Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych[1]. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec beneficjenta[2]. W praktyce gwarancje ubezpieczeniowe służą głównie jako zabezpieczenie inwestora w procesie inwestycji na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

Istota umowy gwarancyjnejEdytuj

Umowa gwarancyjna zawierana jest pomiędzy gwarantem (zakładem ubezpieczeń) a beneficjentem (wierzycielem). Pomiędzy gwarantem (zakładem ubezpieczeń) a dłużnikiem (zleceniodawcą) jest zawierana dodatkowa umowa o udzielenie gwarancji. Jest umową nienazwaną. Posiada oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody zawierania umów[3], zatem w dużej mierze ukształtowana została przez praktykę.

               zakład ubezpieczeń (gwarant)
                /           \
       umowa gwarancji /            \  umowa o udzielenie gwarancji         
               /             \ 
              /              \
           wierzyciel -------------------- dłużnik
          (beneficjent)   kontrakt  (zleceniodawca)

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowychEdytuj

W praktyce obrotu gwarancja ubezpieczeniowa ma szerokie zastosowanie, aczkolwiek przepisy prawa wzmiankują o niej tylko w kilku sytuacjach. W szczególności wyróżnić można następujące rodzaje gwarancji:

 • ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium - wykorzystywana na etapie przetargu; stanowi ekwiwalent wadium pieniężnego przedsiębiorcy przystępującego do przetargu; dzięki niej przedsiębiorca może uczestniczyć w przetargu bez angażowania własnych środków;
 • ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu - wystawiana jest w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
 • ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek - wystawiona na wniosek przedsiębiorcy realizującego inwestycje; zobowiązuje gwaranta do wypłaty gwarancji na wniosek beneficjenta w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał w ogóle lub nienależycie określone umową obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji inwestycji,
 • ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki - zobowiązanie gwaranta do wypłaty gwarancji beneficjentowi, na pisemne żądanie i oświadczenie beneficjenta w sytuacji, w której przedsiębiorca (zleceniodawca gwarancji) nie wykonał umowy i nie zwrócił w określonym terminie zaliczki, którą wcześniej pobrał od beneficjenta na realizację inwestycji;
 • ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych – stanowi zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych w sytuacji gdy dłużnik nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na zapłatę zobowiązań celno-podatkowych. Jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą i jest jedną z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Beneficjentem gwarancji jest izba celna, zaś jej zleceniodawcą podmiot zajmujący się importem towarów lub prowadzący skład celny[4].

Gwarancja ubezpieczeniowa a umowa ubezpieczeniaEdytuj

 • Zawieranie umów gwarancji ubezpieczeniowych i umów ubezpieczenia należy do jednej kategorii czynności ubezpieczeniowych, jednakże są to odmienne pojęcia i zamienne ich używanie jest błędem.
 • Przy gwarancji ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń nie wyrównuje szkody, lecz jedynie wypełnia zobowiązanie polegające na wypłacie konkretnej sumy pieniężnej (sumy gwarancyjnej).
 • W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, w odróżnieniu od umowy ubezpieczenia, zobowiązanie gwaranta przyjmuje zwykle postać zobowiązania nieodwołalnego i bezwarunkowego, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie jest zależna od istnienia uchybień dłużnika wobec gwaranta czy beneficjenta wobec dłużnika.

BibliografiaEdytuj

 • Gwarancje ubezpieczeniowe, Polska Izba Ubezpieczeń, [dostęp: 2014-04-19].
 • Romuald Holly, Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2003.

PrzypisyEdytuj

 1. Art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 2. Gwarancje ubezpieczeniowe, KUKE S.A., [dostęp: 2014-04-19]
 3. Art. 353 Kodeksu cywilnego.
 4. Czym jest ubezpieczenie zapłaty długu celnego, Infor.pl, [dostęp: 2014-04-19]