Addycja nukleofilowa

Addycja nukleofilowareakcja chemiczna typu addycji, polegająca na przyłączeniu reagenta nukleofilowego do wiązania wielokrotnego substratu. W reakcji tej rozerwaniu ulega wiązanie π i utworzone zostają dwa nowe wiązania pojedyncze. Reakcji addycji ulegają wyłącznie związki, w których występują wiązania wielokrotne, np. wiązania wielokrotne pomiędzy atomami węgla C=C lub C=O.

Schematyczny przebieg addycji nukleofilowej do wiązania C=C:

Addycja nukleofilowa

Reakcja ta składa się z dwóch etapów:

  1. Nukleofil X atakuje wiązanie podwójne C=C z wytworzeniem karboanionu.
  2. Powstały karboanion stabilizuje się reagując z kationem Y+.