Hydrazony

każdy związek chemiczny mający strukturę R₂C=NNR₂, powstały formalnie przez podstawienie grupy =O aldehydu lub ketonu grupą =NNH₂ lub jej podstawionymi analogami

Hydrazony - grupa organicznych związków chemicznych o ogólnym wzorze: R1R2C=NNH2.

Wzór ogólny hydrazonów

Związki te otrzymuje się w reakcji kondensacji aldehydów lub ketonów z hydrazyną. Reakcja ta przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap to addycja nukleofilowa substratów. Drugi etap polega na eliminacji cząsteczki wody.

Zobacz teżEdytuj