Instrukcja wyboru, instrukcja decyzyjna – instrukcja w określonym języku programowania, umożliwiająca wybór instrukcji do wykonania spośród wielu opcji.

Działanie i stosowanie instrukcji wyboru edytuj

Instrukcję wyboru stosuje się w programach, w których należy wybrać jedną spośród wielu opcji, np. w Pascalu.

 case x of
  1, 2, 3 :
   begin
    instrukcje-1
   end;
  4 :
   begin
    instrukcje-2
   end;
  else
   instrukcje-else
 end;

Wybór określonego kodu następować może na podstawie różnych kryteriów:

 • numeru instrukcji lub elementu na liście,
 • wartości pewnego wyrażenia,
 • warunków logicznych.

Składnia instrukcji wyboru edytuj

Składnia instrukcji wyboru różni się w zależności od języka programowania, lecz można wyróżnić w niej charakterystyczne elementy:

 • nagłówek instrukcji wyboru:
  • słowo kluczowe rozpoczynające instrukcję (np. case, select, switch)
  • opcjonalnie wyrażenie, na podstawie którego następuje wybór
  • słowo łączące (np. of, do)
 • ciało instrukcji wyboru:
  • kolejne instrukcje podlegające selekcji
  • opcjonalnie poprzedzone frazami zawierającymi wartości porównywane z wyrażeniem z nagłówka instrukcji
   • opcjonalnie poprzedzone słowem kluczowym (np. case, when)
   • wyrażenie stałe lub lista takich wyrażeń, albo zakresów wartości (np. 1, zm, 7..12)
   • słowo lub symbol łącznika (np. :, =>, do)
  • opcjonalnie fraza domyślna, wykonywana gdy żadna z fraz nie spełni warunku (np. else, otherwise, other, default, when else)
 • koniec instrukcji wyboru – słowo zamykające blok (np. end, end case, end select itp.).

Języki programowania edytuj

Ada edytuj

 • instrukcja wyboru
 case wyrażenie is
  when war-1 => instr-1
  [
  when war-n => instr-n]
  [when others => instr-oth]
 end case;
 • instrukcja nadzorowana – wyboru wejścia
 select
  when war-1 => instr-1
  [or ...
   or when war-n => instr-n]
 end select;

Algol 68 edytuj

Wybór według numeru instrukcji.

 case wyrażenie of
  begin
   instrukcja-1
   ...
   instrukcja-n
  end

Basic edytuj

Wybór zależny jest od numeru instrukcji:

 ON wyrażenie GOTO lista_etykiet

C, C++ edytuj

W języku C występuje instrukcja decyzyjna switch o składni:

 switch([warunek]) instrukcja;
 // gdzie instrukcja jest najczęściej [[Instrukcja blokowa|instrukcją grupującą]] zawierającą frazy case i default:
 {
  case wyr-stałe-1 : instrukcje-1
  [...
  case wyr-stałe-n : instrukcje-n]
  [default : instrukcje-default]
 }

W odróżnieniu od instrukcji wyboru implementowanych w większości języków programowania, w instrukcji decyzyjnej języka C wykonywane są wszystkie instrukcje występujące po właściwej frazie case, także instrukcje występujące w następnych frazach case i default. Z tego względu jeżeli występuje konieczność ograniczenia zakresu wykonywania instrukcji należy zastosować instrukcję opuszczenia break.

 switch(x)
  {
   case 1 : instr-1;
   case 2 : instr-2; break;
   case 3 : instr-3;
  }

W powyższym przykładzie instrukcji switch, jeśli x=1 to wykonane zostaną instr-1 i instr-2, a jeżeli x=2 to tylko instr-2, gdyż instrukcja opuszczenia break spowoduje zakończenie wykonywania instrukcji zawartych w grupie switch.

Clipper edytuj

W języku Clipper instrukcja wyboru uzależniona jest od spełnienia określonego warunku:

 DO CASE
  CASE war-1
   instrukcje-1
  [...
  CASE war-n
   nstrukcje-n]
  [OTHERWISE
   instrukcje-other
 END [CASE]

Comal edytuj

 CASE wyr OF
  WHEN war-1
   instrukcje-1
  [...
  WHEN war-1
   instrukcje-1]
  [OTHERWISE
   instrukcje-oth]
 ENDCASE

Fortran edytuj

 GO TO ([[Etykieta (informatyka)|etykieta]]-1, , etykieta-n) zmienna_integer;

Icon edytuj

 case wyrażenie of {
  war-1 : instr-1
  [...
  war-n : instr-n]
  [default : instr-default]
 }

Modula 2 edytuj

 CASE wyrażenie OF
  wartość-1 : instrukcje-1 |
  [... |
  wartość-n: instrukcje-n] |
  [ELSE instrukcje-else]
 END

Pascal edytuj

W Pascalu wybór uzależniony jest podobnie jak w języku C od wartości określonego w nagłówku instrukcji wyrażenia. Jednak w języku Pascal wykonanie instrukcji ograniczone jest do wybranej frazy.

 case wyrażenie of
  lista_wartości_1 : instrukcja-1
  [...
  lista_wartości_n : instrukcja-n]
  else instrukcja-else
 end;

PL/1 edytuj

 SELECT(wyrażenie);
  WHEN(lista_wyrażeń-1) instrukcja-1;
  [...
  WHEN(lista_wyrażeń-n) instrukcja-n;]
  [OTHERWISE instrukcja-oth;]
 END;

PL/M edytuj

Wybór uzależniony od numeru instrukcji.

 DO CASE wyrażenie;
  instr-1;
  […
  instr-n;]
 END;

Simula 67 edytuj

 inspect w when w1 do i-1;
    [...
     when wn do i-n;]
    [otherwise i-oth;]

Visual Basic edytuj

 • wybór zależny od wartości wyrażenia
 Select Case wyrażenie
  Case lista_wyrażeń_1
   instrukcje-1
  [...
    Case lista_wyrażeń_n
   instrukcje-n]
  [Case Else
   instrukcje-else]
 End Select
 • wybór zależny od numeru instrukcji (przejęta z języka Basic)
 ON wyrażenie GOTO lista_etykiet

Zobacz też edytuj