Grupa kapitałowa – struktura łącząca, której elementami są samodzielne prawnie podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. W przypadku struktur tego rodzaju relacje podporządkowania mają charakter kapitałowy, tzn. wynikają z posiadania przez podmiot nadrzędny udziałów lub akcji w podmiotach podporządkowanych. W grupie kapitałowej wyróżnia się: spółkę dominującą (spółkę-matkę) i spółki zależne (spółki-córki), które są kontrolowane przez spółkę dominującą.

Grupa kapitałowa jest w Polsce konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe o zawartości zgodnej z przepisami ustawy o rachunkowości.

Podatkowa grupa kapitałowa to pojęcie istniejące w prawie podatkowym. Może ona być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie[1]. Najważniejsze to:

  • minimalna przeciętna wartość kapitału zakładowego, jaka przypada na każdą ze spółek, ma być nie mniejsza niż 500 000 PLN,
  • spółka dominująca posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego spółek zależnych, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji
  • spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale innych spółek tworzących grupę,
  • w spółkach nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
  • spółki zawarły umowę w formie aktu notarialnego o utworzeniu na okres co najmniej 3 lat podatkowych podatkowej grupy kapitałowej.

Grupa kapitałowa spełniająca ustawowe wymogi, po zarejestrowaniu przez urząd skarbowy, staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) (art. 1a)

Bibliografia edytuj

  • Michał Trocki: Grupy kapitałowe Tworzenie i funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14188-3.