztą, na zdrowy rozum, w interesie twórcy definicji jest, aby była jak najpowszechniej używana. --Ryszard Szopa 02:35, 16 wrz 2005 (CEST)
Matematycy, fizycy itd. nie uczą się definicji/wzorów na pamięć (co nie znaczy iż ich nie umieją). Jeżeli w pełni rozumiesz jakieś pojęcie, to definicja z głowy jest równie dobra jak definicja z podręcznika akademickiego (a jeżeli nie, to lepiej nie edytować hasła w celach innych niż drobne poprawki). Poza tym, autor definicji/wzoru to co innego niż osoba, która spisała te def/wzory do podręcznika czy tablic. Zwykle sytuacja pierwsza (autorstwo def/wzoru) jest "powszechną wiedzą", dostępną dla wszystkich, bez praw autorskich itd. (nikt nie powie, że wymyślił wzór na pole koła) Natomiast druga osoba - spisująca "powszechną wiedzę" do różnych opracowań wykonuje pracę, a korzystanie z cudzej pracy bez pozwolenia jest NPA. Pozdrowienia, Googl 18:49, 16 wrz 2005 (CEST)

Czy można u was publikować swoje prace naukoweEdytuj

Publikować w Wikipedii można w zasadzie każdy autorski tekst. Dokonuje się jednak tego zrzekając się praw autorskich i zezwalając w duchu specjalnej licencji GNU FDL na wszelakie modyfikacje i dalsze rozpowszechnianie tekstu. Nie podpisuje się poszczególnych artykułów. Należy więc przemyśleć, czy chce się coś "opublikować pod swoim nazwiskiem" (co w Wikipedii nie wchodzi w grę), czy udostępnić swoją pracę jako część ogólnoludzkich zasobów wiedzy, mając świadomość, że pozostanie się anonimowym i wiedząc, że tekst może ewoluować i być w różny sposób wykorzystywany (i wtedy - jak najbardziej). Pozdrawiam, Selena 11:51, 31 paź 2004 (CET)

 • Wg obecnych zaleceń edycyjnych w Wikipedii nie wolno umieszczać prac opisujących własne oryginalne wyniki badań. Wynika to z faktu, że w Wikipedii nie ma systemu recenzji i weryfikacji treści, podobnego do tego jaki jest w czasopismach naukowych. Stąd zanim oryginalne wyniki badań nie zostaną poddane normalnej weryfikacji naukowej przez opublikowanie ich w odpowiednim czasopiśmie naukowym i ew. dyskusji na jego łamach, nie należy ich umieszczać w Wikipedii. Jest to tzw. zasada No original research - która obowiązuje w większości wydawnictw encyklopedycznych. Natomiast prace popularnonaukowe, czy przeglądy literaturowe mogą być w Wikipedii zamieszczone o ile to nie narusza niczyich praw autorskich Polimerek 11:18, 31 sty 2005 (CET)
  • nie wolno umieszczać prac opisujących własne oryginalne wyniki badań< to jest myślę źle ujete. Jeżeli prace zostały opublikowane to ich autor nawet jak jest laureatem nobla może je tu opisać podając źródło w którym zostało opublikowane. Ciosek 11:17, 16 mar 2006 (CET)
  • wydaje mi się, że warto podkreślić, iż opublikowany już gdzieś artykuł naukowy ma wydawcę, który zazwyczaj nie zgadza na powielanie wydawanego przez niego tekstu. Zatem, jeśli chcemy umieścić własne osiągnięcia naukowe, to w większości przypadków niestety nie może to być dokładnie ten sam tekst (z opublikowanego artykułu). Musimy raczej zrobić opracowanie własnej publikacji, lub napisać ją na nowo wykorzystując inne słowa i tworząc nowe grafiki (wykresy), jeśli takowe były. Reiden (dyskusja) 01:06, 18 wrz 2010 (CEST)

Hasło napisanie na bazie mojego własnego tekstu został oskarżony o naruszenie prawa autorskiegoEdytuj

Niedawno dodałem artykuł, a dziś chciałem sprawdzić, czy ktoś go może poprawił i okazało się, że został on zakwalifikowany do art. podejrzewanych o naruszenie praw atorskich. Link prowadzi do mojej własnej strony, z której skopiowałem tekst i dodałem jeden akapit. Co mam zrobić, aby go nie usunięto? Na mojej stronie tekst nie jest podpisany, a umieszczając go tam, chodziło mi o to, żeby każdy mógł go sobie wykorzystać. Nie chce do niego żadnych praw autorskich. Wcześniej czytałem, że w "podobnym" przypadku potrzebna jest zgoda autora. Jeśli tak, to tu i teraz ją sobie wydaję :-). Co mam zrobić?

Najlepiej założyć konto w Wikipedii (patrz: Wikipedia:Logowanie) i tam napisać, że się ma zamiar przenosić treści z własnej strony. Ew. można to zrobić na stronie dyskusyjnej podejrzewanego hasła. Polimerek

Tekst niedyś przetłumaczony z innej Wikipedii został tam skasowany jako naruszający prawo autorskieEdytuj

Witam wszystkich! :-) Zajrzałam kiedyś na interesującą mnie stronę w języku węgierskim (na stronach Wikipedii). Zamierzałam przetłumaczyć dany tekst. Dziś jednak na tej właśnie stronie znalazłam wiadomość, że ów tekst został skopiowany...wobec czego nie mogę tego zrobić, bo nie mam do tego prawa. Co dzieje się w sytuacji, gdy przetłumaczę tekst, który np. za miesiąc czy dwa okaże się być plagiatem? Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam deckos.

IMHO jeśli coś takiego znajdziesz, to musisz przeredagować ten tekst - czyli napisać go od nowa własnymi słowami. Wtedy to już nie będzie plagiat. Jeśli nie potrafisz/nie masz czasu, to powinieneś go niestety skasować, lub zostawić w jego miejsce jakiegoś prostego stuba. Polimerek 20:50, 28 lis 2004 (CET)

Logo firm i instytucji - prawa autorskieEdytuj

Czy można umieścic na Polskiej Wikipedii (a dokładnie na commons, potem dopiero użyć w artykule) umieścić logo np. Firefoxa. W amgielskiej pisało, że jest ono fair use. Czy tak samo jest z innymi znakami graficznymi? Marshau

najlepiej się pewnie skontaktować z ludzmi z projektu mozilla.org i dowiedzieć jakie obwarowania prawne / licencja powiązane są z logo firefoxa... i wtedy będziemy wiedzieć jak to dokładnie jest... pozdrawiam, Blueshade 14:04, 15 gru 2004 (CET)
a co z innymi logami (też trzeba się kontaktować w sprawie każdego loga?) i screenshotami (o screenie Diablo 2 można zapomnieć?) Marshau
no właśnie ze screenshotami jest taki problem, że o ile w przypadku oprogramowania opensource można teoretycznie domniemywać, że nie będzie problemu z licencją, to jednak ze screenshotami z programów objętych copyrightami tak już na pewno nie jest... przypuszczam, że można traktować spokojnie screenshot, jako użytek fair use... ale jak to zostało przyjęte w wyniku konsensusu, grafiki na zasadach fair use są u nas niedopuszczalne - zbyt wiele to rodzi wątpliwości (zwłaszcza, że w polskim prawie, afaik, fair use nie funkcjonuje). ogólnie jednak najlepiej jest (jeśli to możliwe) - po prostu sprawdzić, jaką taki screenshot lub logo są objęte...
według mnie, jeżeli coś nie jest zabronione, jest dozwolone : ), ale jeżeli taka decyzja... trudno. a tak w ogóle - czy grafiki fair use mogłyby zmienić licencje na creative commons? (tą z wszystkimi trzema opcjami)?? i pytanie z innej beczki - czy do wikiportalów w sekcji "Grafika tygodnia" można wstawiać pliki z Commons? Marshaü 22:25, 19 sty 2005 (CET)

Do kiedy, licząc od dnia powstania, dzieło chronione jest prawami autorskimiEdytuj

Od momentu utrwalenia do (jeśli dobrze pamiętam) upływu 50 lat od daty śmierci autora.
--Jerry 19:25, 26 sty 2005 (CET)
Obecnie 70 lat po śmierci. Pibwl « 20:43, 8 maja 2006 (CEST)

70 lat i starsze?Edytuj

"Biegając" po commons napotkałem notkę pod zdjęciem (to nie był szablon), że jest ono starsze niż 100 lat w związku z czym wygasły do niego prawa autorskie. Art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych stwierdza, że "z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu", czy:

 • można uznać, że zdjęcie starsze niż 70 lat nie podlega prawu autorskiego i można je skanować i rozpowszechniać;
 • reprodukcja (np. z internetu) zdjęcia starszego niż 70 lat, nie podlega PA i można je rozpowszechniać (czy do reprodukcji, jako pracy osoby trzeciej, mają zastosowanie oddzielne PA);
 • jeśli się mylę i zapis w art. 36 nie ma takiego zastosowania, to czy istniej prawo pozwalający określić (domniemywać) na podstawie wiek zdjęcia, że wygasły do niego PA;

(w internecie można znaleźć sporo starych zdjęć, o których niewiele wiadomo, ja kiedyś znalazłem np. zdjęcia Gdyni z lat 1930-33 czy powstańców styczniowych (prawie 150 lat, więc jest chyba już wolne) i inne o których wiadomo tylko, jakie wydarzenie ilustruje - ale o autorach i prawach autorskich żadnych informacji) wames 18:58, 3 maj 2005 (CEST)

To nie tak prosto. Prawa gasną w 70 lat, ale po śmierci autora, dlatego co do zdjęć 100-letnich to właściwie jest tylko przypuszczenie, że autor zmarł i wygasły... Nie ma w Polsce prawa pozwalającego domniemywać na podstawie wieku zdjęcia, że wygasły do niego prawa (chyba że: data zdjęcia +70 lat życia autora w optymistycznym wariancie +70 lat ochrony < 2006 ). Zdjęcia powstańców styczniowych raczej z pewnością są wolne, zresztą, wątpię, czy kiedykolwiek odnosiły się do nich prawa autorskie. Reprodukcja zdjęcia, o ile nie ma własnego wkładu (np. podkoloryzowanie), nie jest osobnym dziełem i nie podlega osobnej ochronie. Pibwl « 20:43, 8 maja 2006 (CEST)

zastrzezenie o autorzeEdytuj

chcialbym oploadowac rozne zdjecia na wiki, ktore beda mogly byc uzywane "for any purpose" ale z zastrzezeniem ze sa one mojego autorstwa (wpisane imie i nazwisko) - czy istnieje taka opcja? i jesli tak, jak postepowac przy wgrywaniu pliku. daauyi 01:46, 2 lis 2005 (CET)

Najwygodniej udostępnić na licencji {{Cc-by-sa-2.5}} (Szablon:Cc-by-sa-2.5). Pibwl « 20:43, 8 maja 2006 (CEST)

LogaEdytuj

Chciałbym się dowiedzieć czy znaczki takie jak loga klubów sportowych, czy partii politycznych są własnością publiczną, czy tez nadal pomimo masowego użycia są własnością autorów grafik??

ScreenshotyEdytuj

Zasady polskiej Wikipedii stanowią, że dopuszczalne jest użycie screenshotów z gier i programów. Czy dotyczy to także filmów i seriali?

z tego, co mi wiadomo, to zasady polskiej Wikipedii stanowią, że nie wstawiamy tutaj żadnych treści (grafik, tekstów, i innych), które są objęte innymi licencjami niż licencje otwarte lub które nie są "public domain". czyli wstawiać screenshoty z gier i programów można tylko wtedy, jeśli grafika w tych grach/programach jest publikowana na zasadach akceptowanych przez wikipedię (wolne licencje lub public domain). z filmami i serialami jest to samo... pozdrawiam, Blueshade 12:01, 31 mar 2005 (CEST)
ps: oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby próbowac uzyskać oficjalną zgodę autorów filmu/serialu/gry/programu na publikację danego screenshotu/kadru na licencji GFDL lub CC czy innej, ale to oczywiście trochę bardziej skomplikowana droga - Blueshade 12:01, 31 mar 2005 (CEST)
Czy mogę wstawić screenshot oprogramowania rozprowadzanego na którejś z "wolnych" licencji, ale zrobiony pod Windowsem (widoczne menu Start z zastrzeżonym logiem Windows)? Thar 20:11, 12 lip 2006 (CEST)
Wersja krótka: nie. :')
Wersja dłuższa niż krótka: Elementy graficzne systemu Windows (specyficzne przyciski, ikony, loga) są przedmiotem prawa autorskiego. Tym samym niemożliwe jest ich wykorzystanie w Wikipedii na zasadach innych określonych w wolnych licencjach. Grzegorz Dąbrowski § 20:58, 12 lip 2006 (CEST)
Lekko odchodzę od tematu, ale na polskiej Wikipdii została umieszczona taka oto grafika pochodząca z Commons:

[2] która zawiera zastrzeżone logo AMD. Jeśli dozwolone jest przedstawianie takich elemtów graficznych na zdjęciach, to czemu nie wolno przedstawiać ich na screenshotach? A może mam zrobić zdjęcie monitora? ;] Thar 11:58, 24 lip 2006 (CEST)

Czytając artykuł w wikipedii Prawo autorskie w sekcji Czas trwania autorskich praw majątkowych pisze:

Jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca:

 • 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu,
 • gdy utwór nie został rozpowszechniony - 70 lat od daty ustalenia utworu;
 • 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania);
 • 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia)

czyli można na wikipedii wstawić screenshot z filmu nadanego 50 lat temu? S99pl 18:29, 19 sie 2007 (CEST)

Licencja BSDEdytuj

Pytanie właściwie dotyczy Commons (choć można je odnieść także do Wikipedii), ale zanim otrzymam tam odpowiedź miną wieki. Liczę więc, że któryś ze zorientowanych wikipedystów zechce mi pomóc :-) . Pytanie brzmi: czy na Commons/Wikipedię można ładować screenshoty oprogramowania objętego Licencją BSD? Thar 22:37, 26 lip 2006 (CEST)

Licencja BSD jest jak najbardziej wolna (i w jedną stronę nawet kompatybilna z GNU FDL) więc w myśl tego co jest napisane powyżej można. Bercik 01:08, 6 paź 2006 (CEST)

Zbiór artykułów prasowychEdytuj

Podam konkretny przykład. Jest sobie książka, która jesy wyborem artykułów prasowych (skany lub stylizowane kopie) z danej dziedziny. Autorka książki opracowała do tego skorowidz, pozwalający łatwo wyszukać odpowiednie artykuły względem hasła. Pytania:

 • Czy można cytować treść tych artykułów (są to gazety codzienne)?
 • Jak w świetle praw autorskich przedstawia się wykorzystanie takiej książki (artykuły są "zapożyczone" ale autorka też ma swój wkład w kształt tej publikacji)?--Tigga 15:38, 28 wrz 2006 (CEST)

Obrazki z internetuEdytuj

Czy można umieścić w Wiki portret postaci historycznej przeniesiony z innej strony internetowej. Jeśli tak, to jak opisać licencję? Pozdrawiam, Histmag 12:29, 13 paź 2006 (CEST)

W myśl polskiego prawa autorskiego własnością publiczną są zdjęcia (fotokopie) obrazów do których wygasły prawa autorskie (są własnością publiczną), więc raczej można. Bercik 15:21, 13 paź 2006 (CEST)

Więc licencję opisać jako "Prawa autorskie wygasły", czy "Reprodukcja obrazu, który jest własnością publiczną ze względu na wiek"? Histmag 20:40, 13 paź 2006 (CEST)

Ja bym dawał właśnie "Reprodukcja obrazu, który jest własnością publiczną ze względu na wiek" bo to dokładnie ten przypadek - nie jest istotne skąd pochodzi reprodukcja (reprodukcja jest pozbawiona charakteru twórczego). Bercik 01:16, 14 paź 2006 (CEST)

Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o zdjęcia postaci, które wciąż żyją lub zmarły niedawno. Czy je też można wystawiać do Wikipedii i jeśli tak to z jaką licencją. Z góry dziękuję za odpowiedź, Histmag 10:26, 14 paź 2006 (CEST)

Zdjeć (jeżlei nie jesteś ich autorem / ich licencja nie pozwala na to) nie można wstawiać, co do omawianych wcześniej fotokopii to warunkiem koniecznym jest aby prawa autorskie do orginalnego portretu wygasły (70 lat po śmierci autora). Bercik 23:06, 14 paź 2006 (CEST)

Strony dyskusjiEdytuj

Czy materiały publikowane na stronie dyskusji też podlegają GNU FDL ? Peter de Sowarodyskusja 13:15, 20 lut 2007 (CET)

dodawanie logo klubu sportowegoEdytuj

Czy moge zamiescic logo klubu sportowego? Na poczatku rozszerzyc haslo: kv mechelen ale dodane logog zespolu zostalo usuniete i argumentowano to tym, ze nie mam pozwolenia (praw) na edytowanie tego logo. Wiec napisalem do klubu, otrzymalem odpowiedz pozytywna, zgodzili sie, nawet podali mi link do str, z ktorej moge sobie te logo sciagnac. Co teraz mam zrobic? czy mam wyslac komus te pozwolenie ktore ottrzymalem? jesli tak to komu (e-mail)? pozdrawiam --marbab 22:18, 16 sie 2007 (CEST)marbab

Ustawa z 1926 i z 1935Edytuj

Potrzebna jest treść tych ustaw by móc stworzyć odpowiednie szablony na en-wiki (i prawdopodobnie na commons i pl-wiki, i inne projekty). Będę wdzięczny za informację czy te ustawy są online. Odpowiedzi bardzo proszę kopiować na moją dyskusję.--Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus Słucham? 23:01, 18 mar 2006 (CET)

Masz -- Jarek Tuszynski 15:57, 1 paź 2007 (CEST)

, to gdzie) szczegółowe wyjaśnienie sposobu zagwarantowania i udokumentowania prawa do publikacji cudzych materiałów, np. zdjęć? Konkretnie, znalazłem zdjęcie w Sieci, napisałem do administratora strony pytanie, i dostałem zgodę na powieszenie jego zdjęcia w Wikipedii. Jednak:

Tak naprawdę to nie mam gwarancji, że osoba, która mi odpisała, jest rzeczywiście właścicielem zdjęcia. Nawet gdyby, to właściwie nie mam dowodu, że udzieliła zgody - zwykły list elektroniczny nie jest dokumentem w rozumieniu prawa, i nadawca może się go w każdej chwili wyprzeć. A nawet gdyby list ten mógł posłużyć za "dowód", to mam go ja, a nie administratorzy Wikipedii - a kim ja jestem, to nikt (na razie) dokładnie nie wie. ;) Zatem w razie jakichkolwiek zastrzeżeń może być bardzo trudno udowodnić fakt uzyskania zgody - któż bowiem znajdzie tę zgodę u mnie, jeśli zmienię adres IP, maszynę, nick, lub w ogóle wyłączę się z projektu...? CiaPan 18:14, 18 mar 2004 (CET)

Nie znam się na prawie, ale przychodzi mi do głowy kilka rozwiązań. Czy realnych inna sprawa:

sam autor przesyła plik na Wikipedię (wtedy jest 100% OK) autor wypuszcza np. zdjęcie w mniejszej rozdzielczości na licencji GNU FDL bierzemy deklarację za dobre słowo i umieszczamy o tym info w opisie zdjęcia W praktyce nie ma innego wyjscia, jak brac deklaracje za dobre slowo. Mail informujacy o zgodzie kopiujemy do opisu zdjecia. Jesli to artykul jest skopiowany za zgoda autora, zgode wpisujemy do jego dyskusji a na stronie artykulu kurtuazyjnie mozemy poinformowac skad oryginalnie pochodzi. I nic wiecej zrobic nie jestesmy w stanie. Olaf 10:45, 19 mar 2004 (CET)

prawa autorskie przy przenoszeniu haseł z Wikipedii do innych projektów opartych na WikiEdytuj

Zajmuje się przygotowaniem encyklopedii na zasadzie WIKI. Tematyka to jRPG, konsole, Japonia, etc. Otóż wzorowałem sie na Polskiej Wikipedii. Przeczytałem licencje wolnej dokumentacji, ale nie do konca wiem czy moge dowolnie korzystać z materiałów zawartych na Wikipedii. Rzeczywiscie mozna dostrzec podobienstwo, ale wiele rzeczy zmienialem i niejedno zrobilem sam. Czy w takim razie korzystając z materiałow zamieszczonych na Wikipedii, musze napisać na kazdej stronie ze informacje pochodza z tej strony, i takie tam. Czy moze wystarczy notka na głownej stronie, ze: Moja encyklopedia jest dostępna na zasadach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU oraz była wzorowana na polskiej Wikipedii. Poprostu chce byc w porzadku i pytam, aby nie miec kłopotow, ani nie byc posadzonym o plagiat.--83.16.5.174 13:16, 3 sty 2005 (CET)

zasadniczo sprawa wygląda tak, że wypada wpisać coś w rodzaju pierwotna wersja artykułu pochodziła z Wikipedii do każdego artykułu stąd, jeśli jesteś w stanie automatycznie załadować artykuły to nie powinieneś mieć kłopotów z automatycznym dopisaniem czegoś takiego na końcu każdego oczywiście każdy artykuł stworzony na podstawie artykułu z wikipedii musi być objęty GFDL zobacz Mirrory i forki polskiej Wikipedii, to niezły przykład, co można uznać za dobre, a co za złe mój egoistyczny punkt widzenia jest taki: po co się rozdrabniać, przecież: wikipedia ma bardzo dużo użytkowników, Ty musiałbyś zaczynać od nowa skoro i tak udostępniasz zawartość na GFDL, to każdy może wziąć od Ciebie poprawioną wersję i wstawić do Wikipedii raczej nie nazywaj swojej encyklopedii wikipedią, żeby nie wprowadzać zamieszania Tekst pochylony''

Zamieszczanie zdjęć-odwzorowań dawnych rękopisów i starodruków.Edytuj

Przedmiotem mojego zapytania jest zdjęcie, którego PA z punktu widzenia daty wykonania nie wygasły, ale jest ono wiernym odwzorowaniem wizualnym strony z XI-wiecznego kodeksu. Zmian dokonano tylko w kolorystyce; zdjęcie jest czarno-białe. Twórcą tego zdjęcia jest Polska Akademia Nauk, która wykonała je około lat 60 XX wieku. Zdjęcie zamieszczone jest w pracy naukowej wydanej w 2002 roku, którą mam możliwość skanować. Czy zdjęcie takie można ropatrywać tylko ze względu na treść, a w związku z tym, zamieścić na Wikipedii jako public domain? --Günter :) 23:27, 4 lut 2007 (CET)

Autorstwo a prawa autorskieEdytuj

Zastrzegam się że nie jestem prawnikiem, ale z racji swojej dzialalności ocieram się o problemy praw autorskich. Wg mojej wiedzy jeżeli autor sprzedał autorskie prawa majątkowe do swojego dzieła to uprawnionym do udzielania licencji jest ten kto je nabył.

Sprawa ma swoje znaczenie praktyczne, bo jestem w posiadaniu praw autorskich do szeregu tekstów które mogłyby zostać opublikowane w Wikipedii. Dlaczego więc we wszystkich materiałach piszecie że prawo publikacji ma wyącznie autor tekstu? Wikipedysta:Mawi 08:51, 7 luty 2007 (CET)

CytatEdytuj

Mam pytanie, czy jak podałem cytat z pewnej książki oraz podałem kto jest jego autorem, to podlega to ochronie praw autorskich, czy nie?

Chodzi mi dokładnie o to: John D. Barrow w swojej książce "Pi razy drzwi" podaje inną wersję tego paradoksu. Nazywa go paradoksem Cyrulika Sewilskiego:

"Cyrulik Sewilski goli w Sewilii tych, i tylko tych, którzy nie golą się sami. Czy Cyrulik goli się sam?"

Reprodukcje obrazówEdytuj

Co mówi prawo o ochronie praw autorskich co do reprodukcji obrazów. Które z nich można udostępnić i na jakich warunkach?--Czerwony Towarzysz 21:27, 1 wrz 2007 (CEST)

Niezgodność zasad Wikipedii z polskim prawem autorskimEdytuj

Podstawowa zasada polskiepo prawa autorskiego jest niezbywalność autorskich praw osobistych. O ile mozna zbyc autorskie prawa majatkowe - z czym mamy do czynienia na Wikipedi, o tyle autor nie moze pozbyc się uprawnien wynikajacych z autorskich praw osobistych, a de facto wymusza to Wikipedia, chociazby wprowadzajac zasade, ze przy cytowaniu artykulow z Wiki w innych miesjcach, wskazujemy jedynie Wikipedię jako źrodlo i nic wiecej. Pozbawiajac tym samym autora tekstu jego praw, wynikajaceych z autorskich praw osobistych. Wikipedia narusza osobiste prawa autorskie takze w innych kwesriach - np., zezwalajac na ingerencje bez zgody autora w merytoryczna zawartosc utworu w rozumieniu ustawy, co na gruncie polskiego prawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niedopuszczalne. Matrek (Dyskusja) 13:19 13 wrze 2007 (CEST)

Raczej niezupelnie tak ...
 1. prawa osobiste są zachowane (dane autora sa zachowane i posiada on prawa do swoich materialow - moze je np. opublikowac gdzie indziej), ale jako iż Wikipedia jest opracowaniem zbiorowym podaje się tylko to opracowanie (jak np. encyklopedia PWN ...)
 2. publikując coś w Wikipedi udzielasz na to licencji FDL tym samym zgadzajc sie na ingerowanie w swoje dzielo
Bercik 18:52, 15 wrz 2007 (CEST)

Przedwojenne znaczki, kasowniki i pocztówkiEdytuj

Za kilka miesiecy bede mial mozliwosc zeskanowania ciekawych znaczkow, kasownikow i pocztowek z okresu przedwojennego lub okolic wojny; np. kasownikow/pocztowek/nalepek z Targow Wschodnich, kasownikow z okresu smierci Pilsudskiego (okazjonalne pocztowki, kasownikow z pociagu zalobnego, serii kasownikow z cytatami marszalka), kasownikow Ligii Morskiej i Kolonialnej, zajecia Zaolzia (pokazujace jak posuwaly sie wojska polskie), czy rarytasowe kasowniki z odwolanych zawodow balonowych 3 wrzesnia '39. Nie bede podawal wiecej przykladow bo sam dalej sie slinie :) Ale - czy one sa public domain? Czytalem dyskusje ww. ale jaki jest consensus? Moge wrzucic na commons jako PD czasowe lub PD Polish gov? --Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus Słucham? 23:42, 3 sty 2008 (CET)

Sprostowanie do artykułu o 26 Brygadzie OPK Autor prawdopodobnie w ogóle nie sprawdzał tego co sam pisał na temat organizacji w.w Brygady,bo gdyby sprawdzał,to wiedziałby,że 39 dywizjon rakietowy OPK,był umiejscowiony w Gryfinie,a nie w Nowogardzie.

link do Wikicytaty, Wikimedia i WikipediaEdytuj

Czy na moim "prywatnym" wiki mogę stworzyć sobie szablony (technicznie to wiadomo że mogę, chodzi o to czy mi wolno) takie jak tu po prawej zamieściłem

dokładnie takie same (z ikonami i identycznym tekstem)? --SledgehammerPL (dyskusja) 22:05, 8 lut 2009 (CET)

A jak cytować hasła z Wikipedii?Edytuj

Chciałbym zapytać jak poprawnie cytować (zgodne z prawem autorskim i dozwolonym cytatem) wybrane hasła z Wikipedii. W miarę jasna jest sytuacja obszerniejszych "przedruków" fragmentów Wikipedii, np. zbioru tematycznych haseł, zarówno na nośniku CD jak i papierowym - trzeba umieścić pełny tekst licencji. W dużym tekście, kilka stron licencji nie jest problemem. Ale jak przedrukować jedno hasło np. w gazecie (dowolnej), odnoszące się do np. wioski mazurskiej? Samo hasło zajmie co najwyżej kilka akapitów (częściej tylko jeden). Treść licencji będzie znacznie obszerniejsza. Żadna gazeta na to nie przystanie.

 • Czy pojedyncze hasło można potraktować jako cytat (prawo dozwolonego cytatu), a więc dosłowny lub sparafrazowany i umieścić tylko dane 'bibliograficzne" (a więc, że z Wikipedii, kiedy dostęp i ewentualnie pełny adres internetowy?)
 • czy w przypadku cyklu artykułów, opisujących wsie warmińskie, wystarczyłoby podać tekst licencji tylko w pierwszym artykule?

--czachorek (dyskusja) 07:58, 15 lut 2009 (CET)

Zgodnie z zasadami oraz wskazówkami, ...według licencji Wikipedii, GNU Free Documentation License (GFDL), w przypadku użycia poza Wikipedią materiałów z niej pochodzących należy podać licencję, na której są one rozpowszechniane (zamieścić należy jej treść lub link do niej) oraz podać przynajmniej pięciu głównych autorów danego artykułu (według niektórych w przypadku kopii online rolę tę spełnia link do oryginalnego artykułu w Wikipedii i/lub do historii artykułu).
zatem w kwestii licencji wystarczy, jeżeli podasz źródło, typ licencji i link do niej. Prawo cytatu nie ma w Twoim przypadku zastosowania, bo nawet jeżeli uzasadnisz, że używasz urywka utworu, to u Ciebie stanowi on całość tekstu (nie pełni funkcji pomocniczej, ani nie jest przedmiotem analizy, to po prostu główna część tekstu). Ale mimo niemożności korzystania z prawa cytatu, nadal możesz skorzystać z licencji na jej warunkach, jest ona dość liberalna. Pundit | mówże 12:16, 3 mar 2009 (CET)
Aha, co do cyklu artykułów - źródło, typ licencji i link do jej opisu należy umieścić w każdorazowej publikacji. Pundit | mówże 12:17, 3 mar 2009 (CET)

Wynikałoby z tego, że nie można stosować normalnych zasad powoływania się na fakty naukowe, które z deinicji nie są objęte prawem autorskim (ochroną prawem autorskim). W takim rozumieniu wyrządzalibyśmy szkodę nauce jako takiej i wolnej wiedzy, bo cokolwiek zostanie dodane do Wikipedii, to w nieuprawniony sposób wyłączane jest z dotychczasowego obiegu informacji. Moim zdaniem zarówno prawo cytatu jak i licencja dotyczy prawa autorskiego. Natomiast m.in. fakty naukowe nie są objęte ochroną prawa autorskiego. Co do podawania 5 głównych autorów - To jak to zrobić praktycznie, w przypadku bardziej "aktywnych" haseł? Liczyć wkład merytoryczny czy ilościowy w postaci literówek, kategorii itd. W tym rozumieniu redaktor utożsamiany jest z autorem. W przypadku cytowania/przedruku jednego hasła być może jest to do zrealizowania, ale bardzo uciązliwe (i obarczone ryzykiem przekłamania), bo nie wystarczy zerknąc na licznik edycji. W sumie z powyższego wyjaśnienia zrozumiałem, że Wikipedia i licencja tworzą zupełnie nową jakość, uniemożliwiając normalne, wielowiekowe powoływanie się na fakty naukowe i informacje (z podaniem źródła i autora), wymuszając znacznie rozbudowana formę. Mam nadzieję, że jednak źle zrozumiałem, bo inaczej nie ma sensu uzupełnianie Wikipedii (nie uwalnia a zniewala wiedzę). --czachorek (dyskusja) 12:44, 3 mar 2009 (CET)

Fakty naukowe nie podlegają żadnej ochronie prawa autorskiego - to w ogóle co innego, przywołanie odkrywcy, a co innego cytat. Napisałem Ci, jak wedle mojej najlepszej wiedzy to działa, jeżeli masz dalsze wątpliwości, zasięgnij porady prawnej. Na Twojej stronie widnieje deklaracja, że wycofujesz się z Wikipedii - więc nie wiem do końca, w czym mam Ci pomóc... Pundit | mówże 12:51, 3 mar 2009 (CET)
W przypadku przedruku całego hasła o wsi sprawa jest jasna: podanie źródła, linku i licencji. I nie powinno być kłopotliwe dla gazety.

Wikipedia:Kopiowanie treści wewnątrz WikipediiEdytuj

Przetłumaczyłem z en Wikipedii, bo trafiłem na edytora, który tego nie rozumial. Zlinkować z głownej strony? --Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus Słucham? 16:07, 1 sty 2010 (CET)

Good work! Pundit | mówże 15:25, 16 maj 2010 (CEST)

Prośba - naruszenie praw autorskich poza WikipediąEdytuj

Witam. Proszę o pomoc. Dziś, tj. 14.05 2010 napisałem prośbę do Wikipedysty Stoka o skorygowanie historii [3] dotyczący artykułu Choroba zasadowa, po czym artykuł został usunięty z natychmiastowym powrotem ze względu na błędy techniczne (art przeniesiony z mojego brudnopisu razem z innymi, wcześniej pisanymi artykułami, co kolidowało z artykułem). Posądzanie mnie o kopiowanie z tej strony [4] jest absurdem. Za to ta strona [5] posiada wszystkie moje artykuły, które napisałem dla Wikipedii bez podania źródła (bez. Chilodonelloza). Hodowlaniec (dyskusja) 19:04, 14 maj 2010 (CEST)

Wydaje mi się, że Stok już wszystko wyjaśnił i nie ma potrzeby rozwijania tematu tutaj. Michał Sobkowski dyskusja 17:04, 16 maj 2010 (CEST)
Jest problem. Należy z pomocą Wikipedii "wymóc" obowiązek podania informacji, że te artykuły są tylko kopią z Wikipedii. Ja pisząc te artykuły w ogóle nie korzystałem z podanej bibliografii jaka u nich występuje (J. Antychowicz. Choroby ryb akwariowych). To jest problem, który fałszuje źródła. W ten sposób można przekłamać wszystko. Hodowlaniec (dyskusja) 13:49, 30 maj 2010 (CEST)

L....e na prawa autoskieEdytuj

A ja uważam żwe rządy państw powinni zwolnić Wikipedia z jakichkolwiek praw autorskich. bo to encyklopedia i powinno być w nniej wszystko, a jak nie zainstalujmy serwery MediaWiki w jakiejś bananowej republice i nikt nam nic nie zrobi. Prawa autorskie... bzdura.

Wikipedia działa i będzie działać z poszanowaniem prawa. Oczywiście postulat szczególnych przywilejów dla Wikipedii w zakresie prawa autorskiego jest miły, ale należy go skierować nie tutaj, tylko do decydentów państwowych. Również i bez tych przywilejów Wikipedia działa jednak całkiem sprawnie. Pundit | mówże 12:03, 15 wrz 2010 (CEST)

Skoro prawa autorskie to bzdura...Edytuj

Do dlaczego tak się plujecie, jak ktoś skopiuje stąd tekst i nie poda źródła???

 • Wpis ów wyrażał pogląd jednego z mniej zaawansowanych użytkowników (chyba, bo się nie podpisał), sprzeczny z podstawami Wikipedii. Ciacho5 (dyskusja) 00:02, 8 cze 2011 (CEST)
 • zaczyna się jakaś paranoja, dziś ktoś usunął DEFINICJĘ pewnej grupy związków chemicznych, bo naruszała prawa autorskie słownika PWN (zmienione było słowa i szyk). No jak ma nie naruszać? Wikipedysta musi sam wymyślać definicje?

łamanie praw autorskichEdytuj

Znalazłem przypadek łamania praw autorskich i myślałem że sekcja "Co zrobić, jeśli znajdziesz przypadek naruszenia praw autorskich" powie mi co zrobić. Ale tam jest tylko o artykułach na Wikipedii, które łamią prawo, a nie ma nic o bezprawnym wykorzystaniu np. zdjęcia albo tekstu z Wikipedii na Internecie (Przykład: Zdjęcie podane z opisem "Fot. za Wikipedia") Co wtedy robić i czemu w artykule nic o tym nie ma? 89.78.39.6 (dyskusja) 23:27, 1 kwi 2012 (CEST)

Zdjęcie zdjęcia nagrobkowegoEdytuj

W artykule na temat osoby publicznej (zmarła kilka lat temu) nie ma jej zdjęcia. Jej zdjęcie znajduje się na rodzinnym nagrobku (cmentarz publicznie dostępny). Czy mogę zrobić zdjęcie nagrobka i zilustrować artykuł? Jak szeroki musi być kadr? Zbyt szeroki ujawni dane pozostałych pochowanych tam osób (nie były osobami publicznymi). Zbyt wąski, ograniczony praktycznie do samego zdjęcia nagrobkowego, budzi wątpliwości co do praw autorskich. Sosna (dyskusja) 18:52, 18 lip 2020 (CEST)

Powrót do strony projektu „Prawa autorskie”.