C++

język programowania ogólnego przeznaczenia

C++język programowania ogólnego przeznaczenia.

C++
Ilustracja
Logo języka
Pojawienie się 1983
Paradygmat wieloparadygmatowy
Typowanie statyczne
Implementacje Borland C++, Clang, GCC, VC++
Pochodne ISO/IEC: C++98, C++03, C++11, C++14, C++17
Twórca Bjarne Stroustrup
Platforma sprzętowa wieloplatformowy
Platforma systemowa wieloplatformowy
Strona internetowa

Umożliwia abstrakcję danych oraz stosowanie kilku paradygmatów programowania: proceduralnego, obiektowego i generycznego. Charakteryzuje się wysoką wydajnością kodu wynikowego, bezpośrednim dostępem do zasobów sprzętowych i funkcji systemowych, łatwością tworzenia i korzystania z bibliotek (napisanych w C++, C lub innych językach), niezależnością od konkretnej platformy sprzętowej lub systemowej (co gwarantuje wysoką przenośność kodów źródłowych) oraz niewielkim środowiskiem uruchomieniowym. Podstawowym obszarem jego zastosowań są aplikacje i systemy operacyjne.

C++ został zaprojektowany przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i silną statyczną kontrolę typów. Zachowanie zgodności z językiem C na poziomie kodu źródłowego pozostaje jednym z podstawowych celów projektowych kolejnych standardów języka.

W latach 90. XX wieku język C++ zdobył pozycję jednego z najpopularniejszych języków programowania ogólnego przeznaczenia. Na początku XXI wieku liczbę programistów języka C++ szacowano na około 3 miliony[1].

Język C++ jest standaryzowany przez ISO. Ostatnia, najnowsza z wersji standardu, nazywana C++17, opublikowana została w grudniu 2017 jako ISO/IEC 14882:2017[2]. Pierwszą wersję, C++98, opublikowano w 1998 jako ISO/IEC 14882:1998[3]. Następnie kilkukrotnie standard aktualizowano: C++03[4], C++11[5][6][7] (opracowany już w 2009 jako C++0x, jednak opublikowany dopiero w 2011)[8], oraz C++14[9]. Obecnie planowana jest już kolejna wersja standardu, na razie roboczo nazywana C++2a[10].

Cechy standardówEdytuj

Projekt języka C++ usiłuje zachować możliwie jak największą zgodność (na poziomie kodu źródłowego) z językiem C. Zgodność pomiędzy obydwoma językami nie zawsze była całkowita, ale jak dotąd ewentualne różnice były w praktyce nieistotne[11]. Większym problemem związanym ze zgodnością była niekompatybilność kompilatorów języka C++ w zakresie obsługiwanej składni – przez wiele lat programy napisane pod jednym nie działały pod innym. Biblioteki C++ związane z interfejsami systemów nie są przenośne poza ich obręb, co wynika z faktu, że takie interfejsy są specyficzne dla danego systemu i nie dotyczy to wyłącznie C++.

Większość użytecznych programów w C++ wymaga stosowania bibliotek niestandardowych. Są one łatwo dostępne w Sieci zarówno jako produkty własnościowe, jak i jako FLOSS. Programy napisane w C++ mogą korzystać również z zasobów bibliotek języka C.

Język C++ posiada swój oficjalny standard (aktualnie jest to C++17 z 2017)[2].

Język C++ nie jest własnością żadnej osoby, instytucji czy korporacji.

Właściwości językaEdytuj

 • Język C++ jest językiem wieloparadygmatowym[12]. Oznacza to, że można w nim stosować jednocześnie różne style programowania, w tym programowanie proceduralne, obiektowe, generyczne, jak również programować na poziomie asemblera.
 • Język C++ zakłada statyczną kontrolę typów; posiada też elementy dynamicznej kontroli typów.
 • Język C++ umożliwia bezpośrednie zarządzanie wolną pamięcią.
 • Projekt języka zakłada, że żadna nowa (względem języka C) cecha języka C++ nie może mieć negatywnego wpływu na szybkość działania programu lub zapotrzebowanie na pamięć operacyjną. Dzięki temu dobrze napisany program w C++ jest z reguły co najmniej równie szybki, jak jego odpowiednik napisany w C; co więcej, dzięki możliwości zastosowania algorytmów generycznych w wielu przypadkach C++ jest wyraźnie szybszy od C (np. podczas sortowania)[13].
 • Język C++ ze względu na bardzo rozbudowaną składnię oraz surowe wymogi w zakresie wydajności kodu stanowi duże wyzwanie dla twórców kompilatorów[13].
 • Do dziś (2012) żaden popularny kompilator nie jest w pełni zgodny z obowiązującym standardem języka, aczkolwiek ewentualne niezgodności dotyczą już tylko drugorzędnych cech języka (np. implementacji słowa kluczowego export)[14][15].

HistoriaEdytuj

Język C++ został stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku (pierwsza wersja pojawiła się w 1979 r.) przez Bjarne Stroustrupa jako obiektowe rozszerzenie języka C. Poza językiem C, na kształt języka C++ miały wpływ takie języki, jak Simula (z której zaczerpnął właściwości obiektowe) oraz Algol, Ada, ML i CLU.

Początkowo język C++ był dostępny w takim standardzie, w jakim opracowano ostatnią wersję kompilatora Cfront (tłumaczący C++ na C), później opublikowano pierwszy nieformalny standard zwany ARM (Annotated Reference Manual), który sporządzili Bjarne Stroustrup i Margaret Ellis. Standard języka C++ powstał w 1998 roku (ISO/IEC 14882-1998 „Information Technology – Programming Languages – C++”). Standard ten zerwał częściowo wsteczną zgodność z ARM w swojej bibliotece standardowej; jedyne, co pozostało w stanie w miarę nienaruszonym to biblioteka iostream.

Początkowo najważniejszą zmianą wprowadzoną w C++ w stosunku do C było programowanie obiektowe, później jednak zaimplementowano wiele innych ulepszeń, mających uczynić ten język wygodniejszym i bardziej elastycznym od swojego pierwowzoru. Niektóre zmiany w standardzie języka C były zainspirowane językiem C++ (np. słowo inline w C99).

Nazwa języka została zaproponowana przez Ricka Mascitti w 1983 roku, kiedy to po raz pierwszy użyto tego języka poza laboratorium naukowym. Odzwierciedla ona fakt, że język ten jest rozszerzeniem języka C. Wcześniej używano nazwy „C z klasami”. Nazwa języka C++ nawiązuje do faktu bycia „następcą języka C”, przez użycie w niej operatora inkrementacji „++”. Inkrementacja to zwiększenie liczby o 1, w języku C++ do jej wykonania wykorzystywany jest ww. operator; dla przykładu:

zapis:

i = i + 1; // Zmiennej "i" przypisuje jej aktualną wartość, powiększoną o 1.

... jest równoważny[a]

++i; // Również powiększa wartość zmiennej "i" o 1.
// Uwaga! instrukcja i++ także zwiększa wartość zmiennej, po jej użyciu.

Nazwa C++ jest więc symbolicznym stwierdzeniem, iż jest to język C, unowocześniony, o większych możliwościach.

Pierwsze kompilatory języka C++, podobnie jak Cfront, były wyłącznie translatorami na język C. Kompilatory takie dostępne są i dziś. Jednym z nich jest Comeau C++ – jeden z niewielu kompilatorów oferujących pełne wsparcie dla standardu języka. Pierwszym kompilatorem natywnym (produkującym od razu kod asemblerowy) dla języka C++ był g++ z pakietu GCC, którego pierwszym autorem był Michael Tiemann, założyciel Cygnus Solutions.

Przykładowy programEdytuj

Poniższy program wyprowadza na standardowe urządzenie wyjścia napis „Hello world”:

// Włączenie pliku nagłówkowego.
#include <iostream>

// Włączenie przestrzeni nazw std do głównej.
using namespace std;

// Definicja funkcji o nazwie main.
int main()
{
  // Wyświetlenie napisu "Hello world" na standardowe wyjście. endl oznacza przejście do nowej linii.
  cout << "Hello world" << endl;
  
  // Zakończenie funkcji ze zwróceniem wartości 0.
  return 0;
}

Nowe cechy języka C++ względem języka ANSI C z 1989 rokuEdytuj

Uwaga: niektóre z poniższych elementów trafiły do standardu języka C z 1999 roku (tzw. C99).

 • Możliwość programowania obiektowego:
  • Mechanizmy hermetyzacji:
   • funkcje składowe
   • sekcje prywatne, chronione i publiczne
   • zaprzyjaźnianie funkcji i klas
  • Klasy, jako rozszerzenie struktury o funkcje składowe, enkapsulację, dziedziczenie i polimorfizm
  • Obiekty, będące instancjami klas
  • Dziedziczenie (w tym dziedziczenie wielobazowe)
  • Metody wirtualne dostarczające polimorfizm
  • Konstruktory (służące również do niejawnej konwersji; później dodano również możliwość zakazania niejawnej konwersji przez konstruktor za pomocą explicit)
  • Destruktory, czyli funkcja wywoływana niejawnie przed (ściśle ustalonym) usunięciem obiektu
  • Operatory new i delete
  • Dynamiczna kontrola typów (RTTI), czyli dynamiczne (sprawdzane w czasie wykonywania) rzutowanie pomiędzy typami spokrewnionych klas, oraz określanie typu w czasie wykonywania (operatory dynamic_cast i typeid)
  • Słowo kluczowe this (wskaźnik na obiekt, w kontekście którego wywoływana jest metoda)
  • Wskaźniki do składowych (pól i metod)
  • Metody i pola statyczne
 • Udogodnienia związane z programowaniem generycznym:
  • Szablony (wzorce) klas i funkcji
  • Włączenie do biblioteki standardowej generycznej biblioteki STL
 • Obsługa wyjątków:
  • Deklaracja wychwytywania wyjątków: try ... catch
  • Deklaracja wywoływania wyjątku: throw
  • Deklaracja ograniczania wyjątków: throw(...) (określanie, jakie wyjątki mogą być propagowane z danej funkcji/metody)
 • Zmiany natury ogólnej:
  • Przestrzenie nazw i operator zasięgu ::
  • Traktowanie definicji zmiennych i obiektów jak zwykłych instrukcji
  • Dynamiczna inicjalizacja zmiennych globalnych i lokalnych zmiennych statycznych (tzn. mogą być inicjalizowane wartością funkcji)
  • Możliwość uzyskania dostępu do przesłoniętej zmiennej globalnej za pomocą operatora ::
  • Referencje
  • Słowa kluczowe const, volatile (również C99) i mutable (usuwanie modyfikatora const z podanego pola, jeśli taki został nadany całemu obiektowi)
  • Przeciążanie funkcji
  • Przeciążanie operatorów
  • Funkcje rozwijalne (inline) (również C99)
  • Nowy typ logiczny bool i stałe true i false (również C99, z tym że w C++ są to słowa kluczowe)
  • „Szeroki” typ znakowy, wchar_t (również C99) wraz ze wszystkimi zależnościami (np. klasy strumieniowe, w tym wiostream, oraz dodatkowe pliki nagłówkowe, np. wstring)
  • Operatory precyzyjnego rzutowania: dynamic_cast (rzutowanie tylko pomiędzy typami, z uwzględnieniem hierarchii klas), reinterpret_cast (rzutowanie wymuszone tylko pomiędzy typami) i const_cast (rzutowanie zmieniające modyfikatory typu const i volatile)

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. jest równoważny znaczeniowo, ale wygenerowany przez kompilator kod może być różny. Czas wykonania instrukcji może zależeć od kompilatora jak i od procesora oraz instrukcji występujących przed i po tej instrukcji, dla kompilatorów dobrze optymalizujących kod oba zapisy wygenerują identyczny kod, a nawet w przypadku różnic kodu może wykonać się on w identycznym czasie.

PrzypisyEdytuj

 1. Bjarne Stroustrup: Bjarne Stroustrup's FAQ (ang.). [dostęp 2015-04-16].
 2. a b ISO/IEC 14882:2017 (ang.). International Organization for Standardization. [dostęp 2017-12-18].
 3. ISO/IEC 14882:1998 (ang.). International Organization for Standardization. [dostęp 2017-12-18].
 4. ISO/IEC 14882:2003 (ang.). International Organization for Standardization. [dostęp 2017-12-18].
 5. ISO/IEC 14882:2011 (ang.). International Organization for Standardization. [dostęp 2017-12-18].
 6. Bjarne Stroustrup: C++11 FAQ (ang.). 2012-02-23. [dostęp 2015-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-24)].
 7. GCC 4.4 Release Series Changes, New Features, and Fixes (ang.). Free Software Foundation. [dostęp 2015-04-16].
 8. Herb Sutter: We have an international standard: C++0x is unanimously approved (ang.). Sutter's Mill. [dostęp 2017-12-18].
 9. ISO/IEC 14882:2014 (ang.). International Organization for Standardization. [dostęp 2017-12-18].
 10. Trip report: Summer ISO C++ standards meeting (Oulu) (ang.). Sutter's Mill. [dostęp 2017-12-18].
 11. Różnice między C a C++
 12. Bjarne Stroustrup, "Why C++ is not just an Object-Oriented Programming Language" (ang.)
 13. a b Grzegorz M. Wójcik: Programowanie w C++. 2009. [dostęp 2015-04-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-06-17)].
 14. Herb Sutter, Tom Plum: Why We Can’t Afford Export (ang.). 2003-03-03. [dostęp 2015-04-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-07)].
 15. Language Standards Supported by GCC (ang.). W: Using the GNU Compiler Collection (GCC) [on-line]. Free Software Foundation. [dostęp 2015-04-16].

Linki zewnętrzneEdytuj