PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements) – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Oznaczenie otrzymania certyfikatu ISO 9001 na hurtowni ryb na targu Tsukiji w Tokio
Oznaczenie ISO 9001 na budynku fabryki Autosan

Wprowadzenie normy edytuj

Pierwszym światowym standardem zarządzania systemem jakości był BS 5750, który został opublikowany przez British Standards Institution w 1979 roku. W 1987 standard ten stał się normą ISO 9000 inspirując dalszą serię międzynarodowych standardów. Norma ta została poprawiona w 1994 i udoskonalona w 2000 roku zapewniając międzynarodowy sukces systemu zarządzania jakością z liczbą ponad 776 000 wydanych certyfikatów wg ISO 9001:2000 w 161 krajach pod koniec 2005 roku. Kolejne „odświeżenie” standardu miało miejsce w roku 2008 co zaowocowało normą ISO 9001:2008. Wydana 14 listopada 2008 roku[1] przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma, została wydana w języku polskim w lutym 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2009[2]. Zastępuje ona normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 9001:2008 (wersja oryginalna została przyjęta z oznaczeniem PN-EN w 2008 roku) i jest to jedyna norma zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, przeznaczona dla celów certyfikacji. Najnowsze wydanie standardu oznaczone jako ISO 9001:2015, zawiera szereg zmian, które w największej mierze dotyczą firm usługowych[3] oraz zawiera wymagania co do oceny ryzyk i szans występujących w realizowanych procesach.

Opis normy edytuj

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

 1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
 2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju);
 3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
 4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów. Bardzo dobre wsparcie w identyfikowaniu procesów: model APQC, dokładnie opisany w książce Modelowanie organizacji procesowej pod redakcją J. Auksztola i M. Chomuszko);
 5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
 6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
 7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
 8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Certyfikacja edytuj

Norma ISO 9001:2008 składa się z dziewięciu rozdziałów (od 0 wprowadzenie;1 nawiązanie do normy ISO 9000:2008... do 8), z czego rozdziały od 4 do 8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy (dopuszcza się wyłączenia wymagań z rozdziału 7.3, 7.5), może ubiegać się o wydanie stosownego certyfikatu. Certyfikat zgodności z normą 9001:2009 wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Podkreśla się, że ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku szacowała na ponad pół miliona[4].

Problemy edytuj

Mimo stałego wzrostu liczby przedsiębiorstw stosujących certyfikację, obserwuje się również wzrost krytyki takiego rozwiązania i niejednokrotnie rezygnowanie ze sformalizowanego systemu zarządzania jakością. Powyższe może wynikać nie z samych wad systemu, ale z jego nieprawidłowej implementacji i braku dalszego doskonalenia. Sformalizowane przeglądy zarządzania odbywają się zbyt rzadko i są zbyt krótkie, a także bywają łączone z innymi zagadnieniami. Powoduje to, że nie są w stanie odegrać przypisanej im roli. Prawidłowo przeprowadzane przeglądy zarządzania mają na celu udoskonalenie procesu zarządzania, ale same również winny być podawane procesowi oceny i doskonalenia, aby zapewniały realizację deklarowanych celów[5].


Przypisy edytuj

 1. Nowe wydanie standardu ISO 9001:2008 – Centrum Jakości.
 2. ISO 9001:2008 – Jakosc.biz.
 3. Nowe wydanie standardu ISO 9001:2015 – Vademecum Zarządzania. vademecumzarzadzania.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-08)]..
 4. Katarzyna Ostrowska, System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000 – o tym trzeba wiedzieć, w: ISO 9001 – Skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości pod red. Eckhard Kreier, Jacek Łuczak, rozdz. 1/1, s. 1, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., Poznań 2004.
 5. Piotr Rogala, Przegląd zarządzania jako mechanizm doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001, w: Nauki o Zarządzaniu, nr 1(10)/2012, s. 126,131-132, ISSN 2080-6000