Kazimierz Grudziński

kasztelan brzeskokujawski

Kazimierz Andrzej Grudziński herbu Grzymała (zm. w 1705 roku) – kasztelan brzeskokujawski w latach 1687-1699, chorąży bełski w 1662 roku, starosta baliński i bolimowski[1].

Kazimierz Grudziński
Herb
Grzymała
Rodzina

Grudzińscy herbu Grzymała

Data i miejsce śmierci

1705
Chodzież

Ojciec

Andrzej Grudziński

Matka

Anna Gembicka

Trzeci syn Andrzeja (zm. 1648), wojewody rawskiego i Anny Gembickiej, córki ekonoma malborskiego. Wnuk Zygmunta (zm. 1618), wojewody rawskiego. Ożenił się z wdową po Krzysztofie Koniecpolskiem, wojewodzie bełskim.

Był posłem sejmiku województwa sieradzkiego do króla w 1669 roku[2]. Karierę rozpoczął jako chorąży bełski i starosta baliński w 1662 roku. Rotmistrzem królewskim został w 1664. Zerwał sejm zwyczajny 1672 roku. Poseł sejmiku podolskiego na sejm koronacyjny 1676 roku, poseł sejmiku sieradzkiego na sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku, sejm 1685 roku[3]. Poseł województw kujawskich do króla w 1688 roku[4].

Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[5]. 5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[6].

BibliografiaEdytuj

  • Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich, Kraków 1948, s. 156.
  • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 231.
  • Hr. Seweryn Uruski "Rodzina.Herbarz szlachty polskiej" (tom 5, str. 18-23, Grudzińscy herbu Grzymała)

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego. Kórnik 1990, s. 233.
  2. Michał Kobierecki, Sejmiki szlachty sieradzkiej w Szadku w latach 1668-1695. Zestawienie chronologiczne, w: Biuletyn Szadkowski nr 14, 2014, s. 118.
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 602.
  4. Leszek A. Wierzbicki , Poselstwa województw kujawskich do pierwszych królów rodaków (1669 –1690), w: Zapiski Historyczne, t. LXXXVII 2022, Zeszyt 2, s. 49.
  5. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  6. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]