Grupa karbonylowa

grupa funkcyjna

Grupa karbonylowagrupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu. Zapisywana skrótowo jako CO, -C(O)- lub >C=O. Atom węgla w grupie karbonylowej ma hybrydyzację sp2, w wyniku czego jest ona płaska. Najczęściej kojarzona jest z ketonami i aldehydami, w których połączona jest jedynie z atomami węgla i wodoru.

Grupa karbonylowa
Niektóre klasy związków organicznych zawierających grupę karbonylową
Grupa związków Aldehydy Ketony Keteny Kwasy karboksylowe Estry Amidy Enony Halogenki kwasowe Bezwodniki kwasowe
Wzór strukturalny aldehyd keton keten kwas karboksylowy ester amid enon chlorek acylu bezwodnik kwasowy
Wzór półstrukturalny RCHO RCOR' RR'=C=O RCOOH RCOOR' RCONR'R'' RC(O)C(R')CR''R''' RCOX (RCO)2O
Nazwa grupy funkcyjnej aldehydowa ketonowa ketenowa karboksylowa estrowa amidowa ketonowa sprzężona z wiązaniem C=C

Zobacz też

edytuj